" /> Dyskusje ogólne :: Poparcie dla Estonii
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Poparcie dla Estonii

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Kazimierz Michalczyk
Site Admin


Dołączył: 03 Wrz 2006
Posty: 1572

PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 4:45 am    Temat postu: Poparcie dla Estonii Odpowiedz z cytatem

Pan Prezydent Estonii
Toomas Hendrik Ilves


Panie Prezydencie!


Od pewnego czasu rząd Rosji szuka wszelkich pretekstów, by wywołać agresję swoich obywateli przeciwko Polakom, Gruzinom, Litwinom, Estończykom.... Swoją propagandę szerzy poprzez zależne od siebie środki masowego przekazu oraz najgorszych członków rosyjskich mniejszości w różnych krajach. Ta manipulacja prowadzi do napięć i pogarszania stosunków międzynarodowych. Ostatnie wypadki w Tallinie pokazują dobitnie, iż Kreml za wszelką cenę pragnie zdestabilizować stosunki społeczno-polityczne w Estonii.
W świadomości Rosjan II wojna światowa trwała od roku 1941 i zakończyła się wielkim zwycięstwem narodu sowieckiego. Dlatego też mit sowieckiego żołnierza-wyzwoliciela całej Europy tkwi w umysłach milionów obywateli Rosji i burzenie tych stereotypów uważają oni za swego rodzaju świętokradztwo. W postsowieckim społeczeństwie nie ma miejsca na refleksję, że Armia Czerwona była nie tyle wyzwolicielem, co agresorem i ciemiężycielem innych narodów. Dokonała agresji w 1939r. na Polskę i Finlandię oraz w 1940r. anektowała państwa bałtyckie. Armia sowiecka walcząc z faszyzmem nie przyniosła narodom Europy Wschodniej wyzwolenia tylko zamianę jednej okupacji w drugą.
W 1945 roku Polska po ciężkich wojennych zniszczeniach znalazła się w sowieckiej niewoli. Aparat bezpieczeństwa i siły zbrojne zostały całkowicie poddane rozkazom Moskwy. Jak grzyby po deszczu powstawały w całym kraju pomniki symbolizujące komunistyczną władzę. Po 1989 roku pomników tych zaczęliśmy się systematycznie pozbywać, gdyż przypominały mroczne czasy komunistycznego reżimu.
Pamiętamy antypolską histerię wywołaną w Moskwie po demontażu pomnika żołnierzy sowieckich przy krakowskim Barbakanie. Pamiętamy okrzyki „faszyści” oraz nawoływania do zerwania stosunków z Polską. Pamiętamy dyplomatyczne noty protestacyjne i wściekłe ataki na nasz kraj po zerwaniu rosyjskiej flagi z konsulatu rosyjskiego w Poznaniu czy spaleniu flagi rosyjskiej przed konsulatem w Krakowie (na demonstracjach przeciwko ludobójstwu w Czeczenii).
Jednak gdy na ulicach Moskwy rozwydrzona młodzież blokuje przedstawicielstwo Estonii, bezcześci flagę tego państwa - rosyjskie władze nie tylko, że nie reagują, ale dają na to ciche przyzwolenie. Kolejny raz z rzędu podwójna moralność Moskwy wychodzi na jaw.
Każdy suwerenny kraj ma prawo decydować o tym, jakie pomniki odpowiadają jego historycznym ideałom i aspiracjom, oraz jak interpretować pojęcia „wyzwolenie” i „okupacja”. Estonii takiego prawa nikt odmówić nie może. Dlatego też dołączamy się do międzynarodowego poparcia dla Estonii i nie zgadzamy się na ingerencję rosyjską w wewnętrzne sprawy tego państwa.


1. Piotr Hlebowicz, Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”, działacz Polonijny, Kalwaria Zebrzydowska, Polska
2. Jadwiga Chmielowska, Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”, dziennikarka, Sosnowiec, Polska
3. Kazimierz Michalczyk, Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”, Berlin, Niemcy
4. Leonardas Vilkas, tłumacz, Wilno, Litwa


Dalsze podpisy należy przesyłać na adres mailowy: poparcie.estonia@wp.pl
============================================
Wersja angielska:

His Excellency President of the Republic of Estonia
Toomas Hendrik Ilves


Your Excellency President!


Since quite a time, the Russian government tries to seize every pretext to stimulate aggression of its subjects against Poles, Georgians, Lithuanians, Estonians... It spreads its propaganda through mass media dependent upon it, as well as through the worst representatives of Russian minorities in respective countries. This manipulation results in tension growing and deterioration of international relations. Recent events in Tallinn are an explicit proof that Kremlin seeks to destabilize social-political relations in Estonia at any price.
In the Russian consciousness, the Second World War begins in 1941 and ends with the great victory of the soviet people. Therefore, the myth of the Soviet soldier-liberator of the whole of Europe is embedded in the minds of millions of Russian citizens who consider every attempt to shatter this myth as a kind of sacrilege. In the post-soviet society, there is no place for reflection that his soldier could be rather an aggressor and oppressor of other nations than a liberator. In the post-soviet society, there is no place for reflection that the Red Army was rather an aggressor and oppressor of other nations than a liberator. In 1939, it committed aggression against Poland and Finland, and in 1940, it annexed the Baltic States. Instead of liberation, the result of the fight between soviets and Nazis was just a change of one occupation of the Eastern Europe for another.
In 1945, Poland, heavily devastated by the war, found itself in the soviet captivity. Its security apparatus and armed forces were completely subordinated to Moscow. Monuments symbolizing the communist rule were springing up like mushrooms after a rainfall all over the country. After 1989, we began to systematically get rid of those monuments that reminded us of the somber times of the communist regime.
We remember the anti-Polish hysteria stirred up by Moscow when the monument of soviet soldiers near the Barbican in Kraków was dismantled. We remember shouts: “fascists!” and incitements to break off diplomatic relations with Poland. We remember diplomatic notes of protest and furious attacks on our country when the Russian flag was torn off the Russian consulate in Poznań or when the Russian flag was burnt in front of the Russian consulate in Kraków (during demonstrations against the genocide in Chechenya).
However, when rowdy young people block the Estonian Embassy in Moscow and desecrate Estonian flag, the Russian authorities not only do not react, but also give a silent consent to this. Thus, the double morality of Moscow once again becomes obvious.
Every sovereign country has the right to decide what monuments conform to its historical ideals and aspirations, as well as how to interpret the concepts of “liberation” and “occupation”. Nobody can deny this right to Estonia. Therefore, we join the international support for Estonia and condemn Russian interference in its affairs.


1. Piotr Hlebowicz, Eastern Department of the Fighting Solidarity (Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”), Polish community activist, Kalwaria Zebrzydowska, Poland
2. Jadwiga Chmielowska, Eastern Department of the Fighting Solidarity (Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”), journalist, Sosnowiec, Poland
3. Kazimierz Michalczyk, Eastern Department of the Fighting Solidarity (Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”, Berlin, Germany
4. Leonardas Vilkas, translator, Vilnius, Lithuania

Please send further signatures to the e-mail address: poparcie.estonia@wp.pl

========================================
Wersja białoruska apelu:

A oto Białoruska wersja apeluСпадар Прэзыдэнт Эстоніі
Тоомас Хэндрык Ільвэс

Спадар Прэзыдэнт!

З пэўнага часу ўрад Расеі шукае любыя прычыны, каб выклікаць агрэсію з боку сваіх грамадзянаў супраць палякаў, грузінаў, летувісаў, эстонцаў... Ён распаўсюджвае сваю прапаганду праз залежныя ад яго сродкі масавай інфармацыі, а таксама праз найгоршых прадстаўнікоў расейскай меншасьці ў розных краінах. Гэтая маніпуляцыя вядзе на напружаньня і пагаршэньня міжнародных адносінаў. Апошнім часам падзеі ў Таліне выразна дэманструюць, што Крэмль любым коштам імкнецца дэстабілізаваць сацыяльна-палітычныя адносіны ў Эстоніі.
У сьвядомасьці расейцаў Другая сусьветная вайна пачалася ў 1941 годзе і закончылася вялікай перамогай савецкага народу. З гэтай менавіта прычыны міф савецкага жаўнера-вызваліцеля ўсяе Эўропы застаецца ў сьвядомасьці мільёнаў грамадзянаў Расеі, а разьвянчаньне гэтых стэрэатыпаў яны лічаць свайго роду блюзьнерствам. У постсавецкім грамадзтве ніхто ня хоча задумацца над тым, што Чырвоная Армія была ня столькі вызваліцельніцай, колькі агрэсарам і прыгнятальнікам іншых народаў. Гэтая армія зьдзейсьніла агрэсію ў 1939 г. супраць Польшчы і Фінляндыі, а ў 1940 г. анэксіравала балтыйскія краіны. Савецкая армія, змагаючыся з фашызмам, не прынесла народам Усходняй Эўропы вызваленьня, а толькі замяніла адну акупацыю на другую.
У 1945 годзе Польшча пасьля цяжкіх ваенных зьнішчэньняў апынулася пад савецкай няволяй. Апарат бясьпекі і ўзброеныя сілы былі цалкам падпарадкаваны загадам з Масквы. Як пасьля дажджу, па ўсёй краіне ўзьнікалі помнікі, што сымвалізавалі камуністычную ўладу. Пасьля 1989 года мы пачалі сістэматычна пазбаўляцца ад гэтых помнікаў, бо яны нагадвалі змрочныя часы камуністычнага рэжыму.
Мы памятаем антыпольскую істэрыю, выкліканую ў Маскве пасьля дэмантажу помніка савецкім жаўнерам каля Барбакана ў Кракаве. Памятаем крыкі “фашысты!”, а таксама заклікі да зрыву адносінаў з Польшчай. Памятаем дыпляматычныя ноты пратэсту і лютыя напады на нашу краіну пасьля таго, як быў сарваны расейскі сьцяг з кансуляту Расеі ў Познані або пасьля спаленьня расейскага сьцяга перад кансулятам у Кракаве (падчас дэманстрацыяў супраць забойства людзей у Чачэніі).
Аднак калі на вуліцах Масквы расперазаная моладзь блякуе прадстаўніцтва Эстоніі, ганьбіць сьцяг гэтай дзяржавы – расейскія ўлады ня толькі не рэагуюць, але даюць на гэта свой ціхі дазвол. Яшчэ раз выяўляецца падвойная мараль Масквы.
Кожная сувэрэнная краіна мае права прымаць рашэньне аб тым, якія помнікі адпавядаюць яе гістарычным ідэалам і памкненьням, а так сама вызначаць інтэрпрэтацыю паняцьцяў “вываленьне” і “акупацыя”. Ніхто ня можа адмовіць Эстоніі ў гэтым праве. Таму мы таксама далучаемся да міжнароднай падтрымкі Эстоніі і не пагаджаемся на ўмяшальніцтва Расеі ва ўнутраныя справы гэтай дзяржавы.

1. Пётр Хлябовіч, Усходні Аддзел “Змагарнай Салідарнасьці”, дзеяч “Палёніі”, Кальварыя Зэбжыдоўска, Польшча
2. Ядзьвіга Хмелёўска, Усходні Аддзел “Змагарнай Салідарнасьці”, журналістка, Сасновец, Польшча
3. Казімеж Міхальчык, Усходні Аддзел “Змагарнай Салідарнасьці”, Берлін, Нямеччына
4. Леанардас Вілкас, перакладчык, Вільня, Летува
5. Валеры Буйвал, Беларускі Народны Фронт “Адраджэньне”, мастацтвазнаўца, Мінск, Беларусь

Наступныя подпісы трэба дасылаць на э-мэйл: poparcie.estonia@wp.pl

--------------------------------------------------------------------------------------
rosyjskie tłumaczenie:

Его Превосходительству Господину Президенту Эстонской Республики Томасу Хендрику Ильвесу

Господин Президент!

Уже некоторое время российское правительство старается использовать каждый претекст для провоцирования агрессии его граждан против поляков, грузинов, литовцев, эстонцев... Оно распространяет свою пропаганду через зависимые средства массовой информации, а также через наихудших представителей российских меньшинств в разных странах. Эта манипуляция приводит к росту напряженности и ухудшению международных отношений. Недавние события в Таллинне – это явное доказательство того, что Кремль стремится дестабилизировать социально-политические отношения в Эстонии любой ценой.

В российском сознании Вторая мировая война началась в 1941 году и закончилась великой победой советского народа. Поэтому миф советского воина-освободителя всей Европы внедрен в умы миллионов российских граждан, которые рассматривают каждую попытку разрушить этот миф как некое кощунство. В постсоветском обществе нет места для размышлений над тем, что Красная Армия была скорее агрессором и угнетателем других наций, чем освободителем. В 1939 году она совершила агрессию против Польши и Финляндии, а в 1940 году аннексировала балтийские государства. Воюя с нацизмом, советская армия принесла народам Восточной Европы не освобождение, а смену одной оккупации на другую.

В 1945 году Польша после тяжелых военных разрушений оказалась под советским игом. Ее аппарат безопасности и вооруженные силы были полностью подчинены Москве. По всей стране как грибы после дождя росли памятники, символизирующие коммунистическую власть. После 1989 года мы начали систематически избавляться от тех памятников, которые напоминали нам о мрачных временах коммунистического режима.

Мы помним антипольскую истерию, вызванную Москвой после демонтажа памятника советским солдатам возле Барбакана в Кракове. Мы помним крики: «фашисты!» и призывы прервать дипломатические отношения с Польшей. Мы помним дипломатические ноты протеста и бешеные нападения на нашу страну после того, как с российского консульства в Познани был сорван российский флаг, а также после сожжения российского флага перед российским консульством в Кракове (во время демонстраций против геноцида в Чечне).

Однако, когда разъяренная молодежь блокирует Посольство Эстонии в Москве и оскверняет эстонский флаг, российские власти не только не реагируют, но даже дают на это тихое согласие. Таким образом, двойная этика Москвы еще раз становится очевидной.

Каждая суверенная страна имеет право определять, какие памятники соответствуют ее историческим идеалам и стремлениям и как интерпретировать понятия «освобождение» и «оккупация». Никто не может отказать Эстонии в этом праве. Поэтому мы присоединяемся к международной поддержке Эстонии и осуждаем российское вмешательство в ее внутренние дела.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Piotr Hlebowicz
Site Admin


Dołączył: 15 Wrz 2006
Posty: 1166

PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 8:56 am    Temat postu: Lista sygnatariuszy Odpowiedz z cytatem

Lista sygnatariuszy:

Piotr Hlebowicz, Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”, działacz Polonijny, Kalwaria Zebrzydowska, Polska

Jadwiga Chmielowska, Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”, dziennikarka, Sosnowiec, Polska

Kazimierz Michalczyk, Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”, Berlin, Niemcy

Leonardas Vilkas, tłumacz, Wilno, Litwa

Andrzej Myc, Ph.D., Research Assistant Professor, Ann Arbor, Michigan, USA

Andrzej Wronski, Berlin, Niemcy

Jerzy Matyjek

Romuald Lazarowicz, dziennikarz, Wrocław, Polska

Antoni Lenkiewicz – redaktor naczelny "Wrocławskiej Gazety PolskieJ, Wrocław

Anna Rejek-Lenkiewicz – wydawca, Wrocław

Włodzimierz Godłowski, astronom, Kraków

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce

Tadeusz Świerczewski - Wrocław członek "Solidarności Walczącej". Członek SWS

Roman Korzan, Polska

Michał S. Malec - historyk Kraków

Mikołaj Iwanow, wykładowca uniwersytecki, Wrocław

Jacek Zommer „Wolny Związkowiec” „Solidarność” Huta Katowice -– Dąbrowa Górnicza

Tadeusz Stojek, dziennikarz, Legnica, Polska

Tomasz Strzyzewski, Stowarzyszenie Wolnego Slowa, Sztokholm

Adam Borowski - wydawca, Honorowy Konsul Czeczeńskiej Republiki Iczkeria w Polsce

Anna Kuhn

Karol Kuhn

Aindi Makaev

Konrad Ślesicki

Justyna Mikusińska

Elzbieta Szczepanska, SW Katowice,psycholog, dziennikarz, Amnesty International- Australia

Barbara Niemiec, Wykładowca Uniwersytecki, Kraków

Jerzy Skoczylas - Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Konrad Turzynski, Polska

Marek Krzemiński, abcnet

Maciej Gawlikowski - dziennikarz, dokumentalista; Kraków

dr Piotr Bielawski, dziennikarz, Solidarność Walcząca Wrocław

Magdalena Czachor, Gdańsk

Violetta Kardynał, dziennikarka TV Polonia

Marcin Lewandowski

Jakub Lewandowski

Edyta Biel-Malec - historyk, Krakow

Andrzej Kumor

Piotr Szubarczyk - historyk, publicysta, Polska, Starogard Gdański

Dr hab. inż Krzysztof Gosiewski

Profesor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Chemii i Ochrony Środowiska

Wojtek Szeliga i Inka Kryczek

Walery Bujwał, Białoruski Front Narodowy "Odrodzenie", historyk sztuki, Mińsk, Białoruś

Zianon Paźniak, Przewodniczący Białoruskiego Frontu Narodowego

Henryk Bienkiewicz, były wykładowca języka białoruskiego na UJ, Kraków

Jerzy Zalewski - reżyser filmowy, Warszawa, Polska

Paweł Suchta - montażysta filmowy, Warszawa, Polska

Jacek Suchecki - pisarz, scenarzysta, Warszawa, Polska

Marek Krajewski - muzyk, Warszawa, Polska

Zbigniew Darzynkiewicz, M.D., Ph.D. Professor of Pathology and Medicine Director, Brander Cancer Research Institute, New York Medical College

Mirosława Łątkowska, wydawnictwo "Volumen", Warszawa

RAJMUND NIWIŃSKI , Polska

Lech Osiak, informatyk Jastrzębie Zdrój

Wioleta Osiak, telemarketer Jastrzębie Zdrój

Adam Maksymowicz, geolog, Wrocław

Teresa Brodzka - Komitet Helsiński w Polsce w latach 1984-1989, Katowice

Jerzy Jankowski "Solidarność Walcząca" na Skandynawię, działacz Polonijny,Prezes Związku Polaków w Norwegii

Krzysztof Korczak, Szczecin

Andrzej Dajewski, Polska

Zofia (Kwiatkowska) Dublaszewska - dzialacz Solidanosci, SW, wiezien
polityczny z okresu rezimu komunistycznego. Australia - Melbourne

Ewa Kubasiewicz -Houée, działaczka Solidarności Walczącej, Francja

Wanda Jagieluk, Gdynia

Andrzej Gwiazda, załozyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, Wiceprzewodniczący "Solidarności" w 1980r., Gdańsk, Polska

Joanna Duda- Gwiazda, Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, członek MKZ "Solidarność" w 1980r., Gdańsk, Polska

Jacek Jagiełka, wiceprzewodniczący MKZ "Solidarność" Katowice, Lubasz, Polska

Krystyna Jankowska, ekonomista, Inowrocław,

Tomasz Tiebel, uczeń LO, Sosnowiec, Polska

Bartłomiej Marjanowski, uczeń LO Sosnowiec, Polska

Maciej Ruszczyński, Solidarność Walcząca, Wydział Wschodni, Wrocław

Iwona Kondratowicz, Solidarność Walcząca Wrocław

Mirosława Kondratowicz, Solidarność Walcząca, Wrocław

Paweł Ignatowicz, student ukrainistyki na UWM w Olsztynie, Suwałki

Roman Walczak / Toronto / Kanada

Martyna Jagieluk, Gdynia

Anna Chojnacka, nauczyciel

Danuta Nowakowska, delegat na 1-szy Zjazd Solidarności, działaczka Polonijna, Suresnes, Francja.

Jerzy Malinowski, działacz Polonijny, Asnieres sur Seine, Francja.

Jerzy Roś, Olkusz

Wojciech i Magdalena Trojanowscy - redaktorzy portalu www.miastowroclaw.pl Wrocław, Polska

Joanna Radecka, Regionalna i Krajowa Komisja Ochrony Środowiska
pierwszej "Solidarności", więzień polityczny, Gdynia

Joanna Borowska, archeolog, Warszawa, Polska

Artur Adamski, dziennikarz, nauczyciel - Wrocław

Jan Wichrowski, dziennikarz, Kanada.

PIOTR WLAŻLIŃSKI

Lech Maziakowski, Maryland, USA

Miroslaw Adam Supruniuk Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Janina Reliszko, Gdańsk

Krystian Konik, Katowice

Bogusław Andruchowicz Toruń

Elżbieta Gwiazdowska, Gdynia, ul. Chylońska

Agnieszka Morek, Kraków

Dariusz Bojarski, Krakowski działacz społeczno-polityczny, Kraków

Jerzy Nowicki, Police

Ryszard Bocian, Kraków, Prezes zarządu stowarzyszenia b. kapeenowców z lat 1979-89

Kazimierz Suszyński, Wrocław ul.Zaolziańska

Jarosław Hyk, Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca", Wrocław

Helena Krimmel, członek Solidarności Kraków Polska

Grzegorz Stawski działacz Solidarności, Sygnotariusz Porozumienia Jastrzębskiego

Andrzej Czopek, München, Bayern,Germany

Stefan Kramarski członek sygnatariusz Unii Polityki Realnej

Tadeusz "Jarski" Jarzembowski - Przewodniczący organizacji "Solidarity with Solidarity" W.Brytania, Niemiecka Republika Federalna, USA

Wojciech Polak, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Robert Majka, polityk, działacz "Solidarności Walczącej", Przemyśl

Stasiak Remigiusz

Roman Bielański

Waldemar Lewandowski, Gdańsk

Marian Andrzej Stachniuk - Kraków ( d. Solidarniśc Walczacza - Zwycięży, PP"SZ" N.Huta )

Selim Chazbijewicz, Związek Tatarów RP, Gdańsk

Tomasz Szczepański , historyk, Warszawa

Jan Abgarowicz Warszawa

Tomasz Makieła, Gdańsk, student prawa i administracji

Malgorzata Krawczyk

Przemysław Lazarowicz, prawnik, Wrocław

Zbigniew Lazarowicz, kombatant AK i WiN, Wrocław

Halina Lazarowicz, stomatolog, Wrocław

Helena Lazarowicz, księgarz, Wrocław

Paweł Witkowski, Prezes Niezależnego Obywatelskiego Centrum Badania i Monitoringu Stopnia Zdeprawowania Demoralizacji i Patologii w Policji

Hanna Cicholska

Piotr Kowalczyk, prawnik, Lublin

Paweł Kurek, Warszawa

Anna Grażyna Kister, pisarka, nauczycielka, Warszawa

Aminat Saijeva, Representative of the Chechen Republic of
Ichkeria In Baltic Countries

Mariusz Sokołowski, prawnik, Brzeg

Katarzyna Bryjak, studentka UJ, Grabie

Joanna Bryjak, Grabie

Jan Bryjak, Grabie

Przemysław Kudliński, KP Orle Gniazdo, Poznań

Mariusz Liszka

Robert Szymański, Zbąszyn

Paweł Dębski, Lublin

Krzysztof Przybylski, Brok

Andrzej Pogódek, Wolbrom

Robert Grossfeld

Piotr Weltrowski, Ceksyn

Piotr Powązka, Kraków

Jan LITWIN-STASZEWSKI, Warszawa

Andrzej J. Majchrzak

Marcin Kozłowski, Biała Podlaska

Gertruda Gałek, Tarnów

Krzysztof Kałębasiak, Łódź

Krzysztof Pochmara, Toruń, Wyszków, niezależny publicysta, szef toruńskiego oddziału Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego

Norbert Nowakowski, Warszawa

Krzysztof Karnkowski, Warszawa

Piotr Obmiński, Gdańsk

Maciej Baszkiewicz, Rzeszów

Michal Maciej Wiatroszak, Brno

Oktawia Wojtyna, Wrocław

Bartosz Wróbel, Wrocław

Łukasz Majchrzak, Siedlce

Izabela Tomasiewicz

Maciej Kaniewski, Poznań, Kluby Patriotyczne Orle Gniazdo

Bartłomiej Kachniarz, Warszawa

Andrzej Sulmowski, Łódź

Krystian Dąbek, Pabianice

Edward Mochalski, Swarzędz, Kluby Patriotyczne Orle Gniazdo

Gabriel Podolski, Warszawa

Michał Szubert, Poznań, Kluby Patriotyczne Orle Gniazdo

Maria Kaniewska, Poznań, Kluby Patriotyczne Orle Gniazdo

Piotr Kobus, Szczecin

Sławomir Madaj, Inzynier FEA, Warszawa


Jerzy Targalski, historyk, publicysta, członek Zarządu Polskiego Radia, Warszawa

Betata Świerczewska, Wrocław, Polska

Michał Świerczewski, Wrocław, Polska

Wojciech Sobczyk, Polska

Mirek Lewandowski, prawnik, Kraków, Polska

Krystyna Blachaczek, geodeta, Katowice, Polska

Grzegorz Maderski, księgarz, działacz podziemnej "Solidarności", więzień polityczny, Sosnowiec, Polska

Barbara Stanek-Rogacka NSZZ "SOLIDARNOSĆ" Pracownikow Poczty Polskiej w Sosnowcu

Władysława Pietruszka, Gdańsk

Danuta Pietruszka, Gdańsk

Zbigniew Pietruszka, Gdańsk

Kamil Pietruszka, Gdańsk

Valeri Kalabugin, Estonian Institute for Human Rights, Member of the Board, Estonian Institute for Human Rights

Jacek Walczak

Lidia Rydz, Hel

Ryszard Tokarski, student Uniwersytetu Gdańskiego, Domatowo

Bogdan Dragowski wiezien stanu wojennego NSZZ Solidarnosc KWK Rozbark obecnie Niemcy

Jan Raczycki - Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym "PRZYMIERZE" w Bydgoszczy

Jan Borkowski, Garwolin

Michał Luty, wieloletni działacz "Solidarności" Katowice

Tomasz Baginski, Berlin, Niemcy

Jacek Rogolinski, Gliwice, Polska

Andrzej Adamczyk, dr nauk prawnych, Kielce, Polska

Irena Serafin redaktorka gazety podziemnej"Głos Śląsko-Dąbrowski"
więżniarka polityczna, Gostyń, Polska

Helena Strzała,redaktorka gazety podziemnej "Głos Śląsko-Dąbrowski", więzniarka polityczna,Gostyń,Polska

Zbigniew Siemaszko,działacz struktur podziemnych "Solidarności"
i KPN, członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Sląski, Gliwice, Polska

Tadeusz Janas działacz struktur podziemnych "Solidarności" i KPN
więzien polityczny, Chorzów, Polska

Halina Przybojewska ,zesłaniec,Sybiraczka,działaczka struktury
podziemnej "Solidarności", Zabrze, Polska

Grażyna Zaremba wieloletnia działaczka Śląsko-Dąbrowskiej
Solidarności,Katowice, Polska

Jan Harasym działacz struktur podziemnych,Siemianowice Śląskie, Polska

Tomasz Piskorski, student filologii polskiej UKSW, Warszawa, Polska

Joanna Herman – Mleczko, założycielka przedszkola w ośrodku dla uchodźców, Polska

Krzysztof Kuźnik, ekonomista, prawnik i publicysta, Poznań, Polska

Janusz Ostrowski,działacz podziemnej "Solidarności",Dąbrowa Górnicza,Polska

Władysława Miśkiewicz,lekarz,"Solisarność" Zabrze, Polska

Bogumiła Szymczyk, dr nauk medycznych, "Solidarność" Zabrze, Polska

Wiesława Nowakowska "Solidarność" Zabrze, Polska

Barbara Fabiańska, historyk, Wielkopolskie Muzeum Walk
Niepodległościowych, Poznań, Polska.

Izabela Świderska, studentka, Warszawa, Polska

Andrzej Rozplochowski przewodniczacy NSZZ "Solidarnosc"MKZ Katowice na emigracji USA,

Grzegorz Gampel, Warszawa, Polska,

Ryszard Majdzik, działacz opozycji i "Solidarnosci", Skawina, Polska

Piotr Tadeusz Waszkiewicz, Członek Zarządu UPR o/Wrocław, Polska

ELżbieta Ziemniak, Kraków, Polska

Wojciech Duda-Dudkiewicz, dziennikarz, Łódź-Warszawa, Polska

Maciej Ratajczyk,historyk,działacz ugrupowań niepodległościowych, Katowice, Polska

Inz. Eugeniusz Steinbach, Tarnów, Polska

Marek Gałązka, Kraków, Polska

Łukasz Adamski- dziennikarz, Olsztyn, Polska

Beata Kuna, Gdańsk, Polska

Maciej Kuna, Gdańsk, Polska

Elżbieta Wojnowska, pieśniarka, Warszawa, Polska

Zbigniew Hryciuk NSZZ "S" Ziemii Brzeskiej , działacz SW Brzeg, Polska

Maciej Szczepańczyk Warszawa

Przemysław Miśkiewicz,Stowarzyszenie "Pokolenie"
były działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Katowice,Polska

Kazimierz Grabski

Romuald Bożko były działacz "SOLIDARNOŚCI"redaktor pisma "OŚĆ" ukazującego się w jastrzębskim podziemiu. Obecnie redaktor naczelny gazety samorządowej "Jasienica". Jastrzebie, Polska

Lesław Frączek, informatyk, Katowice, Polska

Barbara Czyż, bibliotekarka, KPN, Mysłowice, Polska

Sławomir Wieczorek, Solidarność Walcząca, Gorzów Wlkp

Zbigniew Jagiełło, menedżer, Warszawa, Polska

Piotr Zarebski - Lodz

Małgorzata Sokołowska, wydawca, dziennikarka, Gdynia

Sławomir Kapica

Joanna Błędowska, Klub Gazety Polskiej, Grudziądz

Krzysztof Błędowski, Klub Gazety Polskiej, Grudziądz

Andrzej Kaźmierczak
Poseł na Sejm RP II Kadencji
Prezes podkarpackiego Zwiazku Piłsudczyków w Rzeszowie

Adam Nowak

Bohdan Urbanowski

Anna Sobolska, fizjoterapeutka, Polska

Jerzy Wypiórkiewicz, Warszawa,Polska

Barbara Wypiórkiewicz,Warszawa,Polska

Paweł Wypiórkiewicz,Warszawa,Polska

Wiktor Krzewicki, historyk i wydawca, Brzeg, Polska

Remigiusz Marek Skubisz

Anna Nowicka

Wróblewski Edward, Gliwice Polska

Adam Żabicki - członek stowarzyszenia represjonowanych przy zarządzie Solidarności Katowice

Tadeusz Wolyniec Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym O/Koszalin.

Rafał Pergół, ekonomista, Żory

Andrzej Czachor, fizyk, prof. dr hab., uczestnik Ruchu JOW, Warszawa

Marek Radomski - członek "Solidarności Walczącej" - Rada Oddziałowa SW w Jeleniej Górze

Łukasz Lelonek, student historii, Katowice

Lesław Frączek informatyk Katowice

Krzysztof Turczak, Dyrektor handlowy, Wrocław

Ewa Wypiórkiewicz emerytka Polska

Jan Wypiórkiewicz emeryt Polska

Wojciech Jakóbik, Kraków

ZIARNO OTYLIA BABCIA /KATOWICE

DŻUDŻELIĆ DJORDJE /KATOWICE

DŻUDŻELIĆ MARIA MATKA /KATOWICE

Piotr Malawski, Solidarność Walcząca, Wrocław

Sławomir Mikołajczak, Poznań

Wiesław A. Górecki, 05-501 Piaseczno, ul. Orężna 7, Leśnik

Cezary Wach


Ostatnio zmieniony przez Piotr Hlebowicz dnia Pią Maj 25, 2007 6:09 pm, w całości zmieniany 37 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Tadeusz Świerczewski
Moderator


Dołączył: 12 Wrz 2006
Posty: 505

PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 10:04 am    Temat postu: POPARCIE DLA ESTONI Odpowiedz z cytatem

Tadeusz Świerczewski - Wrocław członek "Solidarności Walczącej".
proszę o dopisanie mnie do sygnatariuszy
Tadeusz

=====================================
Dzięki, Tadziu!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Elzbieta Szczepanska
Weteran Forum


Dołączył: 04 Wrz 2006
Posty: 132

PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 11:45 am    Temat postu: poparcie Odpowiedz z cytatem

Jestem z Wami
Elzbieta Szczepanska, SW Katowice,psycholog, dziennikarz, Amnesty International- Australia
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Piotr Hlebowicz
Site Admin


Dołączył: 15 Wrz 2006
Posty: 1166

PostWysłany: Czw Maj 03, 2007 11:57 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dzieki za podpisy! Piotr
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Robert Majka
Weteran Forum


Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 2649

PostWysłany: Pią Maj 04, 2007 6:25 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Proszę o dopisanie mnie do sygnatariuszy.Dziekuje.

Robert Majka , polityk, PrzemyślJUŻ NAZWISKO DOPISANE. PH
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Sławomir Kapica
Nowy Użytkownik


Dołączył: 10 Maj 2007
Posty: 1

PostWysłany: Pią Maj 11, 2007 11:16 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

bardzo proszę o dopisanie mnie do listy sygnotariuszy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Edward Soltys
Weteran Forum


Dołączył: 05 Mar 2007
Posty: 613

PostWysłany: Czw Cze 14, 2007 10:21 pm    Temat postu: Ja tez, czyli: Edward Soltys, Mississauga, Ontario, Kanada. Odpowiedz z cytatem

Pewnie wiadomo jest, ze rzezba sowieckiego zolnierza ma swoja ladna historie. Gdyby nie, to sluze uprzejmie. Autorem rzezby byl estonski rzezbiarz Enn Roos. Odsloniecie nastapilo w 1947 r. Okazalo sie, ze zolnierz ma twarz estonskiego zapasnika Kristjana Palusalu, ktory zdobyl 2 zlote medale na na Olimpiadzie w Berlinie w 1936 r. W czasie wojny rusko-finskiej przeszedl na strone Finow. Po wojnie wyslano go Syberie. Fajnie, co nie?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum


Załóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group