" /> Dyskusje ogólne :: Prezydencki projekt ustawy o IPN
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Prezydencki projekt ustawy o IPN

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Gru 31, 2006 2:49 pm    Temat postu: Prezydencki projekt ustawy o IPN Odpowiedz z cytatem

http://www.prezydent.pl/x.node?id=66
Projekt
USTAWA
z dnia 2006 r.
o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Art. 1.
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb ujawniania informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa oraz treści tych dokumentów,
znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
zwanego dalej „Instytutem Pamięci Narodowej” oraz tryb składania
oraz oceny zgodności z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r.”;
2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. 1. Współpracą w rozumieniu ustawy jest świadoma i tajna
współpraca z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów
bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego informatora lub
pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji.
2. Współpracą w rozumieniu ustawy jest również działanie, którego
obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w czasie tego
działania w związku z pełnioną funkcją, zajmowanym
stanowiskiem, wykonywaną pracą lub pełnioną służbą, jeżeli
informacje przekazywane organom bezpieczeństwa państwa
stwarzały zagrożenie dla wolności i praw człowieka i
obywatela oraz dóbr osobistych innych osób.
3. Służbą w rozumieniu ustawy nie jest pełnienie jej w organach,
o których mowa w art. 2, którego obowiązek wynikał z ustawy
obowiązującej w tym czasie.”;
3) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Osobami pełniącymi funkcję publiczne w rozumieniu ustawy są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu
ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.);
4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
7) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;
10) Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji
Nadzoru Finansowego;
11)osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. Nr 128, poz. 1403
oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703);
12) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na
inne, niż wymienione w pkt 3 - 11 i pkt 14, stanowiska przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium
Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa
Rady Ministrów;
13) prezes sądu;
14) sędzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej lub wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury;
16) radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
17) organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu
związku jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki
pomocniczej samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia
wynika z ustawy;
18) rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji
Akredytacyjnej i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
19) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego
zastępcy, wydawca lub autor programu publicystycznego lub
informacyjnego oraz dyrektor terenowego oddziału i agencji „Telewizji
Polskiej - Spółka Akcyjna” i „Polskiego Radia - Spółka Akcyjna”, a także
2
członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady
Programowej „Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna”, dyrektor
oddziału, dyrektor biura, redaktor naczelny „Polskiej Agencji Prasowej -
Spółka Akcyjna” oraz dyrektor i członek rady nadzorczej spółki
radiofonii regionalnej;
20) członek zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej, która uzyskała
koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych,
członek zarządu, rady nadzorczej lub wspólnik spółki osobowej, która
uzyskała taką koncesję oraz osoba fizyczna, która uzyskała taką koncesję;
21) członek zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnik spółki
osobowej będącej wydawcą lub osoba fizyczna będąca wydawcą w
rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U.
Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), a także redaktor naczelny w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe;
22) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy
Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności
kontrolne;
23) pracownicy urzędów państwowych oraz członkowie korpusu
służby cywilnej, zajmujący kierownicze stanowiska:
a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i
centralnych organach administracji państwowej: dyrektora
departamentu lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz
naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej,
b) w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego
zastępcy, kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego
zastępcy, kierownika w organie administracji niezespolonej i jego
zastępcy;
1) osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach państwowych (Dz.U. Nr, poz. 1217), inne niż wymienione
w pkt 3, pkt 7, pkt 11, i pkt 23;
2) pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący
stanowiska dyrektora pionu, dyrektora departamentu lub jednostki
równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki
równorzędnej;
3) pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
4) członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy
dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
dyrektor i zastępcy dyrektora departamentów (komórek równorzędnych)
w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz główny księgowy
Narodowego Funduszu Zdrowia;
3
5) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych i jego zastępcy;
6) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i jego zastępcy;
7) skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz gminy;
8) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów
odwoławczych;
9) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska:
prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do
spraw kontroli;
10) Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i jego zastępcy oraz członek Rady
Poczty Polskiej;
11) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
12) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba
zarządzająca przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie
przedsiębiorstwem państwowym;
13) osoba sprawująca zarząd w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego, której sprawowanie zarządu zlecono w
oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o
komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z
późn. zm.);
14) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem
Skarbu Państwa, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50 %
kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji;
15) członek zarządu, członek rady nadzorczej reprezentujący samorząd
terytorialny w spółce handlowej z udziałem jednostki samorządu
terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego
przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji;
16) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a) pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny
zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, profesora
nadzwyczajnego, profesora wizytującego, docenta, adiunkta lub
starszego wykładowcy,
b) osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w
Polskiej Akademii Nauk lub w jednostkach badawczo-rozwojowych
stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału,
c) osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w
Polskiej Akademii Nauk lub w jednostkach badawczo-rozwojowych
stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza,
kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego;
4
17) dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;
18) adwokat, radca prawny, notariusz;
19) biegły rewident;
20) doradca podatkowy;
21) dziennikarz w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo
prasowe;
22) członek organu zarządzającego, organu nadzoru lub organu kontroli
wewnętrznej polskiego związku sportowego lub spółki kapitałowej
zarządzającej ligą zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r.
Nr 64, poz. 448);”;
4) art. 5 i art. 6 uchyla się;
5) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenia i rejestr oświadczeń”;
6) art. 7-13 otrzymują brzmienie:
„Art. 7. 1. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990
r., zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", mają osoby, o
których mowa w art. 4, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
2. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na
kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.
3. Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie
obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego
kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą
związany jest obowiązek złożenia oświadczenia.
4. Tryb składania oświadczeń przez osoby, o których mowa w art. 4
pkt 1, 2 i 17, określają przepisy odpowiednich ordynacji
wyborczych.
5. Organy, którym składane są oświadczenia lustracyjne przekazują
je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci
Narodowej celem rozpoznania w trybie określonym w ustawie z
dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Art. 8. Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia
lustracyjnego, w stosunku do osób kandydujących na funkcję
publiczną, o której mowa w art. 4, jest:
1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza;
2) pkt 3:
5
a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady
Ministrów - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na
które powołuje lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
lub Prezes Rady Ministrów - powołujący lub mianujący,
c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na
które powołuje, wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm
i Senat lub Marszałek Sejmu - Marszałek Sejmu,
d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na
które powołuje lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu -
Marszałek Senatu,
e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na
które powołuje lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b - d
– organ powołujący lub mianujący;
3) pkt 4 – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący;
6) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia;
7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów;
8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący;
10) pkt 11 - minister właściwy do spraw zagranicznych;
11) pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący;
12) pkt 13 - Minister Sprawiedliwości;
13) pkt 14:
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału
Konstytucyjnego lub sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu,
b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko
sędziego Sądu Najwyższego – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko
sędziego sądu administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa,
d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego
lub wojskowego - Krajowa Rada Sądownictwa,
e) w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratorskie - Prokurator
Generalny;
14) pkt 15 - Prokurator Generalny;
15) pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
16) pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub
członka organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z
wyborów powszechnych – właściwa komisja wyborcza; w stosunku do
pozostałych osób – właściwy wojewoda;
17) pkt 18 – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;
18) pkt 19 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
6
19) pkt 20 - właściwy organ koncesyjny;
20) pkt 21:
a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy,
wspólnika spółki osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej
będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. -
Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny,
b) w stosunku do redaktora naczelnego w rozumieniu ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy wydawca w
rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe;
21) pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
22) pkt 23:
a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu
centralnego,
b) lit. b - właściwy wojewoda;
23) pkt 24 – właściwy organ powołujący;
24) pkt 25 – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego;
25) pkt 26 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
26) pkt 27 - minister właściwy do spraw zdrowia;
27) pkt 28 - Prezes Rady Ministrów;
28) pkt 29 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
29) pkt 30 - właściwy organ powołujący;
30) pkt 31 - Prezes Rady Ministrów;
31) pkt 32 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby
obrachunkowej - Prezes Rady Ministrów oraz w stosunku do kandydata
na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej, a także
naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w regionalnej
izbie obrachunkowej - prezes tej izby;
32) pkt 33 - minister właściwy do spraw łączności;
33) pkt 34 - Prezes Rady Ministrów;
34) pkt 35 – właściwy organ założycielski;
35) pkt 44 i 45– minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
36) pkt 38 – właściwy wojewoda;
37) pkt 39 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej;
38) pkt 40 - właściwy kurator oświaty;
39) pkt 41:
a) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub
radców prawnych - właściwa okręgowa rada adwokacka lub
okręgowa izba radców prawnych,
b) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania
zawodu notariusza - Minister Sprawiedliwości;
40) pkt 42 – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;
41) pkt 43 – Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
7
42) pkt 44 - pracodawca, z tym że w stosunku do osoby niezatrudnionej w
formie umowy o pracę – redaktor naczelny przyjmujący materiał do
wykorzystania;
43) pkt 45 – minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.
Art. 9. Osoby składające oświadczenie lustracyjne, w zakresie jego treści,
są zwolnione z mocy prawa z obowiązku zachowania tajemnicy
państwowej i służbowej.
Art. 10. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr 1 do
ustawy.
Art.11.1. Tworzy się rejestr oświadczeń lustracyjnych, zwany dalej
„rejestrem”, publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej w formie elektronicznej. Dane
osobowe udostępniane w rejestrze, z wyjątkiem danych
adresowych i numeru PESEL, są jawne i nie podlegają ochronie
danych osobowych.
2. Powszechny dostęp do danych zawartych w oświadczeniach
lustracyjnych w części A załącznika do ustawy zapewnia się
poprzez zamieszczenie w rejestrze elektronicznych (cyfrowych)
kopii oświadczeń, katalogowanych alfabetycznie i zawierających
imię i nazwisko (imiona i nazwiska), datę i miejsce urodzenia
oraz imiona rodziców osoby, która złożyła oświadczenie.
3. W elektronicznych (cyfrowych) kopiach oświadczeń
lustracyjnych zamieszczanych w rejestrze dane adresowe oraz
numery PESEL powinny zostać zakryte lub usunięte tak, aby ich
odczytanie nie było możliwe.
Art. 12. Zamieszczenie w rejestrze danych zawartych w części B załącznika
do ustawy, dotyczących funkcji i czasu jej pełnienia w organach
bezpieczeństwa państwa przez osobę składającą oświadczenie
lustracyjne, następuje za zgodą tej osoby. Informacja o braku zgody
ujawniana jest w rejestrze wraz z elektroniczną (cyfrową) kopią
oświadczenia lustracyjnego.
Art. 13. Treść oświadczenia lustracyjnego kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, posła lub senatora, posła do Parlamentu
Europejskiego oraz kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) i członka organu jednostki samorządu terytorialnego
pochodzącego z wyborów powszechnych, stwierdzającego fakt ich
pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z nimi, podaje się do publicznej wiadomości również w
obwieszczeniu wyborczym.”;
7) art. 14-16 uchyla się;
8
8) rozdział 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„Rozdział 3
Postępowanie lustracyjne
Art. 17. W sprawach zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych
orzeka, w składzie 3 sędziów, sąd okręgowy właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej
oświadczenie lustracyjne.
Art. 18. 1. Rozprawa w postępowaniu lustracyjnym odbywa się jawnie, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sąd może wyłączyć jawność części rozprawy:
1) na wniosek osoby lustrowanej, w zakresie w jakim mogą
zostać ujawnione okoliczności dotyczące tej osoby, o których
mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 4, albo
2) z urzędu, w zakresie w jakim mogą zostać ujawnione
okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 i 4,
dotyczące innej osoby lub innych osób, chyba że były one
pracownikami lub funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa
państwa.
3. Akta zakończonych postępowań lustracyjnych,
przeprowadzonych bez wyłączenia jawności rozprawy, są
jawne.
4. W terminie 7 dni od wydania orzeczenia sąd wydaje
postanowienie w sprawie jawności akt postępowania
lustracyjnego, w zakresie w jakim postępowanie prowadzono z
wyłączeniem jawności, albo odmawia ich ujawnienia. Sąd
postanawia o jawności akt w przypadku, gdy nie zostały w nich
ujawnione okoliczności, o których mowa w ust. 2. Na
postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
5. Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci
Narodowej o udostępnienie do wglądu kopii akt sprawy
lustracyjnej zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu.
Przepis art. 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 19 W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszej ustawy w
postępowaniu lustracyjnym, w tym odwoławczym oraz
kasacyjnym, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego.
Art. 20. 1. Wszczęcie postępowania lustracyjnego następuje, z
zastrzeżeniem ust. 3-5, na wniosek prokuratora Biura
Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.
9
2. Prokurator Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej
występuje z wnioskiem do Sądu w przypadku powstania
wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z
prawdą. Czynności związane z rozpoznawaniem oświadczeń
lustracyjnych i kierowaniem do Sądu wniosków o wszczęcie
postępowania lustracyjnego określa ustawa z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
3. Sąd wszczyna postępowanie z urzędu na wniosek osoby, która
złożyła oświadczenie lustracyjne, stwierdzające fakt jej pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z
nimi, a domaga się ustalenia, że jej praca, służba lub współpraca
była wymuszona poprzez groźbę utraty życia lub zdrowia przez
nią lub osoby jej najbliższe w rozumieniu Kodeksu karnego.
4. Sąd wszczyna postępowanie z urzędu na wniosek osoby, która
nie zgadza się z informacją dotyczącą jej osoby, zawartą w
katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5 ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej, i złożyła oświadczenie lustracyjne.
5. Wniosek o wszczęcie postępowania może złożyć do Sądu
również osoba, która przed dniem wejścia w życie ustawy pełniła
funkcję publiczną, o której mowa w art. 4, która została
publicznie pomówiona o fakt pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., i złożyła oświadczenie
lustracyjne.
6. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 4 i 5, przed
złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania nie składała
oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem funkcji
publicznej, o której mowa w art. 4, oświadczenie lustracyjne
składane jest do Sądu wraz z wnioskiem. Sąd niezwłocznie
przekazuje kopię oświadczenia lustracyjnego do Biura
Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, celem
zamieszczenia w rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1.
7. Informacje o wszczęciu postępowania lustracyjnego oraz o
sposobie jego zakończenia, w tym treść orzeczeń sądu
kończących postępowanie w każdej instancji, zamieszczane są w
rejestrze, o którym mowa w art. 11 ust. 1, jako załącznik do
elektronicznej (cyfrowej) kopii oświadczenia lustracyjnego.
10
Art. 21. Do osoby poddanej postępowaniu lustracyjnemu, zwanej dalej
"osobą lustrowaną", mają zastosowanie przepisy dotyczące
oskarżonego w postępowaniu karnym.
Art. 21a. 1. Postępowanie lustracyjne w pierwszej instancji kończy się
wydaniem orzeczenia na piśmie. Do orzeczenia stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące wyroku.
2. Sąd wydaje orzeczenie stwierdzające fakt złożenia przez osobę
lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego
lub stwierdzające, że oświadczenie było prawdziwe.
Orzeczenia Sądu wymagają uzasadnienia.
3. W przypadku gdy w trakcie postępowania lustracyjnego
zostanie stwierdzone, iż osoba lustrowana, podejmując pracę
lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa albo
współpracę z nimi, działała pod przymusem w obawie utraty
życia lub zdrowia przez nią lub przez osoby dla niej najbliższe
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, fakt ten podawany
jest w orzeczeniu Sądu.
Art. 21b. 1. Orzeczenie Sądu wraz z uzasadnieniem doręcza się
niezwłocznie stronie.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia stronie
przysługuje apelacja, w której może ona również złożyć
wnioski dowodowe.
3. Apelację rozpoznaje się na rozprawie.
4. Sąd wyznacza termin rozprawy nie później niż na 30 dzień od
dnia otrzymania odwołania.
5. Orzeczenie Sądu wydane w drugiej instancji jest prawomocne.
Uzasadnienie orzeczenia sporządza się z urzędu w terminie 30
dni od daty wydania orzeczenia.
6. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny oraz - na
wniosek osoby lustrowanej - Rzecznik Praw Obywatelskich
może od orzeczenia Sądu wydanego w drugiej instancji wnieść
kasację, jeżeli orzeczenie rażąco narusza prawo lub jego
utrzymanie w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe.
7. Do wniosku osoby lustrowanej, o którym mowa w ust. 6,
załącza się orzeczenie Sądu wydane w drugiej instancji wraz z
uzasadnieniem.
8. Termin do wniesienia kasacji wynosi 12 miesięcy od daty
wydania orzeczenia.
9. Kasacja w stosunku do tej samej osoby lustrowanej i od tego
samego orzeczenia może być wniesiona tylko raz.
11
10.Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację w terminie 3 miesięcy od
daty jej wniesienia.
Art. 21c. Po otrzymaniu od Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenia
kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub informacji,
o której mowa w art. 40b ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r.
Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), Sąd wydaje orzeczenie w pierwszej
instancji w terminie 21 dni, a w drugiej instancji w terminie 14
dni. Orzeczenie sądu niezwłocznie doręcza się Państwowej
Komisji Wyborczej.
Art. 21d. 1. Do wznowienia postępowania lustracyjnego, w zakresie nie
uregulowanym przepisami niniejszej ustawy, stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
2. Postępowanie lustracyjne zakończone prawomocnym
orzeczeniem wznawia się, jeżeli:
1) w związku z postępowaniem dopuszczono się
przestępstwa, które zostało stwierdzone prawomocnym
wyrokiem, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia,
że przestępstwo to mogło mieć wpływ na treść orzeczenia,
1) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody
nie znane przedtem sądowi, wskazujące na to, że
prawomocne orzeczenie z powodu nowych faktów i
dowodów jest oczywiście niesłuszne.
3. Postępowania na niekorzyść osoby lustrowanej nie wznawia się
po upływie 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia.
4. Postępowanie lustracyjne może być wznowione z urzędu, na
wniosek osoby, w sprawie której wydano prawomocne
orzeczenie lub na wniosek dyrektora Biura Lustracyjnego
Instytutu Pamięci Narodowej.
5. W razie śmierci osoby, w sprawie której wydano prawomocne
orzeczenie, wniosek o wznowienie postępowania lustracyjnego
na jej korzyść może także złożyć osoba najbliższa zmarłego w
rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego.
Art. 21f. 1. Prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające fakt złożenia
przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia
lustracyjnego, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę
pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej, o
której mowa w art. 4 pkt 2-45, z zastrzeżeniem art. 21g.
12
2. Orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1, Prezes sądu
przesyła podmiotowi właściwemu w sprawie pozbawienia
osoby lustrowanej pełnienia funkcji publicznej.
3. Pozbawienie osoby lustrowanej pełnionej przez nią funkcji
publicznej następuje z mocy prawa z dniem doręczenia
podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, orzeczenia sądu, o
którym mowa w ust. 1.
Art. 21g. 1. Przepisy art. 21f ust. 1 i 3 nie dotyczą sędziów, którzy w tym
zakresie podlegają sądownictwu dyscyplinarnemu. Przepis art.
21f ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Za złożenie przez sędziego niezgodnego z prawdą
oświadczenia lustracyjnego, stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądu, sąd dyscyplinarny orzeka karę złożenia
sędziego z urzędu. Przepisów o przedawnieniu w
postępowaniu dyscyplinarnym nie stosuje się.
3. Z żądaniem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w
sprawach określonych w ust. 2, oprócz podmiotów, o których
mowa w art. 114 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.
zm.), może wystąpić prokurator Biura Lustracyjnego Instytutu
Pamięci Narodowej.
Art. 21h. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt złożenia przez
osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia
lustracyjnego powoduje pozbawienie tej osoby na lat 10
biernego prawa wyborczego na urząd Prezydenta.
Art. 21i. W terminie 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenie sądu,
stwierdzającego fakt złożenia przez osobę lustrowaną
niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, osoba,
wobec której wydano to orzeczenie, nie może pełnić funkcji
publicznych, o których mowa w art. 4.
Rozdział 4
Dostęp do informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa dotyczących niektórych osób pełniących funkcje publiczne
Art.22. 1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji zawartych w
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, znajdujących się
w Instytucie Pamięci Narodowej, dotyczących:
13
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu
Europejskiego;
4) Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów;
5) Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów Izb Sądu Najwyższego
oraz sędziów Sądu Najwyższego;
6) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Trybunału
Konstytucyjnego oraz sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
7) Prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego
oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego;
8) Przewodniczącego Trybunału Stanu, zastępców
przewodniczącego Trybunału Stanu oraz członków Trybunału
Stanu;
10) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wiceprezesów
Najwyższej Izby Kontroli;
11) Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej;
12) Prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesów
Narodowego Banku Polskiego;
13) prezesa sądu apelacyjnego, prezesa wojskowego sądu
okręgowego oraz prezesa wojewódzkiego sądu
administracyjnego;
14) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
15) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz członków
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
16) Prokuratora Krajowego oraz prokuratorów Prokuratury
Krajowej, Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz
prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratora
apelacyjnego oraz wojskowego prokuratora okręgowego, a
także prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
17) osób pełniących funkcje sekretarza stanu i podsekretarza
stanu;
18) członka zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej, która
uzyskała koncesję na rozpowszechnianie programów
radiowych lub telewizyjnych, członka zarządu, rady
14
nadzorczej lub wspólnika spółki osobowej, która uzyskała
taką koncesję oraz osoby fizycznej, która uzyskała taką
koncesję;
19) członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika
spółki osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej
będącej wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), a
także redaktora naczelnego w rozumieniu ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. – Prawo prasowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które wyraziły zgodę na
kandydowanie lub zgodę na objęcie funkcji, o których mowa w
ust. 1.
3. Prawo dostępu do informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2,
podlega wyłączeniu w zakresie dotyczącym:
1) informacji ujawniających pochodzenie etniczne lub rasowe,
przekonania religijne, przynależność wyznaniową oraz danych
o stanie zdrowia, życiu seksualnym;
2) danych osobowych innych osób, chyba że były one
pracownikami lub funkcjonariuszami organów
bezpieczeństwa państwa;
3) danych dotyczących numerów PESEL oraz miejsca
zamieszkania,
4) informacji ujawniających stan majątkowy, a w szczególności
nieruchomości oraz rzeczy ruchome stanowiące dobra kultury
w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą wyrazić pisemną
zgodę na ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, które pełniły
funkcje publiczne, o których mowa w ust. 1 począwszy od dnia 24
sierpnia 1989 r.
Art. 23. 1. Informacje, dotyczące osoby, o której mowa w art. 22, Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej nie później niż po upływie 30 dni od objęcia przez nią
funkcji publicznej albo wyrażenia zgody na kandydowanie lub
objęcie funkcji publicznej.
2. W przypadku, gdy pisemna zgoda na ujawnienie informacji, o
których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, została wyrażona po
udostępnieniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej
15
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zamieszcza je niezwłocznie
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 24. 1. Informacje dotyczące osób, o których mowa w art. 22 ust. 1, są
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres
pełnienia funkcji publicznej osoby, której dotyczą.
2. Informacje dotyczące osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, są
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres
poprzedzający objęcie funkcji publicznej.
3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, prawo dostępu
do informacji dotyczących osób, o których mowa w art. 22 ust. 1
i 2, przysługuje na zasadach określonych w art. 24-29.
Art. 25. 1. Informacje, o których mowa w art. 22, udostępnia się na wniosek
złożony w formie pisemnej, skierowany do dyrektora oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej, właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania osoby, której dotyczą informacje.
2. Wniosek o udostępnienie informacji powinien zawierać:
1) oznaczenie organu, do którego wniosek jest skierowany;
2) oznaczenie wnioskodawcy poprzez podanie: imienia,
nazwiska, adresu zamieszkania, imion rodziców, daty i
miejsca urodzenia oraz numeru PESEL;
3) informacje umożliwiające identyfikację osoby pełniącej
funkcję publiczną, której mają dotyczyć dokumenty, z
którymi wnioskodawca chce się zapoznać; w szczególności:
imię i nazwisko tej osoby, datę i miejsce urodzenia, a także
funkcję publiczną, o której mowa w art. 22 ust. 1, pełnioną
przez daną osobę;
4) podpis wnioskodawcy.
3. W przypadku osoby, o której w art. 22 ust. 2, we wniosku
wskazuje się funkcję publiczną, której dotyczyły wyrażenie
zgody na kandydowanie lub objęcie funkcji.
4. Wniosek składa się osobiście we właściwym oddziale Instytutu
Pamięci Narodowej lub za pośrednictwem poczty, pod
warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez
notariusza lub inną osobę uprawnioną do uwierzytelniania
podpisów zgodnie z prawem państwa, w którym czynność ta
zostanie dokonana.
5. W przypadku stwierdzenia przez organ braków formalnych
wniosku przepisy art. 64 Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się odpowiednio.
16
Art. 26. 1. Udostępnienie informacji następuje poprzez umożliwienie
wnioskodawcy zapoznania się z treścią dokumentów będących
nośnikami takich informacji.
2. Udostępnienie dokumentów wnioskodawcy powinno nastąpić
bez zbędnej zwłoki.
3. Dokumenty udostępnia się wnioskodawcy wyłącznie w
siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej lub jego oddziału, po
uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy o terminie i miejscu
ich udostępnienia.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić nie
później niż na 7 dni przed wskazanym w tym zawiadomieniu
terminem udostępnienia dokumentów.
Art.27. 1. Organ odmawia udostępnienia informacji w przypadku, gdy
udostępnienie informacji nie jest możliwe, a także gdy złożony
wniosek odnosi się do informacji zawartych w dokumentach
niedotyczących osoby, o której mowa w art. 22.
2. Odmowa udostępnienia informacji, o których mowa w art. 24
ust. 3, a także umorzenie postępowania o udostępnienie
informacji następują w drodze decyzji wydawanej przez
właściwego dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
3. Organ umarza postępowanie w przypadku cofnięcia wniosku
przez wnioskodawcę lub śmierci wnioskodawcy.
4. Do decyzji, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Art. 28. 1. Na decyzje wydane przez organ odwoławczy stronie służy skarga
do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
2. W postępowaniu przed sądami administracyjnymi prowadzonym
na skutek wniesienia skargi, o której mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie
14 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt
wraz z odpowiedzią na skargę.”;
17
9) rozdział 5 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 5
Przepisy karne
Art. 29. 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
lustracyjnym, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Jeżeli czyn, określony w ust. 1, został popełniony przez osobę, która
pełniła służbę zawodową lub pracowała w organach bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w art. 2, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
3. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w ust. 1 lub
2, sąd orzeka zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w
art. 4, na okres 10 lat.
Art. 29a. Kto posiadając bez tytułu prawnego dokumenty zawierające
informacje z zakresu działania Instytutu Pamięci Narodowej nie
wydaje ich Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;
10)art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U.
z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.) w art. 68 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba ubiegająca
się o wpis obowiązana jest dołączyć informację o
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą
nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem oraz – w
przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.
1592).””;
11)art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31.W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002
r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) w art. 24 ust. 2a otrzymuje
brzmienie:
„2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o
wpis obowiązana jest dołączyć informację o niekaralności z
Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą niewcześniejszą
niż miesiąc przed jej złożeniem oraz – w przypadku osoby
18
urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).””;
12)art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art.33. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002
r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu są
prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, prokuratorzy oddziałowych komisji
ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
prokuratorzy Biura Lustracyjnego oraz prokuratorzy
oddziałowych biur lustracyjnych.”;
2) w art. 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kandydat na stanowisko prokuratorskie urodzony przed
dniem 1 sierpnia 1972 r. przedstawia również
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.
1592).””;
13)w art. 34:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w art. 40a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., wyrażając zgodę
na kandydowanie w wyborach, składa Państwowej Komisji Wyborczej
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. Nr 218, poz. 1592).””,
a) uchyla się pkt 2,
b) uchyla się pkt 3,
c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) w art. 43 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
19
„Na liście zamieszcza się również treść oświadczenie, o którym mowa w
art. 7 w ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów.””;
14)art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z
2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) w art. 13 zdanie drugie
otrzymuje brzmienie:
„Do wniosku osoba zainteresowana obowiązana jest dołączyć
informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,
oraz – w przypadku osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972
r. – oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).””;
15)po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
„Art. 35a. W ustawie z dnia 16 października 1992 r. (Dz.U. Nr 90. poz. 450,
z późn.zm.) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:
„Art. 32a. Przed podjęciem decyzji o nadaniu orderu lub odznaczenia danej
osobie, Prezydent może zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie
informacji na temat istnienia w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów
stanowiących podstawę zamieszczenia danych osobowych tej osoby w
katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5, 6 lub 8 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz.U. Nr 218, poz. 1592).””;
15)art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach
pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników
urzędów nadzorowanych przez tego ministra (Dz.U. Nr 106, poz.
491, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr
131, poz. 860) w art. 9 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zezwalać
pracownikom, policjantom, strażakom, funkcjonariuszom
Straży Granicznej i żołnierzom jednostek im
podporządkowanych lub przez niego nadzorowanych na
20
udzielenie wiadomości stanowiącej tajemnicę państwową lub
służbową określonej osobie lub instytucji. Zezwolenie to nie
może jednak dotyczyć sytuacji, o której mowa w art. 21
ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2 oraz art. 9a ustawy z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), z
wyjątkiem dokumentów i materiałów, które sąd okręgowy
lub prokurator Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu uzna za niezbędne w związku z wykonywaniem
ich zadań określonych w ustawie z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.1592) oraz ustawie z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz.U. Nr 155, poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000
r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz.
1271, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567,
Nr 167, poz. 1398 i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711).””;
16)w art. 38:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w art. 99 dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela polskiego
urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. do pisemnej
zgody kandydata na kandydowanie dołącza się również
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 w ust. 1 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz.
1592).””,
b) uchyla się pkt 2;
18) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016, z późn. zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 1:
21
a) w pkt 1:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie,
opracowywanie, zabezpieczenie, udostępnianie i publikowanie
dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych
oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy
Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
dotyczących:”,
- lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub
obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia
1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:
- zbrodni nazistowskich,
- zbrodni komunistycznych,
- innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko
pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne,”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ochronę danych osobowych osób, których dotyczą
dokumenty zgromadzone w archiwum Instytutu
Pamięci,”;
2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zbrodniami komunistycznymi, w rozumieniu ustawy, są czyny
popełnione przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w
okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,
polegające na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw
człowieka wobec jednostek lub grup ludności bądź w związku z ich
stosowaniem, stanowiące przestępstwa według polskiej ustawy
karnej obowiązującej w czasie ich popełnienia. Zbrodniami
komunistycznymi są również czyny popełnione przez tych
funkcjonariuszy w okresie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, zawierające znamiona czynów zabronionych
określonych w art. 187, 193 lub 194 rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny albo art.
265 § 1, art. 266 § 1, 2 lub 4 lub art. 267 ustawy z dnia 19 kwietnia
1969 r. - Kodeks karny, dokonane przeciwko dokumentom w
rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
22
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr
218, poz. 1592) na szkodę osób, których te dokumenty dotyczą.”;
3) w art. 4 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Bieg terminu przedawnienia zbrodni komunistycznych, w
rozumieniu art. 2, niebędących zbrodniami wojennymi lub
zbrodniami przeciwko ludzkości, rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia
1990 r. Karalność tych zbrodni ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi
zbrodnię zabójstwa, oraz po 30 latach, gdy czyn stanowi inną
zbrodnię komunistyczną. Przepisu art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie
stosuje się.”;
4) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Organami bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, są:
1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego,
2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego,
3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego,
4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których
mowa w pkt 1-3, a w szczególności jednostki Milicji
Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.,
5) instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki
terenowe w wojewódzkich, powiatowych i
równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w
wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach
spraw wewnętrznych,
6) Akademia Spraw Wewnętrznych,
7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza,
8) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek
wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz
podległe mu komórki,
9) Informacja Wojskowa,
10) Wojskowa Służba Wewnętrzna,
11) Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
12) inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania
operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w
tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych;
23
13) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
wraz z wojewódzkimi i miejskimi urzędami kontroli
prasy, publikacji i widowisk oraz Główny Urząd Kontroli
Publikacji i Widowisk wraz z okręgowymi urzędami,
14) Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy
administracji państwowej o właściwości szczególnej do
spraw wyznań stopnia wojewódzkiego.
2. Do organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy,
należą także organy i instytucje cywilne i wojskowe państw
obcych o zadaniach podobnych do zadań organów, o których
mowa w ust. 1.
3. Jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy,
są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z
mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania
Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich
poprzedniczkami.”;
5) uchyla się art. 6;
6) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Dokumentami, w rozumieniu ustawy, są:
1) wszelkie nośniki informacji, niezależnie od formy
przechowywania informacji, w tym w szczególności: akta,
kartoteki, rejestry, pliki komputerowe, pisma, mapy, plany,
filmy i inne nośniki obrazu, nośniki dźwięku i wszelkich
innych form zapisu, a także kopie, odpisy i inne duplikaty
tych nośników informacji,
2) niezbędne do analizy informacji środki pomocnicze, a w
szczególności programy na użytek zautomatyzowanego
przetwarzania danych.”;
7) w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W skład Kolegium Instytutu Pamięci wchodzi jedenastu członków,
w tym:
a) siedmiu wybieranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
bezwzględną większością głosów,
b) dwóch wybieranych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
bezwzględną większością głosów,
c) dwóch powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.”,
24
b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) odwołania odpowiednio przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
albo przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględną większością
głosów lub przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględną
większością głosów, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci podjęty
większością 2/3 głosów ustawowego składu Kolegium, z powodu
długotrwałej choroby lub upadku sił powodujących trwałą niezdolność
do pełnienia obowiązków albo z powodu niewypełniania obowiązków
nałożonych przez ustawę.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji
właściwy organ dokonuje wyboru albo powołania nowego członka, na
okres do zakończenia kadencji kolegium Instytutu Pamięci.”;
8) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Biuro Lustracyjne.”,
b) w ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) oddziałowe biura lustracyjne.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.W delegaturach mogą być tworzone wydziały udostępniania i
archiwizacji dokumentów, referaty edukacji publicznej oraz
referaty śledcze.”;
9) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jednostkami organizacyjnymi, wymienionymi w art. 18 ust. 2 pkt
2 - 4 oraz ust. 3, kierują naczelnicy powoływani i odwoływani
przez Prezesa Instytutu Pamięci.
a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Dyrektor Głównej Komisji może powierzyć prokuratorowi
oddziałowej komisji pełnienie obowiązków naczelnika
oddziałowej komisji na okres nieprzekraczający 6 miesięcy.”,
c) po ust. 6 dodaje się ust. 7- 12 w brzmieniu:
„7. Prokuratorów Biura Lustracyjnego powołuje i odwołuje
Prokurator Generalny na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci.
1. Biurem Lustracyjnym kieruje Dyrektor Biura Lustracyjnego,
powoływany spośród prokuratorów Biura Lustracyjnego i
odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
25
Prokuratora Generalnego zgłoszony w porozumieniu z Prezesem
Instytutu Pamięci.
2. Kadencja Dyrektora Biura Lustracyjnego trwa 3 lata, licząc od
dnia powołania; po upływie kadencji Dyrektor Biura
Lustracyjnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania
nowego Dyrektora Biura Lustracyjnego.
3. Ta sama osoba może być Dyrektorem Biura Lustracyjnego nie
dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. Kadencja Dyrektora Biura Lustracyjnego ustaje z chwilą śmierci
lub odwołania.
5. Dyrektora Biura Lustracyjnego odwołuje się w przypadku:
1) zrzeczenia się stanowiska;
2) stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem Sądu
niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego;
3) długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie
obowiązków związanych ze stanowiskiem;
1) skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z
oskarżenia publicznego;
2) skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania.”;
10) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. Pracownicy Instytutu Pamięci, także po ustaniu stosunku
pracy, są obowiązani zachować w tajemnicy wiadomości
związane z działalnością Instytutu Pamięci, powzięte w
związku z zatrudnieniem w Instytucie Pamięci, z wyjątkiem
uzyskanych w toku badań naukowych.”;
11) dotychczasową treść art. 22 oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w
brzmieniu:
„2. W odniesieniu do dokumentów przekazanych do archiwum
Instytutu Pamięci, Prezesowi Instytutu Pamięci przysługują
uprawnienia określone w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 196,
poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz.
1078).”;
12) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Poza innymi zadaniami określonymi w ustawie Kolegium Instytutu
Pamięci w szczególności zajmuje stanowisko w następujących
sprawach:
26
1) przejęcia do zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci
dokumentów spraw, o których mowa w art. 1, i oceny ich
kompletności;
2) ustalania zasad ewidencjonowania, przechowywania,
opracowywania, zabezpieczenia, udostępniania i publikowania
dokumentów;
3) ustalania priorytetów w zakresie udostępniania dokumentów;
4) oceniania polityki ścigania przez Instytut Pamięci przestępstw, o
których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a;
5) oceniania działania Biura Lustracyjnego;
6) ustalania programów badawczych w zakresie opracowywania
działalności organów bezpieczeństwa państwa, a także
informowania oraz edukacji społeczeństwa;
13) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Do archiwum Instytutu Pamięci przekazuje się dokumenty
wytworzone w toku postępowania prowadzonego przez sądy
okręgowe w sprawach, o których mowa w art. 27 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592),
z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania w danej
sprawie.”;
14) w art. 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Instytutu Pamięci może, po zawiadomieniu właściwego
organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo
zawodowego, uzyskać wgląd w dokumenty, jeżeli istnieje
uzasadnione przypuszczenie, że zawierają one informacje z
zakresu działania Instytutu Pamięci.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Każdy, kto posiada dokumenty, o których mowa w art. 25, jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Prezesa
Instytutu Pamięci.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Każdy organ administracji rządowej, samorządu terytorialnego albo
zawodowego jest obowiązany bezzwłocznie wydać Prezesowi
Instytutu Pamięci, na jego żądanie, posiadane dokumenty, o
27
których mowa w art. 25. Obowiązek ten dotyczy także wydania
kopii.”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli dokumenty są niezbędne organowi, o którym mowa w ust. 3,
do wykonywania jego zadań ustawowych, można poprzestać na
przekazaniu Prezesowi Instytutu Pamięci ich kopii.”;
15) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. 1. Każdy, kto bez tytułu prawnego posiada dokumenty
zawierające informacje z zakresu działania Instytutu Pamięci,
jest obowiązany wydać je bezzwłocznie Prezesowi Instytutu
Pamięci.
2. Właściciel lub osoba mająca inny tytuł prawny do posiadania
dokumentów, o których mowa w ust. 1, jest obowiązana do ich
udostępnienia Prezesowi Instytutu Pamięci, na jego żądanie, w
celu sporządzenia kopii.
3. Prezes Instytutu Pamięci może zwracać się do wszelkich osób
lub instytucji zagranicznych o pomoc w udostępnianiu
dokumentów.”;
16) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. W zakresie działalności archiwalnej Instytut Pamięci gromadzi,
ewidencjonuje, przechowuje, opracowuje, zabezpiecza i
udostępnia dokumenty zbrodni oraz dokumenty ukazujące fakty i
okoliczności dotyczące losów Narodu Polskiego w latach 1939-
1990 i informujące o poniesionych ofiarach i wyrządzonych
szkodach, wydaje na ich podstawie uwierzytelnione odpisy,
wypisy, wyciągi i reprodukcje przechowywanych dokumentów.”;
17) w art. 29a uchyla się ust. 2;
18) art. 30-35 otrzymują brzmienie:
„Art.30.1. Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci o
udostępnienie do wglądu kopii dotyczących go dokumentów.
2. Instytut Pamięci udostępnia kopie dostępnych dokumentów, o
których mowa w ust. 1, dotyczących wnioskodawcy, z
wyjątkiem dokumentów:
1) wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale w
ramach czynności wykonywanych w związku z jego pracą
lub służbą w organach bezpieczeństwa państwa albo w
związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze
28
tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym
zdobywaniu informacji;
2) z których treści wynika, że wnioskodawca:
a) był traktowany przez organy bezpieczeństwa jako tajny
informator lub pomocnik przy operacyjnym zdobywaniu
informacji,
b) zobowiązał się do dostarczania informacji organowi
bezpieczeństwa państwa lub świadczenia takiemu
organowi jakiejkolwiek pomocy w działaniach
operacyjnych,
c) realizował zadania zlecone przez organ bezpieczeństwa
państwa, a w szczególności dostarczał temu organowi
informacji.
3. W udostępnianych kopiach dokumentów anonimizuje się dane
osobowe osób trzecich.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
3) datę wydania dokumentu tożsamości oraz nazwę organu,
który go wydał,
4) dane ułatwiające odnalezienie dokumentów.
1. W razie późniejszego odnalezienia w archiwum Instytutu
Pamięci dokumentów dotyczących wnioskodawcy należy go o
tym poinformować oraz pouczyć o możliwości ponownego
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Art. 31. 1. Odmowa uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 30, w
zakresie dotyczącym udostępnienia dokumentów:
1) wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego
udziale w ramach czynności wykonywanych w związku
z jego pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa
państwa albo w związku z czynnościami
wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub
pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji;
2) z których treści wynika, że wnioskodawca:
a) był traktowany przez organy bezpieczeństwa jako
tajny informator lub pomocnik przy operacyjnym
zdobywaniu informacji,
29
b) zobowiązał się do dostarczania informacji
organowi bezpieczeństwa państwa lub świadczenia
takiemu organowi jakiejkolwiek pomocy w działaniach
operacyjnych,
c) realizował zadania zlecone przez organ
bezpieczeństwa państwa, a w szczególności dostarczał
temu organowi informacji,
następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta jest
równoznaczna z odmową realizacji praw określonych w art. 33
ust. 3.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne. Można odstąpić od
uzasadnienia faktycznego lub ograniczyć je w zakresie w
jakim udostępnienie informacji wnioskodawcy uniemożliwia
realizację ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z
lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
1. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do
Prezesa Instytutu Pamięci.
Art. 32 1. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 31 ust. 3,
Prezes Instytutu Pamięci wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy decyzję, o której mowa w art. 31 ust.
1;
2) uchyla decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1, i
przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez
organ pierwszej instancji.
2. Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego decyzji, o której
mowa w ust. 1, lub je ograniczyć w zakresie, w jakim
udostępnienie informacji wnioskodawcy uniemożliwia
realizację ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z
lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
3. Wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego
na decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie
określonym w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.
U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005
r. Nr 94, poz. 788 i Nr 169, poz. 1417).
4. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu
niejawnym.
30
5. Przepisu art. 106 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie stosuje
się.
6. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się tylko
w przypadku uwzględnienia skargi. Odpis wyroku z
uzasadnieniem doręcza się tylko Prezesowi Instytutu Pamięci.
Skarżącemu doręcza się odpis wyroku.
7. Po wydaniu wyroku sąd administracyjny niezwłocznie zwraca
do Instytutu Pamięci akta postępowania.
8. Do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio ust. 4 - 6.
Art. 33.1. Każdy, kto uzyskał wgląd w kopie dokumentów, o których
mowa w art. 30, ma prawo wystąpić do Instytutu Pamięci z
wnioskiem o udostępnienie do wglądu tych dokumentów bez
anonimizacji.
2. Każdy, kto uzyskał wgląd w kopie dokumentów, o których
mowa w art. 30, i nie zachowały się w stosunku do niego
dokumenty, o których mowa w art. 31 ust. 1, ma prawo - na
zasadach i w zakresie określonym w ustawie - do uzyskania
kopii tych dokumentów, prawo do ujawnienia nazwisk oraz
dalszych danych identyfikujących tożsamość funkcjonariuszy,
pracowników, żołnierzy oraz współpracowników organów
bezpieczeństwa państwa, prawo do zwrotu przedmiotów
znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci, które w
momencie utraty stanowiły jej własność lub były w jej
posiadaniu, i prawo zastrzeżenia swoich danych osobowych.
3. Niezanonimizowane dokumenty udostępnia się do wglądu w
oryginałach lub kopiach w siedzibie oddziału Instytutu
Pamięci właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy, chyba że we wniosku wskazał on inny
oddział, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1. Przepis art. 34 ust. 4 stosuje się
odpowiednio.
4. Każdy, kto uzyskał wgląd w dotyczące go niezanonimizowane
dokumenty, może złożyć do Instytutu Pamięci wniosek o
zamieszczenie danych osobowych osoby trzeciej w katalogu, o
którym mowa w art. 52a pkt 5, jeżeli w treści udostępnionych
mu dokumentów znajdują się info


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Nie Gru 31, 2006 3:34 pm, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Gru 31, 2006 3:23 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

19) po art. 35 dodaje się art. 35a-35c w brzmieniu:
Art. 35a. 1. Wnioski, o których mowa w art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34
ust. 1 i 5, składa się osobiście w siedzibie Instytutu Pamięci,
jego oddziałach i delegaturach lub za pośrednictwem poczty,
pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez
notariusza.
2. Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą może
złożyć wniosek osobiście w polskiej placówce konsularnej,
przy czym podpis wnioskodawcy uwierzytelnia konsul.
Wniosek taki może być również złożony za pośrednictwem
poczty, pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy
przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do
uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem państwa, w
którym ta czynność zostanie dokonana.
3. Po złożeniu wniosku wnioskodawca może ustanowić
pełnomocnika do realizacji przysługujących mu praw
wynikających z ustawy.
4. Uprawnienia wynikające z art. 30-35 i 35b może wykonywać
osoba najbliższa zmarłego w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu
karnego.
5. Jeżeli realizacja praw wynikających z art. 30-35 i 35b
następuje przez osobę najbliższą, o której mowa w ust. 4,
należy we właściwym wniosku wskazać imię i nazwisko osoby
zmarłej, której praw on dotyczy.
Art.35b.1. Każdy ma prawo załączyć do zbioru dotyczących go
dokumentów własne uzupełnienia, sprostowania,
uaktualnienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie.
Dane już zawarte w dokumentach nie ulegają zmianie.
2. Uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, wyjaśnienia oraz
dokumenty lub ich kopie dołącza się do zbioru dokumentów z
oznaczeniem ich w sposób pozwalający na ich odróżnienie od
33
dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci w trybie
art. 25.
Art.35c.1. Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci
o udostępnienie do wglądu dokumentów osobowych
dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu
bezpieczeństwa państwa.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
1) datę wydania dokumentu tożsamości oraz nazwę organu,
który go wydał,
2) dane ułatwiające odnalezienie dokumentów, w
szczególności imię i nazwisko oraz informacje o miejscu
pracy lub działania pracownika lub funkcjonariusza organu
bezpieczeństwa państwa, którego dotyczyć mają
dokumenty.
3. Funkcjonariusze i pracownicy organów bezpieczeństwa
państwa mogą uzyskać na swój wniosek kopie dotyczących
ich dokumentów osobowych.
4. W razie późniejszego odnalezienia w archiwum Instytutu
Pamięci dokumentów osobowych dotyczących pracownika
lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa, którymi
zainteresowany był wnioskodawca, należy go o tym
poinformować oraz pouczyć o możliwości ponownego
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;
20) art. 36 i 37 otrzymują brzmienie:
„Art. 36. 1. Dokumenty zgromadzone przez Instytut Pamięci, z wyjątkiem
dokumentów, o których mowa w art. 39, udostępnia się
organom władzy publicznej oraz innym instytucjom,
organizacjom i osobom w celach:
1) wykonywania zadań ustawowych,
2) prowadzenia badań naukowych, o ile Prezes Instytutu
Pamięci wyrazi na to zgodę,
3) prowadzenia działalności dziennikarskiej, o ile Prezes
Instytutu Pamięci wyrazi na to zgodę.
2. Podmioty, którym dokumenty zostały udostępnione, ponoszą
odpowiedzialność prawną za sposób ich wykorzystania, o czym
należy je poinformować.
34
3. W trybie określonym w ust. 1 pkt 2 i 3 nie mogą być
wnioskodawcy udostępnione dokumenty, jeżeli zostały
wytworzone przez niego lub przy jego udziale w ramach
czynności wykonywanych w związku z jego pracą, służbą lub
współpracą w organach bezpieczeństwa państwa, lub świadczą o
jego współpracy z organami bezpieczeństwa państwa.
Art. 37. 1. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 33 wgląd w
niezanonimizowane kopie dotyczących jej dokumentów, i nie
zachowały się w stosunku do niej dokumenty, o których mowa
w art. 31 ust. 1, może zastrzec, że dotyczące jej dane osobowe
zebrane w sposób tajny w toku czynności operacyjno -
rozpoznawczych organów bezpieczeństwa państwa nie będą
udostępniane w celach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i
3, przez określony czas, jednakże nie dłużej niż przez 50 lat od
daty ich wytworzenia.
2. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 33 wgląd w
niezanonimizowane kopie dotyczących jej dokumentów może
zastrzec, że dotyczące jej informacje ujawniające jej
pochodzenie etniczne lub rasowe, przekonania religijne,
przynależność wyznaniową oraz dane o stanie zdrowia i życiu
seksualnym, a także ujawniające jej stan majątkowy, a w
szczególności nieruchomości oraz rzeczy ruchome stanowiące
dobra kultury w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr
kultury, nie będą udostępnione, z zastrzeżeniem art. 39.
3. Prezes Instytutu Pamięci informuje o prawie zastrzeżenia, o
którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 33 wgląd w
niezanonimizowane kopie dotyczących jej dokumentów, może
wyrazić zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych,
określonych w ust. 1, wskazanym organom władzy publicznej,
innym instytucjom, organizacjom i osobom, a także na ich
powszechną dostępność.
5. Dane osobowe, określone w ust. 1, mogą być jednakże
udostępniane w celach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i
3, jeżeli:
1) osoba, której dotyczą te dane, albo w przypadku jej śmierci
osoba najbliższa wyrazi na to zgodę,
2) odnoszą się do publicznego wystąpienia osoby, której
dotyczą, do jej działalności publicznej lub politycznej lub są
35
danymi osobowymi wymaganymi przez ustawę w związku
z pełnieniem funkcji publicznej.
6. Cele, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, można
realizować także po anonimizacji danych osobowych, i
informacji o których mowa w ust. 1 i 2, w kopiach
dokumentów.
7. Prawo do zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz prawo
do wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych
osobowych, określonych w ust. 1, wskazanym organom władzy
publicznej, innym instytucjom, organizacjom i osobom nie
przysługuje w stosunku do dokumentów, o których mowa w
art. 36 ust. 3.”;
21) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty organów bezpieczeństwa państwa, jeżeli nie zawierają
danych osobowych osoby trzeciej, mogą być wykorzystywane przez
upoważnionych funkcjonariuszy służb specjalnych w ramach ich zadań
ustawowych, jeśli zawierają informację o przestępstwie szpiegostwa,
przestępstwie o charakterze terrorystycznym lub przestępstwie
godzącym w porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej.”;
22) w art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu
oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Prezesem Instytutu
Pamięci, dokonują co 5 lat okresowych przeglądów dokumentów
zgromadzonych w zbiorze wyodrębnionym. W przypadku stwierdzenia
ustąpienia przesłanek uzasadniających zastrzeżenie Prezes Instytutu
Pamięci podejmuje z urzędu, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Ministra
Obrony Narodowej, albo na wniosek tych organów, decyzję o uchyleniu
lub skróceniu okresu zastrzeżenia. Przepisy ust. 3 stosuje się
odpowiednio.”;
23) uchyla się art. 41;
24) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. Jeżeli Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
Instytutu Pamięci zostanie zawiadomiony, że znajdujące się w
dokumentach dane osobowe są nieprawdziwe, to informacje o
tym dołącza się do zbioru dokumentów dotyczących danej
osoby.”;
25) w art. 43 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
36
„2. W sprawach rozstrzyganych decyzją administracyjną, w myśl
przepisów niniejszej ustawy, organem pierwszej instancji jest dyrektor
oddziału Instytutu Pamięci. Organem odwoławczym jest Prezes
Instytutu Pamięci.”;
26) uchyla się art. 44;;
27) art. 45:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prokuratorom Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu i oddziałowych komisji ścigania zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawach określonych w art. 1
pkt 1 lit. a przysługują wszystkie uprawnienia prokuratora, także w
sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do prowadzenia śledztw przez Instytut Pamięci stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania karnego.”,
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W sądowym postępowaniu odwoławczym na skutek wniesienia
apelacji oraz kasacji występują prokuratorzy Głównej Komisji.”,
d) po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Dyrektor Głównej Komisji wnosi kasację w zastępstwie
Prokuratora Generalnego w sprawach, o których mowa w art. 1 pkt
1 lit. a, w tym także należących do właściwości sądów
wojskowych.”;
28) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:
„Art. 45a. Instytut Pamięci wszczyna z urzędu śledztwo w sprawach o
przestępstwa określone w art. 54 i 55.”;
29) w art. 47:
a) ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie:
„1. Dyrektor Głównej Komisji jest prokuratorem przełożonym
prokuratorów tej Komisji oraz komisji oddziałowych. Naczelnik
komisji oddziałowej jest przełożonym prokuratorów tej komisji.
2. Polecenia Prokuratora Generalnego inne niż określone w art. 8 ust. 5
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r.
Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996
r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr
106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 i Nr 141,
poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607), wykraczające poza zakres
37
zadań Instytutu Pamięci, mogą być wydawane prokuratorom
Głównej Komisji i oddziałowych komisji tylko za zgodą Prezesa
Instytutu Pamięci.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Prokurator Generalny może przywrócić na wcześniej zajmowane
lub równorzędne stanowisko w powszechnej lub wojskowej
jednostce prokuratury prokuratora Głównej Komisji i oddziałowej
komisji, co do którego Prezes Instytutu Pamięci wystąpił, po
zasięgnięciu opinii Dyrektora Głównej Komisji, z takim
wnioskiem. Złożenie wniosku nie jest związane z postępowaniem
dyscyplinarnym.
4b. W przypadku stwierdzenia, że prokurator Głównej Komisji i
oddziałowej komisji nie może ze względów zdrowotnych pełnić
służby w Instytucie Pamięci, Prokurator Generalny przenosi go na
stanowisko równorzędne do innej jednostki organizacyjnej
prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki
organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez
niego nadzorowanej, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora.”;
30) art. 48 i 49 otrzymują brzmienie:
„Art. 48. Prokurator oddziałowej komisji wydaje postanowienie o
wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o
zbrodnię, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, w terminie 3
miesięcy od otrzymania zawiadomienia o przestępstwie. Jeżeli
osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie, nie zostanie w
ciągu 4 miesięcy od dnia jego złożenia powiadomiona o
wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść
zażalenie do prokuratura nadrzędnego.
Art. 49. Po upływie 3 miesięcy od daty wszczęcia śledztwa w sprawie o
zbrodnię, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, prokurator
prowadzący je składa prokuratorowi nadrzędnemu sprawozdanie
z dokonanych czynności. Sprawozdanie takie składa się po
upływie każdego trzymiesięcznego okresu śledztwa. Terminów
dotyczących ukończenia śledztwa, określonych w art. 310
Kodeksu postępowania karnego, nie stosuje się.”;
31) w art. 51:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zgromadzenia i kolegium prokuratorów Głównej Komisji stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o
prokuraturze o zgromadzeniu i kolegium prokuratury apelacyjnej.”,
38
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektor Głównej Komisji jest przełożonym dyscyplinarnym w
stosunku do prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu i oddziałowych komisji ścigania
zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rzecznika Dyscyplinarnego dla prokuratorów Głównej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i oddziałowych
komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wyznacza
Prokurator Generalny spośród prokuratorów Głównej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i oddziałowych
komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na
wniosek Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. Rzecznik dyscyplinarny jest związany
wskazaniami Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
32) po art. 52 dodaje się Rozdział 5a w brzmieniu:
„Rozdział 5a
Funkcje lustracyjne Instytutu Pamięci
Art. 52a. Do zadań Biura Lustracyjnego należy w szczególności:
1) prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, o których
mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592);
2) analiza oświadczeń lustracyjnych oraz zbieranie informacji
niezbędnych do prawidłowej ich oceny;
3) przygotowywanie postępowań lustracyjnych;
1) sygnalizowanie odpowiednim organom o niewywiązywaniu się
organów pozasądowych z obowiązków nałożonych przez
ustawę;
3) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierających dane
osobowe osób, wobec których zachowały się dokumenty:
1) wytworzone przez daną osobę lub przy jej udziale w
związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze
tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym
zdobywaniu informacji;
2) z których treści wynika, że dana osoba:
39
a) była traktowana przez organy bezpieczeństwa jako tajny
informator lub pomocnik przy operacyjnym zdobywaniu
informacji,
b) zobowiązała się do dostarczania informacji organowi
bezpieczeństwa państwa lub świadczenia takiemu organowi
jakiejkolwiek pomocy w działaniach operacyjnych,
c) realizowała zadania zlecone przez organ bezpieczeństwa
państwa, a w szczególności dostarczała temu organowi
informacji;
4) przygotowywanie i publikowanie na podstawie dokumentów
zgromadzonych w archiwum Instytutu Pamięci katalogów
zawierających dane osobowe pracowników, funkcjonariuszy i
żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa, ze wskazaniem
stopnia służbowego zajmowanych stanowisk, oraz organów
bezpieczeństwa państwa, w których pełnili służbę lub pracowali;
5) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierających dane
osobowe osób, wobec których zachowały się dokumenty
świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o
nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w
tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia
dokumentów świadczących, że byli pracownikami,
funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa
państwa lub współpracowali z organami bezpieczeństwa
państwa; publikacje nie obejmują danych osobowych osób, w
stosunku do których zachowały się dokumenty uzasadniające
publikację ich danych osobowych na podstawie pkt 8; przed
umieszczeniem w katalogu należy uzyskać zgodę osoby, której
te dane dotyczą;
6) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierających dane
osobowe osób, które zajmowały kierownicze stanowiska w byłej
Polskiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i
Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady
Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r.
lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów
administracji państwowej.
Art. 52b. 1. Każdy katalog, o którym mowa w 52a pkt 5, 6 i pkt 8,
zawiera:
1) dane osobowe: imię i nazwisko (imiona i nazwiska), imiona
rodziców, datę i miejsce urodzenia;
40
2) opis danej kategorii pracy, służby lub współpracy;
3) informacje o rodzajach dokumentów zgromadzonych w
zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej,
zawierających dane osobowe osoby, której dane osobowe
zostały zamieszczone w katalogu;
4) przebieg pracy, służby lub współpracy z organami
bezpieczeństwa państwa osoby, której dane osobowe
zostały zamieszczone w katalogu;
5) treść zapisów ewidencyjnych w dokumentach
zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci
Narodowej, dotyczących osoby, której dane osobowe
zostały zamieszczone w katalogu, przy czym kolejne
rejestracje traktuje się odrębnie;
6) wzmiankę o ewentualnych uzupełnieniach, sprostowaniach,
uaktualnieniach, wyjaśnieniach lub dokumentach złożonych
przez osobę, której dane osobowe zostały zamieszczone w
katalogu, do zbioru dokumentów organu bezpieczeństwa
państwa znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu
Pamięci Narodowej;
7) informację o złożeniu oświadczenia, o którym mowa w 52a
pkt 1;
8) informację o wyniku postępowania lustracyjnego.
2. W katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5, zamieszcza się
ponadto informację o wniosku, o którym mowa w art. 52d ust.
2.
3. Na wniosek osoby, której dane osobowe zostały zamieszczone w
katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5, w katalogu
zamieszcza się przedstawione przez tę osobę wyjaśnienia
dotyczące informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.
4. Przez zapisy ewidencyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie
się wszystkie kategorie rejestracji stosowane przez organy
bezpieczeństwa państwa.
Art. 52c. 1. Katalogi, o których mowa w art. 52a pkt 5, tworzy się
oddzielnie dla każdej grupy osób, zgodnie z kategoriami
współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, określonymi w
załączniku Nr 2 do ustawy.
2. W przypadku, gdy współpraca danej osoby z organami
bezpieczeństwa państwa odpowiada formom działalności
określonym w załączniku nr 2 do ustawy, a nie została w taki
41
sposób oznaczona w dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa, dane osobowe tej osoby zamieszcza się w katalogu, o
którym mowa w art. 52a pkt 5, w kategorii odpowiadającej
rodzajowi współpracy, wraz z przyporządkowaniem do
stosownej formy współpracy. Informację w tym zakresie
zamieszcza się w katalogu.
3. Katalogi, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane nie
rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Art. 52d. 1. Osoba, której dane osobowe zostały umieszczone w
katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5, która nie zgadza się z
informacją zawartą w katalogu dotyczącą jej osoby, może
złożyć oświadczenie lustracyjne. Przepisy dotyczące
postępowania lustracyjnego stosuje się odpowiednio.
2. Na wniosek osoby, której dane osobowe zostały zamieszczone w
katalogu, o którym mowa w ust. 1, i która złożyła oświadczenie
lustracyjne, każdemu przysługuje wgląd do kopii dokumentów
dotyczących tej osoby, zgromadzonych w zasobie archiwalnym
Instytutu Pamięci Narodowej. Przepisy art. 30 ust. 1, 3 i 4
stosuje się odpowiednio.
3. Uprawnienia wynikające z ust. 2 może wykonywać osoba
najbliższa zmarłego w rozumieniu art. 115 §11 Kodeksu karnego,
przy czym osoba ta nie składa oświadczenia lustracyjnego.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, która nie zgadza się z informacją
zawartą w katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5, dotyczącą
zmarłego może wystąpić do sądu. Sąd orzeka o zasadności albo
braku podstaw do zamieszczenia w katalogu danych osobowych
zmarłego. Przepisy dotyczące postępowania lustracyjnego stosuje
się odpowiednio.
Art. 52e. 1. Analizy oświadczeń lustracyjnych dokonuje się z
uwzględnieniem kolejności, według której zostały wymienione
funkcje publiczne w art. 22 ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -
1990 oraz treści tych dokumentów.
2. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od analizy
oświadczeń według kolejności, o której mowa w ust. 1. O takich
odstępstwach przekazuje się informacje wraz z uzasadnieniem do
Sądu.
3. W przypadku powstania wątpliwości co do zgodności
oświadczenia z prawdą, prokurator Biura Lustracyjnego
informuje o tym osobę, na której ciążył obowiązek złożenia
42
oświadczenia, a także informuje o możliwości złożenia
wyjaśnień; z czynności złożenia wyjaśnień sporządza się
protokół.
4. W terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia informacji, o której
mowa w ust. 3, prokurator Biura Lustracyjnego składa wniosek
do Sądu o wszczęcie postępowania lustracyjnego albo
powiadamia osobę, na której ciążył obowiązek złożenia
oświadczenia, o braku podstaw do złożenia takiego wniosku.
5. Prokuratorowi Biura Lustracyjnego w zakresie postępowania
lustracyjnego przysługują wszystkie uprawnienia prokuratora.
Art. 52f. Prokurator Biura Lustracyjnego oraz upoważnieni pracownicy
Biura Lustracyjnego mają pełny dostęp do dokumentacji,
ewidencji i pomocy informacyjnych, bez względu na formę ich
utrwalenia, zgromadzonych lub wytworzonych do dnia 31 lipca
1990 r. przez:
1) Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw
Zagranicznych, a także przez podległe, podporządkowane lub
nadzorowane przez nich organy i jednostki organizacyjne,
2) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji
Wywiadu.
Art. 52g. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 przepisy art. 47 i art. 51 stosuje się
odpowiednio do prokuratorów Biura Lustracyjnego oraz
prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych, przy czym
uprawnienia Dyrektora Głównej Komisji w stosunku do
prokuratorów Biura Lustracyjnego oraz prokuratorów
oddziałowych biur lustracyjnych przysługują Dyrektorowi Biura
Lustracyjnego.
2. Przełożonym prokuratorem prokuratorów oddziałowych biur
lustracyjnych jest Dyrektor Biura Lustracyjnego.
33) w art. 53:
a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
„1) informuje społeczeństwo o strukturach i metodach działania
instytucji, w ramach których zostały popełnione zbrodnie przeciwko
Narodowi Polskiemu, oraz informuje o strukturach, obsadzie
personalnej i sposobach działania organów bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzi badania naukowe nad najnowszą historią Polski, a także
udostępnia zgromadzone dokumenty innym placówkom naukowym i
43
osobom w celu prowadzenia takich badań, z zachowaniem warunków
określonych w ustawie;
2) udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów oraz
publikuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, w tym
inwentarze archiwalne;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą.”;
34) w art. 54 ust. 3 i 4 uchyla się;
35) art. 71 otrzymuje brzmienie:
„Art. 71. W działalności Instytutu Pamięci, określonej w art. 1, nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 z
2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711).”.
19) w art. 40 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w załączniku 2c do ustawy pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Czy w latach 1944-1990 był(a) Pan(-i) pracownikiem lub
współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz
treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592) ?
TAK NIE NIE DOTYCZY””;
20) w art. 41 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w art. 53 ust 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wlicza się
okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii
Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak
również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592).”;
2) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się
okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii
44
Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak
również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów.””;
21) uchyla się art. 42-45;
22) w art. 46 uchyla się pkt 1;
23) uchyla się art. 47-51;
24) art. 52 uchyla się pkt 1;
25) w art. 53 uchyla się pkt 1;
26) w art. 55 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
„1) w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się
okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii
Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak
również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów.”;
2) w art. 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się
okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii
Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak
również w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów.”;
3) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów
zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), jak również w organach
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów.””.
45
27) art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. 1. Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy pełni funkcję publiczną
wymienioną w art. 4, ma obowiązek złożenia oświadczenia, o
którym mowa w art. 7 ust. 1, w terminie 1 miesiąca od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Osoba, która po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nadal
kandyduje lub ubiega się o objęcie funkcji publicznej,
wymienionej w art. 4, ma obowiązek złożenia oświadczenia, o
którym mowa w art. 7 ust. 1, przed objęciem tej funkcji.”;
28) art. 57 uchyla się;
29) art. 58 otrzymuje brzmienie:
„Art. 58. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej utworzy rejestr oświadczeń,
o którym mowa w art. 12 ust. 1.”;
30) art. 59 otrzymuje brzmienie:
„Art. 59. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie publikację
katalogów, o których mowa w art. 52a pkt 5 – 8 ustawy
wymienionej w art. 39, w brzmieniu ustalonym niniejszą
ustawą.
2. W katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5 ustawy
wymienionej w art. 39, w pierwszej kolejności zamieszcza się
dane osobowe osób pełniących istotną rolę w życiu publicznym,
społecznym, gospodarczym i kulturalnym.”;
31) w art. 60 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Należności i zobowiązania Biura Rzecznika Interesu Publicznego stają
się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należnościami i
zobowiązaniami Instytutu Pamięci Narodowej.
2b. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Instytut Pamięci
Narodowej wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umów i
porozumień zawartych przez Biuro Rzecznika Interesu Publicznego.”;
46
32) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„Art. 61. W terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie przekaże Prezesowi
Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty, o których mowa w art.
3.”;
33) w art. 62:
1) ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:
„1. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji
Wywiadu przekażą do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
dokumenty organów bezpieczeństwa państwa, a także akta
funkcjonariuszy i żołnierzy wytworzone lub gromadzone w okresie
do dnia 31 lipca 1990 r.
2. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy Minister Obrony Narodowej przekaże do archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej dokumenty organów bezpieczeństwa państwa, a
także akta funkcjonariuszy i żołnierzy tych służb wytworzone lub
gromadzone w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r.
3. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy dyrektorzy Archiwów Akt Nowych oraz innych archiwów
państwowych przekażą do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
wymienionej w art. 39.
4. Dyrektorzy Archiwów Akt Nowych oraz innych archiwów
państwowych nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy przygotują do udostępnienia pracownikom i
prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej dokumenty wytworzone
lub zgromadzone przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i
Widowisk oraz wojewódzkie i miejskie urzędy kontroli prasy,
publikacji i widowisk, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i
Widowisk oraz okręgowe urzędy, a także przez Urząd do Spraw
Wyznań oraz terenowe organy administracji państwowej o
właściwości szczególnej do spraw wyznań stopnia wojewódzkiego.
Przepisu art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z
poźn. zm.) nie stosuje się.
5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-4, dotyczą także kopii
dokumentów, niezależnie od czasu ich sporządzenia”,
2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
47
„4a. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Szef
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu
oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Prezesem
Instytutu Pamięci Narodowej, ustalą, czy w odniesieniu do
dokumentów przekazywanych do archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej w trybie określonym w ust. 1-3, nie zachodzą przesłanki
do zastrzeżenia dostępu, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 39. Wniosek o zatwierdzenie zastrzeżenia
dostępu do określonych dokumentów, o którym mowa w art. 39 ust.
3 ustawy wymienionej w art. 39, powinien zostać złożony przed
przekazaniem dokumentów do Instytutu Pamięci Narodowej.”,
3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej może, w każdym czasie,
zażądać od organów, o których mowa w ust. 1-3, dokumentów
nieprzekazanych. Przekazanie dokumentów następuje w terminie
wyznaczonym przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.”,
4) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do innych instytucji i organów
władzy publicznej.”;
34) art. 63 otrzymuje brzmienie:
„Art. 63. 1. Wnioski i pytania, o których mowa w art. 30 ustawy
wymienionej w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym,
niezrealizowane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
traktuje się jako wniosek, o którym mowa w art. 30 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 39, w brzmieniu ustalonym
niniejszą ustawą.
2. Do spraw, o których mowa w ust. 1, wszczętych i
niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.
3. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy pokrzywdzony w rozumieniu art. 6 ustawy, o której
mowa w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym, który
uzyskał prawo wglądu do dotyczących go dokumentów i nie
zrealizował tego prawa przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, może uzyskać wgląd do dotyczących go
dokumentów na zasadach określonych w ustawie, o której
mowa w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym, po złożeniu
oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.”;
35) po art. 63 dodaje się art. 63a w brzmieniu:
48
„Art. 63a. 1. Postępowania lustracyjne wszczęte, lecz niezakończone
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, toczą się
według przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem ust. 2
– 6.
2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, uprawnienia i
obowiązki Rzecznika Interesu Publicznego przejmuje
dyrektor Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej
lub wyznaczony przez niego prokurator Biura Lustracyjnego
Instytutu Pamięci Narodowej.
3. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, stosuje się
przepis art. 18.
4. Postępowania lustracyjne wszczęte przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy i niezakończone w pierwszej
instancji do dnia zniesienia Wydziału Lustracyjnego Sądu
Apelacyjnego w Warszawie, rozpatruje sąd okręgowy,
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie lustracyjne.
5. Postępowania lustracyjne wszczęte przed dniem wejścia w
życie niniejszej ustawy i niezakończone w drugiej instancji
do dnia zniesienia Wydziału Lustracyjnego Sądu
Apelacyjnego w Warszawie, rozpatruje sąd apelacyjny,
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie lustracyjne.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, rozprawę
prowadzi się od początku.”;
36) art. 66 i 67 otrzymują brzmienie:
„Art. 66. Traci moc ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy
lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne, z
wyjątkiem art. 30.
Art. 67. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia z wyjątkiem:
1) art. 39 pkt 7, art. 46 pkt 2 i art. 53 pkt 2 i 3, które wchodzą w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
2) art. 43 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy
od dnia ogłoszenia.”.
Art. 2.
Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
49
1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz ustawy z dnia z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu nastąpi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej
ustawy.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
50
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Wzory oświadczeń o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa
lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.
do dnia 31 lipca 1990 r.
Część A
Ja ............................ syn/córka ...................
(imię i nazwisko, nazwisko (imię ojca)
rodowe, inne nazwiska używane
w latach 1944-1990)
urodzony/urodzona .....................
zamieszkały/zamieszkała
(data i miejsce urodzenia)
.............................legitymujący się/legitymująca się
(adres zamieszkania)
............................................. świadom/świadoma
(nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość,
jego numer i numer PESEL)
odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą
oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów, oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam,
nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam
świadomym i tajnym współpracownikiem* organów bezpieczeństwa
państwa w rozumieniu art. 2 i art. 3a powołanej ustawy.
.......................
(własnoręczny podpis)
Ja ..................................syn/córka ..............
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, (imię ojca)
inne nazwiska używane
w latach 1944-1990)
urodzony/urodzona .................... zamieszkały/zamieszkała
(data i miejsce urodzenia)
............................ legitymujący się/legitymująca się
(adres zamieszkania)
............................................ świadom/świadoma
(nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość,
jego numer i numer PESEL)
51
odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą
oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam,
pełniłem/pełniłam służbę, byłem/byłam świadomym i tajnym
współpracownikiem* organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu
art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy.
.........................
(własnoręczny podpis)
______________________
* Właściwe podkreślić.
Część B**
Lp.
Organ bezpieczeństwa państwa
określony w art. 2 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o
dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych
dokumentów
Funkcja
Data
podjęcia i
zakończenia
pracy,
służby lub
współpracy
Dodatkowo wyjaśniam:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na podanie do publicznej
wiadomości w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów, danych zawartych w części B załącznika.
52
...........................
(własnoręczny podpis)
___________________
* Właściwe podkreślić.
** Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły,
pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa
państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. Nr , poz. z późn. zm.).
53
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ
KATEGORII WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Kategorie współpracy
z organami
bezpieczeństwa
państwa
Formy działalności w ramach
współpracy
z cywilnymi organami bezpieczeństwa
państwa: Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego, Komitet do Spraw
Bezpieczeństwa Publicznego, Służba
Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
Formy działalności w ramach
współpracy
z wojskowymi organami
bezpieczeństwa państwa:
Informacja Wojskowa, Wojskowa
Służba Wewnętrzna
CZĘŚĆ I
Zasadnicze rodzaje
działalności
agent (Ag.)
informator (Inf.)
rezydent (Rez.)
tajny współpracownik (TW)
kontakt operacyjny (KO)
konsultant (Kons.)
tajny współpracownik (TW)
agent (Ag.)
tajny informator vel informator (Inf.)
rezydent (Rez.)
agent (Ag., także TW)
informator (Inf., także TW)
nieoficjalny pracownik (NP.)
tajny współpracownik (TW)
Nierejestrowane
(nieoficjalne) rodzaje
działalności
kontakt operacyjny (KO)
kontakt obywatelski (KO)
kontakt poufny (KP)
kontakt służbowy (KS)
rezydent (Rez.)
osoba informująca (OI)
oficjalne osobowe źródło informacji
(OOZI)
konsultant (Kons.)
osoba zaufana (OZ) (piony „B”, „T”,
„W”)
kontakt operacyjny (KO)
osoba zaufana (OZ)
Pomocnicze rodzaje
działalności
dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent skrzynki kontaktowej (SK)
dysponent skrzynki adresowej (SA)
dysponent punktu kontaktowego (PK)
dysponent mieszkania konspiracyjnego
(MK)
dysponent lokalu spotkaniowego (LS)
dysponent lokalu konspiracyjnego (LK)
dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent mieszkania tajnego (MT)
CZĘŚĆ II
Zapisy ewidencyjne
54


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Nie Gru 31, 2006 3:31 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Gru 31, 2006 3:29 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ZAŁĄCZNIK Nr 2
WYKAZ
KATEGORII WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Kategorie współpracy
z organami
bezpieczeństwa
państwa
Formy działalności w ramach
współpracy
z cywilnymi organami bezpieczeństwa
państwa: Ministerstwo Bezpieczeństwa
Publicznego, Komitet do Spraw
Bezpieczeństwa Publicznego, Służba
Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
Formy działalności w ramach
współpracy
z wojskowymi organami
bezpieczeństwa państwa:
Informacja Wojskowa, Wojskowa
Służba Wewnętrzna
CZĘŚĆ I
Zasadnicze rodzaje
działalności
agent (Ag.)
informator (Inf.)
rezydent (Rez.)
tajny współpracownik (TW)
kontakt operacyjny (KO)
konsultant (Kons.)
tajny współpracownik (TW)
agent (Ag.)
tajny informator vel informator (Inf.)
rezydent (Rez.)
agent (Ag., także TW)
informator (Inf., także TW)
nieoficjalny pracownik (NP.)
tajny współpracownik (TW)
Nierejestrowane
(nieoficjalne) rodzaje
działalności
kontakt operacyjny (KO)
kontakt obywatelski (KO)
kontakt poufny (KP)
kontakt służbowy (KS)
rezydent (Rez.)
osoba informująca (OI)
oficjalne osobowe źródło informacji
(OOZI)
konsultant (Kons.)
osoba zaufana (OZ) (piony „B”, „T”,
„W”)
kontakt operacyjny (KO)
osoba zaufana (OZ)
Pomocnicze rodzaje
działalności
dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent skrzynki kontaktowej (SK)
dysponent skrzynki adresowej (SA)
dysponent punktu kontaktowego (PK)
dysponent mieszkania konspiracyjnego
(MK)
dysponent lokalu spotkaniowego (LS)
dysponent lokalu konspiracyjnego (LK)
dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent mieszkania tajnego (MT)

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Lporeb88
Stały Bywalec Forum


Dołączył: 25 Wrz 2006
Posty: 62

PostWysłany: Nie Gru 31, 2006 7:46 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witam
Jestem ciekaw pani opinii dotyczącej tej ustawy ponieważ kilka wątków wcześniej bardzo ostro skrytykowała pani prezydencką nowelizacje...
Moje zdanie się nie zmienia gdyż widzę w tej nowelizacji i plusy i minusy ...
Minusem jest moim zdaniem powrót do sądów w procedurze karnej co prawda ta procedura będzie szybsza niż obecna ale jak wszyscy wiemy akt Ipnowskie są mocno wyczyszczone a w związku z tym wielu agentów może prześliznąć się przez te sądy...
Cieszę się że prezydent nie uległ w sprawie powrotu do statusu pokszywdzonego oraz zmniejszenia liczby lustrowanych co proponował senator Romaszewski bo zepsuło by to ustawę do reszty.
Pozdrawiam serdecznie

_________________
Nie ma lepszej po?ywki chorobotwórczej dla bakteryj fa?szu i legend, jak strach przed prawd? i brak woli.

Józef Pi?sudski
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jerzy Dąbrowski
Weteran Forum


Dołączył: 01 Gru 2006
Posty: 314

PostWysłany: Pon Sty 01, 2007 9:38 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mam pytanie do Państwa. Dotyczy ono starej ustawy lustracyjnej - tej która obowiązywała przy wyborach w 2001 roku.
O ile się doczytałem na stronach sejmu do organów bezpieczeństwa PRL zaliczono wtedy - "piony Służby Bezpieczeństwa MSW".
1) Czy w 2001 roku interpretowano ten zapis że dotyczy tylko wydziałów III w odpowiednich urzędach Spr. Wew. a pominięto przy tym agenturę wydziałów I i II gdyż to były odpowiednio wywiad i kontrwywiad. W związku z tym czy w 2001 roku do Rzecznika InteresuPublicznego wpłyneły tylko informację o agenturze wydziałów III?
2) Czy w 2003 roku ta sprawa wyszła na jaw? I od tego momentu RIP otrzymał dane o agenturze wydziałów I i II?
Nie śledziłem wtedy tych wydarzeń a dziś trudno jest znaleźć te informacje.
Pytam o to w kontekście Zyty Gilowskiej.
Jeśli było tak jak domniemuję to w 2001 roku złożyła prawdziwe oświadczenie o braku współpracy z ordanami bezp. PRL w rozumieniu ówczesnej ustawy.

_________________
Nie jedna miarka wskazuje na Jarka,
Wi?c tak jak czuj? tak zag?osuj?!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 02, 2007 11:01 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Panu Jurkowi odpowiem za kilka dni muszę sprawdzic.

Jesli zaś chodzi o prezydencki projekt ustawy to jest on fatalny!
Po pierwsze nie jest to już ustawa o ujawnianiu dokumentów organów bezpieczeństwa a potworek ustawy lustracyjnej.

Potworek dlatego, że np zamiast zaświadczeń IPN o przebiegu współpracy czy prześladowania, mamy znów oświadczenia lustracyjne. Pion Rzecznika Interesu Publicznego zastąpiony ma byc w IPN pionem lustracyjnym - olbrzymie koszty bezsensownego przedsiewzięcia!!!!

Sądy lustracyjne znowu będą badały nie fakt współpracy a szkodliwość jej i czy ochoczo współpracował czy nie! Obecnie uniewinniano kapusi nawet wtedy gdy zachowały się oryginały zobowiazań do współpracy, pokwitowania pieniędzy, meldunki, itp!!!!!! Sic!!!!!!!!!!

Uwaga Prezes TK - wieloletni radca prawny, zwany przez niektórych profesorem już zapowiedział, że jak Sejm nie przyjmie projektu prezydenckiego to on zablokuje przyjętą, znakomitą iloscią głosów ustawę sejmową o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa!

Tak więc punkt programu wyborczego PiS - ujawnienie dokumentów organów bezpieczeństwa diabli wzięli!!!!!!!!
Nie wiem czy PiS dalej ma coś wspólnego z prawem i sprawiedliwoscią, czy jest to kolejny magdalenkowy pomiot.

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Maciej
Weteran Forum


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 1221

PostWysłany: Wto Sty 02, 2007 1:36 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Internowani i represjonowani w okresie PRL nie chcą prezydenckiej nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego

Nowela zdruzgocze lustracjęOgólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych apeluje do prezydenta Lecha Kaczyńskiego i parlamentu, by nie nowelizować przyjętej przez Sejm ustawy o udostępnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego, zwanej też nową ustawą lustracyjną. Zdaniem osób, które w okresie PRL za działalność opozycyjną trafiały do komunistycznych więzień, prezydencka nowelizacja ustawy zablokuje ujawnienie esbeckich archiwów i uniemożliwi rozliczenie autorów stanu wojennego. Co o projekcie mówi się w Sejmie? - Pytanie o prezydencką nowelizację to najtrudniejsze pytanie, jakie mógł mi pan zadać - śmieje się poseł Stanisław Pięta (PiS), jeden z autorów ustawy. - Trudno mi się w chwili obecnej wypowiadać, jestem w trakcie czytania tego projektu, ale nie jestem zachwycony. Przywraca on to, co obowiązuje obecnie i co się nie sprawdziło - wyjaśnia. Podobnego zdania jest większość parlamentarzystów zarówno koalicji, jak i opozycji, zaangażowanych w przygotowanie mającej zacząć obowiązywać w marcu regulacji.

- Oświadczenia lustracyjne i sądy lustracyjne, których przywrócenie postuluje pan prezydent Lech Kaczyński w swojej noweli, już funkcjonowały i się nie sprawdziły. Nam, represjonowanym w okresie PRL, takie rozwiązania nie są potrzebne. Chcemy lustracji w takiej formie, jak przewiduje nowa ustawa - powiedział w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Janusz Olewiński, przewodniczący Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.
Stowarzyszenie skupiające tych, którzy za działalność antykomunistyczną w organizacjach podziemnych w okresie PRL byli szykanowani, torturowani i internowani, wystosowało już apel do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o rezygnację z planowanych zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Internowani wnioskują też o powołanie specjalnej komisji, która zweryfikuje tytuły naukowe przyznawane za prace będące propagandą komunistycznego totalitaryzmu.
13 listopada 2006 r. Lech Kaczyński podpisał ustawę wprowadzającą nowe zasady lustracji. Dziennik Ustaw opublikował ją z datą 30 listopada; wejdzie ona w życie w pierwszych dniach marca. Nowa ustawa likwiduje sąd lustracyjny i urząd rzecznika interesu publicznego. Dzisiejsze oświadczenia lustracyjne osób publicznych mają być zastąpione jawnymi dla wszystkich zaświadczeniami Instytutu Pamięci Narodowej o zawartości archiwów tajnych służb PRL. Ustawa ujawnia też zapisy tajnych służb PRL o osobowych źródłach informacji i rozszerza dostęp do teczek IPN.
- Ustawa jest dobra i pozwoli wreszcie przeciąć wrzód na żywym organizmie naszego państwa, będący spuścizną Okrągłego Stołu i tak szkodliwej "grubej czerwonej kreski" Tadeusza Mazowieckiego. Wszelkie nowele, a szczególnie te, które dochodzą do nas nieoficjalnie, a których zwolennikami jest kilku senatorów, pogorszą atmosferę wokół lustracji, ograniczą dostęp do dokumentów i faktycznie będą zaprzeczeniem idei, jaka stała u fundamentów nowej ustawy - twierdzi Olewiński.
Jednak do Sejmu wpłynął już prezydencki projekt nowelizacji ustawy przygotowany według wytycznych udzielanych przez wpływowe środowisko bliskich współpracowników Lecha Kaczyńskiego z okresu działalności opozycyjnej, na czele z senatorem Zbigniewem Romaszewskim i marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, którzy zasłynęli jako zagorzali przeciwnicy nowej ustawy lustracyjnej. Najprawdopodobniej trafi ona na forum Sejmu jeszcze w styczniu.
Prezydencka nowelizacja zakłada - zamiast wprowadzanych nową ustawą rzetelnych i opartych na analizie materiałów źródłowych zaświadczeń lustracyjnych informujących o stanie archiwalnych dokumentów na temat danej osoby - utrzymanie obowiązujących do tej pory i składanych przez osoby publiczne zaświadczeń lustracyjnych weryfikowanych dopiero później, w toku wieloletnich postępowań. Prezydencka nowelizacja zmienia też w sposób radykalny zasadę ujawniania OZI i ogranicza dostęp do dokumentów osób wykonujących zawód zaufania publicznego.
- Zasadniczo nowelizacja prezydenta Kaczyńskiego to krok w dobrym kierunku, ale będziemy musieli bardzo intensywnie nad nią popracować w ramach prac parlamentarnych. Niewykluczone, że niektóre zapisy zostaną zmienione. Ja osobiście wywodzę się z tzw. starej opozycji, działającej jeszcze przed stanem wojennym, i uważam, że należy zrobić wszystko, by archiwa SB zostały odtajnione i ujawnione - uważa poseł Wojciech Szarama (PiS).

Komu zależy na grze teczkami?
Jednak ewentualne przyjęcie przez Sejm projektu prezydenta Kaczyńskiego przekreśla definitywnie efekt wielomiesięcznej wspólnej pracy przedstawicieli koalicji oraz PO i PSL nad wypracowaniem optymalnego modelu lustracji - w końcu zaakceptowanego miażdżącą większością głosów przez Sejm. Oznacza natomiast, że jeszcze wiele lat w Polsce dochodzić będzie do gry teczkami, esbecka agentura zaś nierzadko pełnić będzie istotne role w kierowniczych strukturach państwa.
- Pytanie o prezydencką nowelizację to najtrudniejsze pytanie, jakie mógł mi pan zadać - śmieje się poseł Stanisław Pięta (PiS), jeden z autorów ustawy o udostępnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego. - Trudno mi się w chwili obecnej wypowiadać, jestem w trakcie czytania tego projektu, ale nie jestem zachwycony. Przywraca on to, co obowiązuje obecnie i co się nie sprawdziło - tłumaczy parlamentarzysta.
Podobnego zdania jest większość parlamentarzystów zarówno koalicji, jak i opozycji, zaangażowanych w przygotowanie mającej zacząć obowiązywać w marcu nowej ustawy lustracyjnej. W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" podkreślają oni, że ustawa realizuje głoszone w kampanii wyborczej tak przez PiS, jak i PO hasła przejrzystości życia publicznego i odsunięcia od wpływu na władzę państwową osób w przeszłości kolaborujących, zaś "nowelizacja prezydenta będzie druzgocząca dla lustracji".
- Przywrócenie tych oświadczeń i obowiązek udowadniania agenturalnej przeszłości tajnego współpracownika w drodze postępowania sądowego praktycznie zniweczy lustrację. Nie budzi naszych obaw natomiast wprowadzane nową ustawą ujawnienie informacji dotyczących osób pełniących funkcje publiczne i odsunięcie ich od tych funkcji. Osoby, którym zależy na zatajeniu przed opinią publiczną informacji o swej podłej działalności, mogą przecież zrezygnować z pełnienia publicznych funkcji i zająć się inną działalnością - twierdzą z kolei przedstawiciele środowiska internowanych i represjonowanych.

Zweryfikować ludzi nauki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Intern owanych i Represjonowanych apeluje do prezydenta Lecha Kaczyńskiego również o przygotowanie ustawy, która powoła komisję lustracyjną w celu zbadania prac doktorskich i habilitacyjnych obronionych w latach 1945-1990. Gremium to miałoby uprawnienia do odebrania tytułów naukowych tym, których rozprawy nie spełniały wymogów wysokiego poziomu naukowego, a jedynie zawierały propagandę komunistyczną lub fałsze historyczne.
- W takich wątpliwych przypadkach weryfikacja powinna mieć miejsce - uważa poseł Wojciech Szarama (PiS), członek nadzwyczajnej sejmowej komisji ds. ustawy lustracyjnej.
Stowarzyszenie chce, by w trybie pilnym doszło do anulowania wszystkich dyplomów nadawanych przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Akademię Nauk Społecznych przy KC PZPR, Wojskową Akademię Polityczną im. Feliksa Dzierżyńskiego i Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej.
- Przypominamy, że natychmiast po likwidacji NRD około 4 tys. propagandzistów komunistycznych - wykładowców szkół średnich i wyższych - zostało odsuniętych od demoralizacji młodzieży - podkreśla prezes Janusz Olewiński.

Wojciech Wybranowski
NASZ DZIENNIK

_________________
Maciej
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Wto Sty 02, 2007 3:07 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Od poczatku dzialalnosci Rzecznika Interesu Publicznego i Sadu
Lustracyjnego, a wiec od 1999 roku, lustracji podlegala nie tylko agentura
pionu III SB, ale tez I (wywiad), II (kontrwywiad), IV (koscioly i zwiazki
wyznaniowe), V (przemysl) i VI (rolnictwo).

Domysl Pana J. Dabrowskiego jest wiec calkowicie chybiony - zreszta bylo
wiele glosnych praw lustracyjnych opartych na materialach wywiadu i
kontrwywiadu.

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Tomasz Triebel
Weteran Forum


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 262

PostWysłany: Wto Sty 02, 2007 4:07 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Rzeczpospolita 31.12.06

Prezydent uległ wrogom lustracji


Rozmowa z Krzysztofem Wyszkowskim


Krzysztof Wyszkowski
ADAM JAGIELAK
Rz: Czy dobrze, że do Sejmu trafiła prezydencka nowelizacja ustawy lustracyjnej?

Nowelizacja była potrzebna, ale w moim przekonaniu nie taka jak ta. To będzie obcy wtręt w ustawie. W gruncie rzeczy są teraz dwa równoległe systemy lustracyjne, niespójne ze sobą. To nowelizacja szkodząca ustawie.

Co się w niej panu nie podoba?

Najbardziej szkodliwe jest przywrócenie procedury karnej. To krok do tyłu. W sytuacji, gdy akta bezpieki zostały mocno przetrzebione, nie ma sensu wprowadzanie obowiązku udowodnienia agentowi, że był agentem. Taki system będzie służyć zatajaniu prawdy i ukrywaniu agentury. Niestety prezydent pod wpływem frontu antylustracyjnego ugiął się. Cieszyłbym się, gdyby ta poprawka nie znalazła w Sejmie poparcia.

A jeśli Sejm ją przyjmie?

Będziemy mieli wszystkie kłopoty wynikające ze sprzecznej wewnętrznie ustawy. Skoro prawda będzie nadal ukrywana za rzekomo sprawiedliwą procedurą, to ciągle nie będziemy znali prawdy o przeszłości, nie poznamy skali agentury. A dzięki temu agenci będą mogli być przemycani do struktur władzy.

rozmawiała Aleksandra Gardynik
Krzysztof Wyszkowski był działaczem demokratycznej opozycji, współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Lporeb88
Stały Bywalec Forum


Dołączył: 25 Wrz 2006
Posty: 62

PostWysłany: Sro Sty 03, 2007 8:06 pm    Temat postu: Kuchciński za przyjęciem projektu zmian w lustracji Odpowiedz z cytatem

Szef klubu PiS Marek Kuchciński uważa, że prezydencki projekt zmian w ustawie lustracyjnej powinien zostać przyjęty jak najszybciej i bez poprawek. Jednak niektórzy posłowie PiS - jak szef sejmowej komisji lustracyjnej - krytykują projekt, a nawet sugerują jego wycofanie z Sejmu.

Sejm ma zająć się prezydenckim projektem zmian w ustawie lustracyjnej na najbliższym posiedzeniu, rozpoczynającym się 10 stycznia.

W ocenie Kuchcińskiego, projekt przedstawiony przez prezydenta jest dobry. "Będę dążył do tego, aby został przyjęty jak najszybciej, bez poprawek" - powiedział PAP w środę Kuchciński.

Jednak w klubie PiS pojawiają się także odmienne głosy. Parlamentarzyści, z którymi w środę rozmawiała PAP, mówią o tym, że do projektu prezydenta warto wprowadzić pewne poprawki; pojawił się też postulat, by prezydent rozważył wycofanie projektu z Sejmu.

Projekt prezydencki przywraca m.in. oświadczenia lustracyjne, które badałby nowy pion lustracyjny Instytutu Pamięci Narodowej w procedurze karnej, a ich prawdziwość stwierdzałyby sądy okręgowe, właściwe dla miejsca zamieszkania lustrowanego. Projekt przywraca też 10-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych dla "kłamców lustracyjnych".

Propozycja prezydenta zakłada odejście od pojęcia osobowego źródła informacji (ozi), rozróżnia formy współpracy z tajnymi służbami PRL. Kategorię ozi wprowadziła ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady lustracji, którą Sejm uchwalił w październiku. Według krytyków ustawy, kategoria ozi została zbyt szeroko zdefiniowana.

Ustawa z października likwiduje także Sąd Lustracyjny i urząd Rzecznika Interesu Publicznego, a do Instytutu Pamięci Narodowej przekazuje lustrację rozszerzoną na kilkaset tysięcy osób. Ustawa ta ma wejść w życie w pierwszych dniach marca 2007 r. Prezydent chce, by zaproponowana przez niego nowelizacja została przyjęta wcześniej.

Projekt prezydencki nie podoba się szefowi sejmowej komisji nadzwyczajnej, która zajmowała się ustawą lustracyjną, Stanisławowi Pięcie (PiS). "Moja opinia wstępna, bo jeszcze nie zakończyłem lektury, jest negatywna" - powiedział w środę PAP poseł.

Według niego, projekt prezydencki utrzymuje dotychczasowy system lustracji, czyli oświadczenia lustracyjne i procedurę karnej weryfikacji ich wiarygodności. "Jak uczy nas kilkuletnie doświadczenie, ta procedura jest absolutnie nieskuteczna" - ocenił Pięta.

Zdaniem posła, prezydent Lech Kaczyński powinien rozważyć wycofanie skierowanego do Sejmu projektu. "Darzę wielkim szacunkiem pana prezydenta (...), ale w tej sprawie pozwolę sobie mieć inne zdanie" - powiedział Pięta.

Według niego, obawy, że uchwalona w październiku ustawa lustracyjna mogłaby trafić do Trybunału Konstytucyjnego są przedwczesne. "Ustawa jeszcze nie została zaskarżona, a nawet jeśli tak się stanie, to myślę, że warto zaczekać na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, a nie go uprzedzać" - powiedział poseł.

Prezydencki projekt podoba się z kolei jednemu z krytyków październikowej ustawy senatorowi PiS Zbigniewowi Romaszewskiemu, który w czasie prowadzonych przez prezydenta konsultacji przekonywał głowę państwa do jej zawetowania.

Romaszewski ocenił w środowej rozmowie z PAP, że zaproponowane przez prezydenta zmiany "w jakiś sposób realizują rozsądny kompromis". Jak dodał, "można mieć pewne zastrzeżenia, bo to trudna ustawa, jednak podstawowe problemy zostały rozwiązane".

Według senatora, najważniejsze jest to, że projekt prezydenta "nie likwiduje lustracji", do czego - w jego ocenie - doprowadziłaby październikowa ustawa. Romaszewski zaznaczył, że "znakomicie poprawiono" w projekcie prezydenckim tryb postępowania lustracyjnego przed sądami. "Będzie ono jawne, dokumenty postępowania będą jawne, kasacja została ograniczona do dwóch osób - Rzecznika Praw Obywatelskich i ministra sprawiedliwości" - wyliczał senator.

Jako kompromisowe rozwiązanie określił projekt jeden z autorów ustawy lustracyjnej przyjętej przez Sejm - poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. "Myślę, że rozwiązania zaproponowane przez prezydenta są wyrazem kompromisu" - powiedział poseł w środę PAP.

Według Mularczyka, projekt prezydenta "nie burzy koncepcji projektu przyjętego przez Sejm". Jak powiedział, projekt ten będzie przedmiotem dyskusji w klubie PiS.

Poseł podkreślił, że warto wypracować takie rozwiązanie, które będzie akceptowane przez większość zwolenników lustracji, a przede wszystkim spełni swój cel, którym jest "odsunięcie agentury od władzy i ujawnienie zawartości archiwów na temat najważniejszych osób, które decydują o losach naszego państwa".
za prawy.pl

_________________
Nie ma lepszej po?ywki chorobotwórczej dla bakteryj fa?szu i legend, jak strach przed prawd? i brak woli.

Józef Pi?sudski
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Bartłomiej Marjanowski
Weteran Forum


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 368

PostWysłany: Czw Sty 04, 2007 8:07 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Agenci pod ochroną

Szef klubu PiS Marek Kuchciński uważa, że prezydencki projekt zmian w ustawie lustracyjnej jest dobry i powinien zostać przyjęty bez żadnych poprawek. Oznacza to poparcie dla projektu, który praktycznie uniemożliwi ujawnienie nazwisk agentów i współpracowników SB. Stanowisko niezbyt popularnego we własnym klubie Kuchcińskiego nie zaskakuje. Już wcześniej podczas prac nad projektem ustawy o udostępnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego - sztandarowego projektu PiS - skompromitował się brakiem choćby podstawowej wiedzy o projekcie ustawy. Dążył też do dyscyplinarnego ukarania jednego z młodych parlamentarzystów, współautora nowej lustracji.
- Będę dążył do tego, aby projekt przedstawiony przez prezydenta został przyjęty jak najszybciej, bez poprawek - zapewnia Marek Kuchciński, szef klubu parlamentarnego PiS.
Nowelizacja przygotowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która trafi na posiedzenie Sejmu już w przyszłym tygodniu, paraliżuje realizację przyjętej jesienią ubiegłego roku ustawy o udostępnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego, pozwalającej na powszechny dostęp do archiwów SB oraz - na wzór niemiecki - upublicznienie informacji o współpracownikach bezpieki pełniących obecnie kluczowe stanowiska państwowe lub wykonujących zawód zaufania publicznego.
Prezydencka nowelizacja zakłada - zamiast wprowadzanych nową ustawą rzetelnych i opartych na analizie materiałów źródłowych zaświadczeń lustracyjnych informujących o stanie archiwalnych dokumentów na temat danej osoby - utrzymanie obowiązujących do tej pory i składanych przez osoby publiczne zaświadczeń lustracyjnych weryfikowanych dopiero później, w toku wieloletnich postępowań. Nowelizacja zmienia też w sposób radykalny zasadę ujawniania OZI i ogranicza dostęp do dokumentów osób wykonujących zawód zaufania publicznego.
- Kuchciński to nie Gosiewski. W przeciwieństwie do swojego poprzednika Marek Kuchciński nie analizuje projektów ustaw, on po prostu posłusznie wykonuje polecenia. Taki BMW - bierny, mierny, ale wierny. Jakby się pan zapytał go o nowelę, to idę o zakład, że nie będzie nawet w stanie ogólnie przytoczyć jej zapisów - śmieje się jeden z działaczy PiS.
Ironia nie jest jednak całkowicie pozbawiona podstaw. Kuchciński już podczas prac nad ustawą zasłynął indolencją, twierdząc w wywiadzie dla RMF, że w myśl nowej ustawy on również mógłby zostać uznany za OZI - osobowe źródło informacji. Tymczasem choćby pobieżne przejrzenie przepisów nowej ustawy lustracyjnej całkowicie dyskwalifikuje takie twierdzenie. Kuchciński w prywatnych rozmowach naciskał również na usunięcie ze stanowiska sekretarza klubu PiS Zbigniewa Girzyńskiego, jednego ze współautorów nowej ustawy lustracyjnej. Powodem niechęci było zdecydowane stanowisko Girzyńskiego, który opowiedział się za otwarciem archiwów SB i skrytykował działania przeciwników nowej ustawy lustracyjnej, w tym senatora Zbigniewa Romaszewskiego.
Zachowanie Kuchcińskiego budzi coraz większy sprzeciw wielu parlamentarzystów PiS, którzy z niekłamanym rozrzewnieniem wspominają czasy kierownictwa Przemysława Gosiewskiego. Jak mówią w nieoficjalnych rozmowach z "Naszym Dziennikiem", "Gosiewski był apodyktyczny, ale pracowity i miał wiedzę", nie szczędzą zaś słów krytyki pod adresem Kuchcińskiego, sugerując, że tylko wieloletniej znajomości z Kaczyńskim zawdzięcza tak eksponowane stanowisko.
Wojciech Wybranowski

Nasz Dziennik

_________________
Bartek
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum


Załóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group