" /> Dyskusje ogólne :: Apel do narodów
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Apel do narodów
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Sob Sie 09, 2008 10:00 pm    Temat postu: Apel do narodów Odpowiedz z cytatem

. . . . . .
APEL DO NARODÓW

Apelujemy do wszystkich narodów o solidarność z Narodem Gruzińskim. Broni on swej niepodległości w nierównej walce, napadnięty przez mocarstwo. Rosja nigdy nie pogodziła się z rozpadem imperium. Pamiętajmy – dziś Gruzja - jutro Ukraina, Litwa. Estonia, Łotwa, Azerbejdżan, Polska... Rosja chce podporządkować sobie całą Europę. Jej polityka energetyczna jest tego najlepszym dowodem! Dla nas Polaków słowa nie chcemy umierać za Gruzję przypominają słowa nie chcemy umierać za Gdańsk wypowiadane w 1939r. Ci co je głosili umierali potem za Francję, Belgię Holandię, Anglię ….. Brak sprzeciwu powoduje, że agresor tylko się rozzuchwala. Czeczenia ginęła na oczach całego świata! Dziś mamy Gruzję.
Rosja sprytnie potworzyła zarzewia konfliktów: Karabach, Naddniestrze, Abchazja, C’hinwali.
To nieprawda, że pojedynczy człowiek nic nie może. Apelujmy do naszych rządów, parlamentarzystów o poparcie dla Gruzji. Organizujmy manifestacje pod ambasadami Rosji. Składajmy listy z poparciem do Ambasad Gruzji. Nie wierzmy rosyjskiej propagandzie! Wysyłajmy pomoc humanitarną i medyczną.
Naród Polski pamięta solidarność narodów wolnego świata w mroczne dni wprowadzonego przez namiestników Moskwy „stanu wojennego”. To właśnie dzięki pomocy wielu zwykłych ludzi, społeczeństwo polskie nie poddało się.
Dzięki współpracy wszystkich narodów byłego ZSRR udało się uzyskać niepodległość wielu zniewolonym narodom. Pierestrojka wymknęła się spod kontroli – imperium rozpadło się. Teraz chce na nowo odwojować utracone terytoria i wpływy!
Bądźmy solidarni! ! !

Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Kazimierz Michalczyk


Poparcia mozna udzielić na:
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=3374


Wersja litewska
Cytat:
Kreipiamės į visas tautas, kviesdami būti solidariems su Gruzinų Tauta. Užpulti didžiulės valstybės, gruzinai nelygioje kovoje gina savo nepriklausomybę. Rusija niekuomet nesusitaikė su imperijos subyrėjimu. Atminkime – šiandien Gruzija – rytoj Ukraina, Lietuva, Estija, Latvija, Azerbaidžanas, Lenkija... Rusija siekia pajungti visą Europą. Tai ypač aiškiai patvirtina jos energetinė politika! Mums, lenkams, žodžiai „nenorime mirti už Gruziją“ primena 1939 m. ištartus žodžius „nenorime mirti už Gdanską“. Tie, kas tuos žodžius kalbėjo, vėliau turėjo mirti už Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Angliją … Kai neprotestuojama, agresorius tik dar labiau įžūlėja. Čečėnija buvo žudoma viso pasaulio akyse! Šiandien – Gruzija.
Rusija klastingai sukurstė konfliktų židinius: Karabachas, Padniestrė, Abchazija, Cchinvalis...
Netiesa, kad vienas žmogus nieko negali. Kreipkimės į savo vyriausybes, parlamentų narius, ragindami paremti Gruziją. Piketuokime Rusijos ambasadas. Siųskime paramos laiškus Gruzijos ambasadoms. Organizuokime humanitarinės ir medicininės pagalbos siuntas.
Lenkų tauta nepamiršo laisvojo pasaulio tautų solidarumo niūriomis Maskvos vietininkų Lenkijoje įvestos „karinės padėties“ dienomis. Būtent ši daugybės paprastų žmonių parama leido Lenkijos visuomenei nepasiduoti.
Bendradarbiaujant visoms buvusios SSRS tautoms, daugeliui pavergtų tautų pavyko atgauti nepriklausomybę. Perestroika tapo nevaldoma, ir imperija subyrėjo. Dabar ji vėl nori atkariauti prarastas teritorijas ir įtakos sferas!
Būkime solidarūs!

Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Kazimierz Michalczyk


Wersja angielska
Cytat:
We appeal to all nations for solidarity with the Georgian Nation. Attacked by a superpower, Georgians defend their independence in unequal fight. Russia has never resigned itself to the fall of the Soviet empire. Let’s remember: Georgia today, Ukraine, Lithuania, Estonia, Latvia, Azerbaijan, Poland tomorrow... Russia attempts to subjugate the whole Europe. Russian energy policy is the best proof of this! For us, Polish people, the words “We don't want to die for Georgia” recall the words “We don’t want to die for Gdansk” said in 1939. Those who uttered these words later had to die for France, Belgium, Holland, England... Lack of protest only encourages impudence of the aggressor. Chechenia was being murdered, and the world saw it and did nothing! And today, it is Georgia’s turn...
Russia has cunningly instigated seeds of conflicts in many areas: Karabakh, Transnistria, Abkhazia, Tskhinvali…
It is not true that a single person can do nothing. Let’s appeal to out governments and MPs for support for Georgia. Let's organize demonstrations at Russian embassies. Let’s send support letters to Georgian embassies. Let’s organize humanitarian and medical aid.
Polish people remember solidarity of nations of the free world during the dark days of “martial law” imposed by Moscow collaborators in Poland. It was exactly the support of many ordinary people that enabled the Polish people not to surrender.
Thanks to cooperation of all nations of the former USSR many captive people succeeded in regaining independence for their countries. Perestroika had slipped out of control and the empire collapsed. But now it wants to reoccupy the countries that have liberated themselves from it, and to recover its spheres of influence!
Let's be solidary!

Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Kazimierz Michalczyk


Wersja niemiecka
Cytat:
Wir appellieren an alle Völker um Solidarität mit dem georgischen Volk. Es verteidigt seine Unabhängigkeit in einem ungleichen Kampf, in dem es von einer Weltmacht überfallen wurde. Russen haben sich nie mit dem Zerfall der Sowjetunion abgefunden. Wir denken daran – heute Georgien – morgen die Ukraine. Litauen, Estland, Lettland Aserbeidschan, Polen....
Ganz Europa soll sich Russland unterordnen. Seine Energiepolitik ist dafür das beste Beispiel!

Für uns Polen klingeln die Worte „Wir wollen nicht für Georgien sterben“ so wie 1939 die Worte „Wir wollen nicht für Danzig sterben“. Diejenigen, die sie damals propagierten, starben anschließend für Frankreich, Belgien, Holland und England ... Der fehlende Widerstand führt nur dazu, dass der Angreifer noch ungenierter agiert. Tschetschenien ist vor dem Augen der ganzen Welt niedergeschlagen! Heute ist Georgien an der Reihe. Russland hat sehr schlau Konflikte entwickelt: Karabach, Naddniestrze, Abchazaj, C’hinwali.

Es stimmt nicht, dass ein einzelner Mensch nichts erreichen kann. Wir appellieren an unsere Regierungen und an Parlamentarier und bitten um Unterstützung für Georgien. Wir sollen Kundgebungen vor den russischen Botschaftern organisieren, wir sollen Unterstützungsbriefe an die georgischen Botschaften schicken. Der russischen Propaganda glauben wir nicht! Wir schicken sowohl humanitäre als auch medizinische Hilfe.

Das polnische Volk hat die Solidarität der Nationen der freien Welt nicht vergessen, als die Moskauer Minister in den grauen Tagen den Polen den „Kriegszustand“ erklärten. Und eben dank der Hilfe von ganz einfachen Menschern hat sich das polnische Volk nicht ergeben.

Dank der Zusammenarbeit aller Völker der ehemaligen UdSSR gelang es vielen Völkern ihre Unabhängigkeit wieder zu gewinnen. Pierestrojka ist außer Kontrolle geraten – das Imperium ist zerfallen. Jetzt versucht es erneut die verlorenen Gebiete und den Einfluss wieder zu erobern!
Wir müssen solidarisch bleiben! ! !

Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Kazimierz Michalczyk


Wersja rosyjska
Cytat:
ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ

Обращаемся ко всем народам с призывом проявить солидарность с грузинским народом. Он защищает свою независимость в неравной борьбе, подвергжись нападению самодержавия. Россия никогда не смирилась с распадом империи. Мы должны помнить – сегодня Грузия, завтра Украина, Литва, Эстония, Латвия, Азербайджан, Польша… Россия хочет подчинить себе всю Европу. Её энергетическая политика есть тому наилучшим доказательством! Для нас, поляков, слова «Не хотим умирать за Грузию» напоминают слова «Не хотим умирать за Гданьск», произнесенные в 1939 г. Те, кто говорил так, умирали потом за Францию, Бельгию, Голландию, Англию… Недостаток сопротивления приводит к тому, что агрессор становится все более наглым. Чечня погибала на глазах всего мира! Сегодня настал черёд Грузии. Россия ловко повторила сценарий конфликтов: Карабах, Приднестровье, Абхазия, Цхинвали.
Неправда, что отдельный человек ничего не может. Нам нужно обращаться к нашим правительствам, парламентариям с призывом поддержать Грузию. Нужно организовывать демонстрации перед посольствами России. Высылать письма с выражением поддержки в посольства Грузии. Не верить российской пропаганде! Нужно высылать в Грузию гуманитарную и медицинскую помощь.
Польский народ помнит солидарность народов свободного мира в студёные дни введённого наместниками Москвы «военного положения». Именно благодаря помощи многих обычных людей польское общество тогда не сдалось.
Благодаря сотрудничеству всех народов бывшего СССР удалось завоевать независимость многим порабощённым народам. Перестройка вырвалась из-под контроля – империя распалась. А теперь она хочет снова отвоевать утраченные территории и влияние!
Будем солидарны!

Ядвига Хмелёвска
Пётр Глебович
Казимеж Михальчик


Wersja czeska
Cytat:
VÝZVA K NÁRODŮM
Apelujeme všem národům k solidaritě s gruzinským národem. Ten háji svoji nezavislost v nerovném boji přepadený velmocí. Rusko se nikdy nesmířilo s rozpadem impéria. Pamatujme – dnes Gruzie – zítra Ukrajina, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Ázerbájdžán, Polsko… Rusko si chce podřídit celou Evropu. Jeho energetická politika je toho nejlepším důkazem! Pro nás Poláky, věta „Nechceme umírat za Gruzi” připomíná větu „Nechceme umírat za Gdaňsk” používanou v roce 1939. Ti, již ji hlásali, později umírali za Francii, Belgii, Holandsko, Anglii… Když schází nesouhlas, agresor se stává drzým. Čečensko hynulo před očima celého světa! Dnes máme Gruzii.
Rusko chytře rozpoutalo ohniska konfliktů: Karabach, Podněstří, Abcházie, Cchinval.
Není pravda, že jednotlivec nic nemůže. Apelujme na naše vlády, poslance k podpoře Gruzie. Organizujme manifestace u velvyslanectví Ruska. Podávejme dopisy z podporou na velvyslanectví Gruzie. Nevěřme ruské propagandě! Posílejme humanitární a lékařskou pomoc.
Polský národ pamatuje solidaritu národů svobodného světa během temných dnů „válečného stavu” zavedeného místodržiteli Moskvy. Právě díky pomocí mnohých lidí, polská společnost se nevzdala.
Díky spolupráci všech národů bývalého SSSR se mnohým utlačovaným národům podařilo získat nezávislost. Přestavba se vyklouzla z kontroly – velmoc se rozpadla. Teď si chce znovu vybojovat ztracené území a vlivy!
Buďme solidární! ! !

Jadwiga Chmielowska
Piotr Hlebowicz
Kazimierz Michalczyk


Wersja ukraińska
Cytat:
ЗВЕРНЕННЯ ДО НАРОДІВ

Звертаємося до всіх народів світу із закликом проявити солідарність з грузинським народом. Він захищає свою незалежність в нерівній боротьбі, відбиваючи великодержавний напад. Росія ніколи не погоджувалась з розпадом імперії. Пам’ятаймо – сьогодні Грузія, завтра – Україна, Литва, Естонія, Латвія, Азербайджан, Польща… Росія хоче підпорядкувати собі всю Європу. Її енергетична політика є найкращим доказом того! Для нас, поляків, слова «Не хочемо помирати за Грузію» нагадують слова «Не хочемо помирати за Ґданськ», мовлені у 1939 р. Ті, що їх виголошували, вмирали потім за Францію, Бельгію, Голландію, Англію… Недостатність спротиву призводить до ще більшого нахабства агресора. Чечня гинула на очах цілого світу! Сьогодні маємо Грузію.
Росія спритно повторила сценарій розпалювання конфліктів: Карабах, Придністров’я, Абхазія, Цхінвалі.
Неправда, що окрема людина не може нічого зробити. Звертаймося до наших урядів, парламентарів із закликом підтримки Грузії. Організовуймо маніфестації біля посольств Росії. Складаймо листи з висловленням підтримки до посольств Грузії. Не вірмо російській пропаганді! Надсилаймо гуманітарну та медичну допомогу.
Польський народ пам’ятає солідарність народів вільного світу в морозні дні впровадженого намісниками Москви «військового стану». І саме завдяки допомозі багатьох звичайних людей польське суспільство тоді не піддалося.
Завдяки співпраці всіх народів колишнього СРСР вдалося здобути незалежність багатьом підневільним народам. Перебудова вийшла з-під контролю – імперія розпалася. А зараз вона хоче знову відвоювати втрачені території та впливи!
Будьмо солідарні!!!

Ядвіґа Хмельовська
Пьотр Глебович
Казімєж МіхальчикPoparcia mozna udzielić na:
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=3374

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Nie Sie 31, 2008 10:04 pm, w całości zmieniany 6 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 12:38 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Solidaryzują się:

Leonarda Vilkas - Litwa
Joanna Radecka, Gdynia, Polska
Petr Blažek, historian, Prague, Czech Republic
Anita Czerwińska Warszawa ,Polska
Elżbieta Smaga Sulejówek Polska
Mariusz Sieraczkiewicz SFMW Włocławek / Kujawsko-pomorskie Polska
Czesław Lipka, Sydney - Australia
Witold Gałązka Knurów/Śląskie, Polska
Sławomir Karpiński Warszawa Polska
Grzegorz Bałuka Wrocław, Polska
Jerzy Pietraszko Wrocław, Polska
Marek Krzemiński, Polska
Violetta Kardynał, Toronto, Kanada
Jerzy Siedlecki Warszawa, Polska
Elżbieta Szmidt Izabelin, Polska
Jacek Jagiełka, Katowice, Polska
Krystyna Jankowska, Inowrocław, Polska
Lucyna Lipka Sydney - Australia
Genutė Šakalienė, Litwa
Zbyszek Magolan, Brisbane
Piotr Bielawski, Legnica, Polska
Hubert Blaszczyk Sydney, Australia
Zbigniew Oziewicz Cuautitlan/ Meksyk
Rafal Brzeski Londyn - Wielka Brytania
Krzysztof Cieślak Warszawa / Mazowieckie
Jerzy Malinowski Asnieres sur Seine / Francja
Tadeusz Wojteczko, Tarnobrzeg/ Podkarpackie
Teresa Wojcik, Warszawa, Polska
Tadeusz Kuranda, Wroclaw, Polska
Ryszard Tokarski, Domatowo, Polska
Leszek Kiejno, Wroclaw, Polska
[/list]

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Sob Sie 23, 2008 3:30 pm, w całości zmieniany 4 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 12:39 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

22.08.2008 godz. 20:11 Lista osób które udzieliły poparcia na stronie:
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=3374
Skan ze strony petycji http://www.petycje.pl/petycjePodpisyLista.php?petycjeid=3374&podpis_rodzaj=1

Cytat:

346 Piotr Wójcicki Warszawa Słuszna reakcja. Tak powinno właśnie być

345 Alfred Znamierowski Górki Wielkie/śląskie

( 344 ) Jakub Frączek Radom/Polska Należy bezwzględnie tępić imperialistyczne zapędy "wielkiej" Rosji!

343 Jacek Michalak Łódź Buta oraz bezwględna, brutalna siła nie mogą triumfować we współczesnym świecie!

( 342 ) Michał Mańka Radlin

341 Krzysztof Skarbecki Tychy / Śląskie

340 Jordan Maligłówka Głuchołazy/Opolskie Za Naszą i Waszą Wolność

( 339 ) Grzegorz Siarek Górki k/Osiecka /mazowieckie

( 338 ) Diana Sobiło Jarocin / podkarpackie

( 337 ) Piotr Lisiewicz Poznań Nie dajmy się moskiewskiej propagandzie!

( 336 ) Tomasz Szymborski Katowice Można tylko popierać!

335 Ihor Marszałek Lwów / Ukraina

( 334 ) Ołeksandr Kyzyma Kijów, Ukraina

( 333 ) Leszek Fajt Tarnobrzeg / Podkarpackie Nie można lekceważyć - tak, jak to robi Rosja - małych narodów i imperialnych zapędów Rosji...

( 332 ) Janusz Smagoń Nysa Do Boga,Honoru i Ojczyzny każdy naród ma prawo.

( 331 ) Mirosław Kosobudzki Dobra

( 330 ) Anna Ciechanowska Bydgoszcz/ kujawsko-pomorskie

( 329 ) Jerzy Łysiak Czarnowąsy k.Opola W obronie Polski przed Jej realnym ciągłym zagrożeniem ze strony imprializmu rosyjskiego - podpisuję ten apel!

328 Adam Golebiewski Legionowo /Mazowieckie Solidarnośc z Gruzją to solidarnosc z demokracja i wolnością.

( 327 ) Barbara Szymańska Dłutów / łódzkie Tak, każdy naród ma prawo do wolności, a my, Polacy, najlepiej wiemy jak bolesna jest jej utrata. Brońmy Gruzji!

326 Antonia Komorowska Warszawa apel jest jednoznaczny i popieram go bez zastrzeżeń

( 325 ) Anna Paisert Poznań / Wielkopolskie

( 324 ) Asia Lis Czarny Dunajec / malopolskie Gruzja tak jak kazdy szanujacy sie kraj powinien byc wolny . Moskale do DOMU !

( 323 ) Szczepan Siedlik Skrzyszów

322 Jacek Kasprzycki Poznań/Wielkopolskie Zdumiewa mnie uległość UE wobec Rosji Niestety wielu Polakom to się udziela My Rosji nic nie dyktowaliśmy. Oni nam zawsze. Najwyższy czas rozstać się

321 Tamara Sorbian Poznań/Wielkopolskie Rosjanie pokazali swą prawdziwa twarz. Wraz z Chinami popierają wszystkie działania zbrodnicze na świecie. A demokracja udaje że nic nie może zrobić.

( 320 ) Alicja Grzymalska Wrocław Precz z sowieckim imperializmem!

( 319 ) Agata Kleczkowska Warszawa / Mazowieckie

( 318 ) Rafał Sobstel Warszawa / Mazowieckie

( 317 ) Bogusław Choina Gliwice/Śląskie

( 316 ) Patrycja Socha Katowice

315 RYSZARD ZIOBER NOWY YORK KOCHAM ROSJAN, NIENAWIDZE ROSJE. SHAME ON YOU!

( 314 ) Jarosław Hyk Wrocław Apelujmy do Narodu Rosyjskiego. Rosjanie ! Waszym wrogiem nie jest Gruzja, ale Putin - "błatnoj" z KGB.

( 313 ) Kajus Augustyniak Łódź / Łódzkie Bo tak trzeba

312 Andrzej Obuchowski Lublin/Lubelskie

( 311 ) Kamil Czaiński Bielsko-Biała

( 310 ) Zbigniew Belowski Pionki/ Mazowieckie

( 309 ) Maria Starowicz Warszawa Popieram gruzińską walkę o niepodległość i niezawisłość kraju!

( 308 ) Paweł Chmielecki Tarnowo Podgórne/Wielkopolska

307 Kamil Wroblewski Bialystok / Polska http://www.kaukaz.pl/dzial-agresja/agresja-rosji-na-gruzje.php

( 306 ) Łukasz Lech Poznań STOP agresji

( 305 ) Raingold Kiknadze Kieleckie Popieram apel!!!

( 304 ) Jacek Kosman Słupca Wielkopolskie Narody Świata, obudźcie się nim będzie za późno!!!

303 Zdzisław Rabenda Tychy Żaden kraj nie może ingerować w wewnętrzne sprawy drugiego, a już na pewno nie dla swoich własnych korzyści.

( 302 ) Bartłomiej Jurkiewicz Wrocław Jednak wojska gruzińskie nie powinny zajmować Cchinwali.

( 301 ) Dorota Król Warszawa/Mazowieckie

( 300 ) Krzysztof Chmielewski Wrocław Zdecydowanie popieram petycję i naród Gruzinów.

299 Olga Adamczyk Łódź/ łódzkie W pełni popieram apel, gdyż zdaję sobie sprawę, jakie najprawdopodobniej są intencje Rosji w tym konflikcie

( 298 ) Marcin Rey Dobczyce / Małopolskie Pikieta codziennie godz. 19 przed konsulatem Rosyjskim w Krakowie plac Biskupi. Podaj dalej!

( 297 ) Wiktor Trybus Krosno/ Podkarpackie a co tu dużo gadać ... sudety 1938 , miloszewicz , Afganistan 1979 , Danzing 1939 , Czeczenia 1994 i 1999 - podstep prowokacja i agresja ...;/

( 296 ) Szymon Wierny Warszawa

( 295 ) Katarzyna Senkiewicz Dędina gmina Czosnów

294 Janusz Kamocki Kraków Jako dawny żołnierz AK żałuję, że jestem za stary by jechać do Gruzji i włączyć sie czynnie w walkę Gruzinów.

( 293 ) Dominik Wąsowicz Kolbudy/Pomorskie Tusk jest do bani....

( 292 ) jacek kowalski pabianice/łódź

( 291 ) Ryszard Szpryngwald Warszawa mazowieckie sprzeciwiam się sowieckim bandytom i ich polityce wobec innych narodów. Dla Putina gilotyna.

( 290 ) ewa pawłowska pruszków Nie możemy pozostać obojętni teraz gdy w Gruzji ginie cywilna ludność. Należy powstrzymać agresję rosyjską.

( 289 ) Agnieszka Kluzik Kraków każdy kraj ma prawo do niepodległości, Czeczenia, Inguszetia teraz Gruzja, co potem... pod pałacem kultury wrócą rosyjskie czołgi?

288 Krzysztof Cetnar Czchów

287 Krystyna Szkutnik Rzeszów popieram

286 Krystyna Szkutnik Rzeszów należy wspierać wolność, kazdy naród ma prawo do wolności

( 285 ) Mateusz Chmielewski Kwidzyn Precz od Gruzji!!!! Jestem za na przekór ruskiej agenturze wpływów w polskich mediach i rządzie na czele z Tuskiem!!!!

( 284 ) Piotr Koczwara Jurków/ Małopolskie Musimy sie sprzeciwić rosji!

283 Łukasz Chmielewski Gardeja/Pomorskie Moskale, bydlaki łapska precz od wolnych Narodów. Dziś Gruzja jutro Polska. To jest również sprawa Naszej wolności.

( 282 ) Anita Michalska Kraków

( 281 ) Magdalena Frączek Radom

( 280 ) Krzysztof Świątek Warszawa

( 279 ) Małgorzata Lesińska Secyminek/Mazowieckie Gruzjo jestem z tobą

( 278 ) Andrzej Kozdęba Mielec Całkowicie popieram! Gruzja jest państwem suwerennym i naruszanie tej zasady przez Rosję daje pretekst do zastanowienia się nad jej kolejnymi krokami.

( 277 ) anna witanska mrozow polska Rece precz od Gruzji. Oby jak najszybciej minely czasy kiedy rosjanie pod byle gownianym pretekstem moga napadac na niepodlegy kraj.

( 276 ) Grazyna Anna Kras Boulder, Colorado Popieram petycje z cala odpowiedzialnoscia

( 275 ) Irena Kotlarska Kijow Studentka

( 274 ) Adrian Koźmiński Wrocław

( 273 ) Rafał Olearski Kraków

( 272 ) julian duda łódź

( 271 ) Patrycja michon Gorzow wlkp. / Lubuskie

( 270 ) Małgorzata Wypych Psary /Łódzkie Takie są skutki poprawności politycznej polityków całej Europy wobec Rosji. Im wszystko jedno, oni nie mieli Stalina, a potem komuny. Popieram Gruję

( 269 ) Paweł Panejko Wrocław Gruzjo jesteśmy z Wami!

268 Magdalena Świergała Wrocław

( 267 ) Paweł Michalak Krosno/Podkarpackie

266 Karolina Żak Krzeszowice nie możemy zostać bierni do takich tragedi!!!

( 265 ) Boleslaw Siedlecki Wielka Brytania

( 264 ) Mariusz Kowoll Gliwice Jeśli ponownie świat zastosuje podwójne standardy, jak w przypadku Czeczenii, rychło spodziewajmy się dalszych wojen kolonialnych, a potem...

( 263 ) Grazyna Plawska Australia

262 Adam Plawski Australia

261 Kamil Kraus Wrocław PRECZ Z KOMUNĄ !!!!!!!!!!

260 Miroslaw Stroczynski Australia Pokoj i Wolnosc dla Gruzji i innych Republik Autonomicznych!!!

( 259 ) Paweł Perchel Starachowice / Świętokrzyskie

258 Tomasz Świta Wrocław

257 Przemysław Zakrzewicz Poznań

( 256 ) Paweł Wąsowicz Kolbudy Boże wróć wolność Gruzji! STOP agresji rosyjskiej!

( 255 ) Mateusz Kawęcki Dygowo Najbardziej mi szkoda wszystkich cywilów - oni wojny nie chcieli.

( 254 ) Ks. Krzysztof Pawlukiewicz,svd Antananarivo- Madagaskar zawsze przeciwko zbrodni

( 253 ) krzysztof parlej oak ridge , nj, usa

( 252 ) Wladyslaw Plywacki USA Tych chamow trzeba zachamowac jaknajpredzej! Dac im palca areke pozra! Byly "tubylca" Lodzkiego Giette, Oswiecimia i Dachau # 112.406

( 251 ) Sławomir Wieczorek Różanki / Lubuskie Podziękowania dla "Solidarności Walczącej"!

( 250 ) Kamil Miękus Dwikozy / Świętokrzyskie

( 249 ) Barbara Marek Tarnobrzeg

( 248 ) Kinga Pytlik Kraków myślę komentarz jest tu zbędny...

( 247 ) Grzegorz Łabuz Kraków

( 246 ) Zbigniew Lisiecki Warszawa Korzystajmy z wolności wypowiedzi - one się liczą.Oczywiście popieram solidarność z napadnętą przez putinowców Gruzją.

( 245 ) Józef Paluch Kraków

( 244 ) Adam Kalita Kraków

243 stanisław brzozowski Lublin.ul.Poligonowa92 Dzisiaj Gruzja jutro Ukraina,a później Polska.Polityka Rosji od zarania była imperialna i taka pozostanie.

242 Marek Tokarz Kraków

( 241 ) Piotr Jakucki Warszawa, Tygodnik "Nasza Polska"

( 240 ) Edward Müller Słupsk Dzisiaj ONI jutro MY.

239 Ryszard Nowak Kraków/Małopolskie Niech żyje wolna Gruzja! Są takie chwile, gdy nie wolno człowiekowi milczeć. Okażmy SOLIDARNOŚĆ z Narodem Gruzińskim.

238 sylwia kucharczyk warszawa

( 237 ) Paweł Baca Warszawa Narud walczącuy o wolność zasługuje na nią. Wolna Gruzja Sowieci do domu

( 236 ) Krzysztof Budziakowski Kraków

235 Piotr Kuźmitowicz Lubin Należy powstrzymać rozlew krwi niewinnych ludzi !

( 234 ) Wojciech Duda-Dudkiewicz Łódź-Warszawa

233 MATEUSZ BULEK Czerna/Kraków

232 Anna Strugała Świnoujście

( 231 ) Wanda Jagieluk Gdynia

230 Wanda Jedynak Serby/Dolnośląskie Całym sercem jestem z Narodem Gruzińskim

229 Zbigniew Skowroński Warszawa Więcej konkretnych działań. Bardzo dobra reakcja prezydenta Kaczyńskiego. Poza Niemcami, wszyscy w zasadzie mówią jednym głosem.

228 Alicja Ormanin-Grudka Gdynia Politycy myślą,że są nieśmiertelni!A tak naprawdę to maluczcy, kryjący sie za plecami policji i wojska! Bez tych sił są niczym!

227 Anna Nikodem-Przekupieniowa Katowice

226 Wojciech Wietrzykowski Gdynia Za wolność waszą i naszą .

( 225 ) Stanisław Pawłusiak Warszawa / Mazowieckie

( 223 ) Grzegorz Wacławik Śląskie Nie wolno patrzeć bez słów na zbrojną napaść na wolny kraj

( 222 ) Beniamin Wacławik Tychy/Śląskie nie wolno dać się Wielkiemu Bratu który znowu czuje się coraz pewniej, dzięki aprobacie lub milczeniu całego świata

221 Andrzej Gruda Chicago Popieram Grozje w nierownej walce z ruskim niedzwiedziem. Ogolne miedzynarodowe potepienie rosji moze choc troszke ta nierownosc zniwelowac.

220 Ks. Józef Zabielski Białystok / Podlaskie Całym sercem solidaryzuję się z Narodem Gruzińskim, proszę Boga w modlitwie o pokój i pomyślność. Szczęść Boże!

219 Karol Jasiński Radom

218 Rusudan kikaleishvili-Domukhovska Warszawa/Polska STOP RUSSIA! SUPPORT GEORGIA!

( 217 ) Konrad Różycki Warszawa Polacy jako naród, który niedawno wyswobodził się spod sowieckiego jarzma, ma moralny obowiązek poprzeć Gruzję. Gruzjo! Jesteśmy z Wami!

216 Alfred Znamierowski Górki Wielkie / śląskie

215 Anna Zając Czerna Musimy pomóc Gruzinom.Cały świat musi sie zjednoczyć przeciwko Rosji. TAK NIE DA SIĘ ŻYĆ. Koniec manipulowania całym Światem.

214 Henryka Kowalska Warszawa Precz ruskie łapy od Gruzji !!!

( 213 ) Sebastian Wosiński Janów 155 05-088 Brochów / Mazowieckie

( 212 ) Krzysztof Witczak Wrocław

211 Anna Rakocz Częstochowa ul.Sportowa 50/52 m 15 Myślę ,że najwyższy czas skończyć z wojnami.Dość krwi już się przelało na świecie.Teraz potrzeba nam pokoju i spokoju.

210 Andrzej Filipczyk Boguchwała jaki może być komentarz wobec zbrodni?

( 209 ) Karolina Socha Kraków/małopolskie Osetia Południowa ma prawo do niepodległości ale gruzińscy cywile także mają prawo - do życia i bezpieczeństwa!

208 Maciej Łazarów Kraków

207 Joanna Łazarów Kraków

206 SORWSW O-KOSZALIN KOSZALIN WZYWAMY WSZYSTKIE NARODY EUROPY I ŚWIATA DO POTĘPIENIA I POWSTRZYMANIA ZBRODNICZEJ SOWIECKIEJ AGRESJI NA DEMOKRATYCZNY I WOLNY NARÓD GRUZJI !!!!!!!

205 Mirosława Błaszczak-Wacławik Tychy

204 Arkadiusz Wiśnik Edinburgh Drogi Micheilu, mój gruziński kolego ze studiów, jestem z Toba w tym okrutnym czasie.Nie trać nadziei.Nie damy się bolszewikom.

( 203 ) Jacek Guzowski Warszawa

( 202 ) Tomasz Szostek Warszawa Tylko durnie uwierzyli w rozpad Imperium Zła. Wczoraj Czeczenia, dziś Gruzja, a jutro...? Sowieci do domu!!!

( 201 ) Ewa Peresada Paryz

200 Stanislaw Zdziech Melbourne Jestem dumny z postawy Polskiego Prezydenta, pierwszego od poczatkow 3 Rzeczpospolitej.

( 199 ) Artur Kowalski Warszawa Gruzjo - jesteśmy z Wami !!!

( 198 ) Andrzej Aleksandrowicz Płock Czas, żeby okupacyjne wojska rosyjskie w Abchazji i Osetii zastąpiły pokojowe siły międzynarodowe.

( 197 ) Jan Lindner Wrocław/Dolnośląskie

( 196 ) Michał Dobrowolski Wrocław

( 195 ) Marek Krukowski Wrocław / Dolny Śląsk

( 194 ) Marek Skawiński Bukowno / Małopolskie

( 193 ) Tomasz Przybył Cieklińsko

( 192 ) Marek Martynowski Płock/Mazowieckie "Dla triumfu Zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili"

( 191 ) Lukasz Puch Krakow

190 Jacek Majewski Wroclaw/Dolnoslaskie

( 189 ) Krzysztof Wiecki Warszawa

( 188 ) Szymon Kurek

187 Paweł Bereziuk Wrocław Na pewno trzeba działać zamiast stać z założonymi rękami.

( 186 ) Zuzanna Smoleńska Warszawa

( 185 ) Marek Janukowicz

( 184 ) Kazimierz Cepiga Wrocław

( 183 ) Robert Dyja Katowice

( 182 ) Leszek Kozlowski Oslo/Norwegia Rosja zawsze taka sama,popatrzcie co zostalo po czystkach etnicznych na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Zniszcza Gruzje zabiora sie i za nas .

( 181 ) Tomasz Heryszek Gliwice

180 leszek Loose Hel Prości ludzie wszędzie na świecie cierpią i umierają tak samo, dlatego musimy być ze sobą solidarni.

( 179 ) Marek Natusiewicz Wrocław Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Polska

( 178 ) Krzysztof Leszczyński Warszawa, Bemowo

( 177 ) Janusz Milczarek Warszawa

( 176 ) Wojtek Gorczyński "Kolejář" Wrocław - Biskupin - Wielka Wyspa Dość hegemonii sowieckiej!!!

( 175 ) Karol Szczygielski Kraków Jak można nie poprzeć Neutral

( 174 ) Mirosław Smoleński Warszawa

173 jaroslaw koźbiał warszawa jak powiedzial stary góeal, polska bedzie az po ural.. za uralem beda chiny.. was nie bedzie Sk***YSYNY

( 172 ) Piotr Markiewicz Warszawa

( 171 ) Piotr Raczyński Warszawa

170 Bartek Nowakowski Warszawa

( 169 ) Przemysław Pustelnik Nowy Tomyśl

( 168 ) Paweł Korobczak Wrocław

167 Łukasz Piwiński Warszawa tez mi sie to niepodoba

166 Jakub Lewicki Warszawa

165 Małgorzata Maria Nowakowska Ciechanów/Mazowieckie

164 Dawid Bonisławski Ciechanów Wolność Dla Narodów!

( 163 ) Andrzej Rozplochowski California,USA Rosja realizuje pierestrojke - dzis Gruzja,jutro reszta Europy. Budowa wspolnego europejskiego domu jest celem takze Rosji,nie tylko UE.

162 Tomasz Strzyżewski Sztokholm, Szwecja w pełni popieram

161 Aleksandra Korotecka Wrocław / Dolnośląskie Popieram Gruzję!

( 160 ) Jakub Kita Opolnica 69 Naród Gruziński został napadnięty tak samo i pod takim samym pretekstem jak Polska w 39. Pokażmy solidarność z Gruzinami!

( 159 ) Marusz Sokołowski Wrocław Soviet go home

158 andrzej zaworski jaworzno/slaskie

( 157 ) Piotr Muszyński Paryż

( 156 ) Elżbieta Seferowicz Zabrze W pełni popieram

( 155 ) Adam Miazek

154 Łukasz Kołak Gdynia Niedźwiedziu, wracaj do swej nory!

153 Mateusz Spyra Śląsk Jestem z wami!!! Droga Gruzjo nie daj się pokonać tym idiotom z Rosji!!! Cała moja rodzina jest z wami :].

152 Arkadiusz Szymański Poznań Rosja to zło jako esencja... które ujawnia się w tej chwili, podczas napaści na wolny naród gruziński

( 151 ) Maria Poświata Gdynia/Pomorskie Ta wojna jest niepotrzebna.

150 Dorota Mańkowska Lublin Z całego serca popieram!

( 149 ) Bartosz Dobrowolski Błonie /Mazowieckie

( 148 ) Maria Lewandowska Legionowo

147 Mariusz Wiciński Elbląg

146 rafał skórski kraków niech żyje wolna GRUZJA

( 145 ) Ewa Mrozowska Czempiń/wielkopolskie

( 144 ) Slawomir Popiel Hamburg, NJ, USA Swiat powinien wreszcie powiedziec: dosyc.

143 Łukasz Zawiślak Szczecinek Tylko czekać, kiedy Rosja zacznie wyzwalać uciśnionych swoich obywateli z innych państw ościennych. Na ich liście Polska jest w pierwszej piątce.

( 142 ) Damian Wittchen Wrocław Gruzjo jesteśmy z Tobą.

( 141 ) Bartlomiej Marjanowski Sosnowiec Polska Popieram Gruzinów

( 140 ) Krzysztof Laskowski Sosnowiec/Śląskie

( 139 ) Tomasz Triebel Sosnowiec, Polska

( 138 ) Krzysztof Janas Debrzno/Pomorskie Czas ukrócić Putinowskie, ekspansywne zapędy ...

( 137 ) dominika arendt-wittchen wrocław

( 136 ) Marian Majcher Wrocław

( 135 ) Krzysztof Gonera Radomsko/ Łódzkie

( 134 ) Małgorzata Wolszczak Sosnowiec/Śląskie Solidaryzuję się z Narodem Gruzińskim

( 133 ) Katarzyna Mąkowska Kanada

132 Radosław Buczyński Szczecin Gruzja chroni integralności swego terytorium.

131 Tadeusz Rębisz KOMITET OBYWATELSKI MIASTA KOSZALIN KOSZALIN GRUZJO- JESTEŚMY SOLIDARNI Z TOBĄ ....NA POCHYBEL SOWIECKIM AGRESOROM !!!!

( 130 ) Wojciech Wilczek Hamminkeln/Niemcy Rosja nie ma prawa naruszać integralności Gruzji ani żadnego innego kraju!!!

( 129 ) Witold Korona Kłobuck/ Śląskie

( 128 ) TADEUSZ WOŁYNIEC KOSZALIN SOWIECI -PRECZ Z ŁAPAMI OD SUWERENNEJ I NIEPODLEGŁEJ GRUZJJ!!!!

( 127 ) Iwona Klimaszewska Boduszewo/Wielkopolskie Popieram petycję

( 126 ) Halina Spasowska Wrocław Polska racja stanu i obowiązek moralny nakazuje poprzeć ten apel z całej mocy.

( 125 ) Ryszard Kapuściński Kraków Dzisiaj Gruzja jutro Polska

( 124 ) Rafał Rutkowski Iława

123 Edward TROCKA Gdynia Popieram apel.

( 122 ) Joanna Błędowska Grudziądz/Kujawsko-Pomorskie Popieram

121 Bogusława TROCKA Gdynia Popieram apel.

( 120 ) Marek Mrozowski Czempiń k. Poznania

( 119 ) Grzegorz Kaczyński Pułtusk / Mazowieckie

( 118 ) Ewa Imielska Warszawa Konflikt w Gruzji niepokojąco przypomina to,co działo i dzieje się w Czeczenii.Czas z tym skończyć! Z Putinem powinno się postąpić jak z Ceausescu!

( 117 ) Zenon Pigoń Bytom / Śląskie

116 Agnieszka Rajchel Serby/Dolny Śląsk Solidaryzuję się z Narodem Gruzińskim!

115 Zbigniew Kajdanowski Warszawa

( 114 ) Mariusz Piątkowski Warszawa

113 Rafał Lampe Nowy Tomyśl W pełni popieram apel.

112 stanislaw mirowski warszawa popieram

( 111 ) Agata Głogowska Tarnów/Małopolskie Popieram braci Gruzinów

( 110 ) Jerzy Stech Gdynia/Pomorskie Popieram APEL DO NARODÓW, to nasz wspaniały DAR POLAKÓW poparcia dla Gruzji dzięki pani za inicjatywę, Weteran marynarz Radiooficer /emeryt Gdynia

( 109 ) Rafał Jachura Lublin

( 108 ) Tomasz Czajczyński Wrocław

( 107 ) Hanna Grochowska Warszawa

( 106 ) Hanna Shen

105 Aleksandra Ładziak Batorz

104 Bogusław Gruszczyński Radom

103 marta ławacz warszawa

( 102 ) Barbara Stanek Jaworzno / Śląskie

101 Allan Wej Warszawa Bolszewika bij !

100 Tomasz Jonik Orzysz Lać Moskala.

( 99 ) Maciej Stanek Jaworzno / Ślask

( 98 ) Robert Majka, Solidarność Walcząca , Przemyśl Przemyśl, ul. Grodzka 3m.4 BRONIAC WOLNOSCI DLA GRUZJI , PRZED SOWIECKA ROSJA , BRONIMY CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ PRZED WSPÓLCZESNYM BOLSZEWIZMEM.

97 Dariusz Bojarski Kraków

96 Aurelia Siwa Poznań/ Wielkopolskie Boże błogosław Gruzji.

( 95 ) Dariusz Wasiak Kolobrzeg Popieram, Rosja jest bezczelnym agresorem. Bezczynnosc ja tylko rozzuchwali

( 94 ) Eugeniusz Karasiński Sosnowiec/ Śląskie Popieram i zgadzam się z apelem w całej rozciągłości

( 93 ) Maria Rosołowska Warszawa Musimy mocno i zdecydowanie bronic Gruzinów. Pamiętajmy, czego dopuściła się Rosja w Czeczenii, za milczącym przyzwoleniem UE.

( 92 ) Elżbieta Wach- przewodn. krak. Klubu GP Kraków SOLIDARYZUJMY SIĘ Z GRUZJĄ! Jako Polacy dobrze wiemy,czym kończy się "bratnia pomoc" każdego okupanta. Nie bójmy się głośno popierać walczącej Gruzji!

( 91 ) Grzegorz Kotarba Drogheda

90 piotr wator

( 89 ) Paweł Jaskólski Płock Popieram

( 88 ) Andrzej Gust Sztokholm

( 87 ) Piotr Brański Kraków

( 86 ) Bernadeta Paczul Gdynia / Pomorskie

( 85 ) Mateusz Osiadacz Warszawa

( 84 ) Jakub Bogdan Łomianki / Mazowieckie

83 Joanna Danecka Sopot

( 82 ) Andrzej Sylwester Rogala Braniewo

( 81 ) Sebastian Woreta Gorzów Wlkp. / Lubuskie My Polacy wiemy, co to walka o wolność i niepodległość! Dlatego wspieramy narody małe i bezbronne.

80 Elżbieta Telichowska Gorzów Wlkp./Lubuskie

( 79 ) Maciej Kościelniak Warszawa

78 Grzegorz Kwaśniewski Szczecin

77 Parys Paikert Deszczno / Polska Jestem z wami

76 Artur Kozak Warszawa za wolność Waszą i Naszą

( 75 ) Daniel Petrykowski Warszawa mazowieckie Popieram

74 Anna Gwiazda Gdańsk, Pomorskie Od zawsze powtarzam, iż Ruscy mają jedną wadę - że są. Protestuje cały świat, ale tam cisza! Batiuszka słodki..

( 73 ) Antoni Ryszka Rydułtowy / Śląsk

( 72 ) Hanna Foltyn Kubicka Sopot

71 Artur Sieczka Warszawa

( 70 ) Elżbieta Kijek Turka / Lubelskie Nie pozwólmy uczynić z Gruzji drugiej Czeczeni !

( 69 ) Jan Gaweł Stalowa Wola Na naszych oczach odradza sie imperializm moskiewski a świat przyglada sie obojętnie. To smutne!

( 68 ) Andrzej Łabądź Bytom/Śląskie Dość pogardy dla "małych"państw. Wolność, godność i równość obowiązuje wszystkich.

67 Jerzy Jankowski Norwegia W pelni popieram.

( 66 ) Danuta, Andrzej Werter Warszawa Ten dzwon bije nam wszystkim...

( 65 ) Adrian Wachowiak Burnham - Wielka Brytania

( 64 ) Mitchell Ozog Ann Arbor, MI USA

( 63 ) Artur Adamski Wrocław Na naszych oczach w kolejną fazę wkracza odradzający się rosyjski imperializm. Oświadczenie, które wydał Berlin oznacza "zielone światło" dla agresji!

62 Krzysztof Czabański Warszawa popieram z oczywistych powodów

( 61 ) Maciej Gawlikowski Kraków

( 60 ) Krzysztof Gawrych Cieszyn / Śląsk Zdecydowanie popieram

( 59 ) Grażyna Zbylut Cieszyn / Śląsk Popieram

( 58 ) Marek Radomski Mysłakowice / Dolnośląskie Naszym obowiązkiem jest, przeciwstawiać się totalitaryzmowi w każdym wydaniu. A dzisiaj nadszedł czas. Wczoraj Czeczenia, dzisiaj Gruzja, a jutro..?.

57 Andrzej Kamiński Jastrzebie Zdrój Reakcja wobec tej już "klasyki" rosyjskiej, powinna być stanowcza i jednoznaczna. Popieram!

( 56 ) Romuald Bożko Jasienica 901 Jesteśmy w podobnym położeniu jak Gruzja. Powinniśmy poprzeć Gruzję i nie lekceważyć zagrożenia!!!

( 55 ) Maria Bożko Jasienica 901 Poparcie Gruzji to krok we właściwym kierunku, ale potrzebne są następne. Bądźmy SOLIDARNI

( 54 ) Andrzej Nowak Lublin Każdy Polak winien by solidarny z narodami Kaukazu który mają prawo wybic się na niepodleglosc.

53 Józef Urbanowicz Kaźmierz k/Poznania Pamiętam wojnę i napaść bolszewii na tereny kresowe RP w 1939. Dlatego życzę Gruzinom zwycięstwa. Popieram apel.

( 52 ) Andrzej Wiszniewski Wrocław Odrodzenie imperializmu rozyjskiego powinno wszystkich napawać przerażeniem i zachęcic do solidarnej akcji przeciwstawienia się mu.

51 Wioletta Kozak Lublin

( 50 ) Andrzej Pokorski Sydney Australia

49 Ewa Kubasiewicz - Houee Binic Francja Solidaryzuję się całym sercem z Narodem Gruzińskim i jego walką.

( 48 ) Igor Wójcik Wrocław / Dolnośląskie

( 47 ) Tadeusz Świerczewski WROCŁAW Skończyć z iperializmem Moskwy.

( 46 ) Andrzej Dajewski Hel-Warszawa

45 Henryk Bienkiewicz Kraków / Małopolska Żądajmy zaprzestania bombardo- wania Gruzji przez imperium zła, Rosję i wprowadzenia wojsk ONZ na Kaukazie. Potępiajmy zbrodniarza Putina.

( 44 ) Liliana Klimczak Kraków

( 43 ) Piotr Kwapniewski Tychy

42 Jan Karandziej Kudowa Zdrój

41 Henryk Kula Wrocław Stop imperializmowi politycznemu i energetycznemu!

( 40 ) Piotr Opozda Bodzentyn/ Świętokrzyskie

( 39 ) Henryk Sawicki Perth Zach.Australia Wiekszosc zbrodniarzy hitlerowskich zostalo osadzonych i skazanych.Zbrodniarze komunistyczni wciaz w pelni chwaly na wolnasci.Czas z tym skonczyc.

( 38 ) Mirosław Lewandowski Kraków Wiemy za mało, aby ocenić, czy władze Gruzji nie popełniły w tej sytuacji jakichś błędów. Ale wiemy wystarczająco dużo, aby obawiać się Rosji.

37 dolnośląska inicjatywa historyczna wrocław

36 Ewa Sowa Kraków Liczebność wojsk rosyjskich i przemyślny sposób ich wprowadzenia od dwóch stron jest groźbą kontynuacji barbarzyńskiej inwazji na Gruzję.

35 krzysztof wianecki tarnobrzeg

( 34 ) Tomasz Przedpełski Wrocław

33 Roman,Krystyna Jarmuszkiewicz Anderstorp,Szwecja Całym sercem popieram Apel,prosząc jednocześnie o kierowanie petycji do Rządów a przede wszustkim UE o wyrzucenie bolszewików z G-8.

32 Edward Jarek Sydney Australia "Prawdziwych przyjaciol poznajemy w biedzie"-i "prawdziwych demokratow" w akcji poparcia.

31 Zofia Kwiatkowska-Dublaszewski Yarragon- Vic. Australia Calym sercem popieram Apel. Rosia nigdy nie zrozumie slowa DEMOKRACJA!!! Na ich rekach nigdy nie zastygnie przelana krew niewinnych!!! Oprawcy!!!

30 Teresa Brodzka Katowice Popieram

29 Irena Szafrańska Tomaszowice k/Lublina

( 28 ) Grzegorz Bubała Mikołów / Śląskie

( 27 ) Wioleta Osiak Jastrzębie Zdrój Polska

( 26 ) Lech Władysław Osiak Jastrzębie Zdrój Polska

25 Marian Antończyk Tarnobrzeg Podkarpacie Wojna w okresie Igrzysk Olimpijskichto wielki skandal

( 24 ) Ewa Tokarska Radom Popieram Gruzję

23 Andrzej Łukasz TORGOWSKI SOPOT Brak słów. Hitler i Stalin wciąż żywi na Kremlu. Sowiecki faszyzm na dzień dzisiejszy jeszcze górą.Bezsilność ŚWIATA przerażająca.

( 22 ) Tadas Vysniauskas Wilno, Litwa

( 21 ) Krzysztof Korczak Szczecin/Londyn

( 20 ) Jerzy Malinowski Asnieres sur Seine / Francja Popieram Naród Gruzji w walce o wolnosc z tyranią post-sowiecką.

19 Tadeusz Wojteczko Tarnobrzeg/ Podkarpackie Imperialne zapędy Rosji świat winien odpowiednio wcześnie wyhamować.Historia dostarczyła ludzkości dostatecznie dużo argumentów.

( 18 ) Rafal Brzeski Londyn - Wielka Brytania Poparcie Gruzji to element polskiej racji stanu. Zwlaszcza kiedy imperium kontratakuje.

( 17 ) Krzysztof Cieślak Warszawa / Mazowieckie Popierajmy Gruzję ze wszystkich sił jeszcze dziś. Jutro może być za późno!!!!!

( 16 ) Hubert Blaszczyk Sydney

( 15 ) Zbigniew Oziewicz Cuautitlan/ Meksyk Gruzja byla kolonia rosyjska ponad 200 lat. Polska miala 20 lat niepodleglosci miedzy WW. Putin niczym sie nie rozni od Hitlera. Rosja to agresor

14 Zbyszek Magolan Brisbane

( 13 ) Lucyna Lipka Sydney - Australia Popieram !

( 12 ) Violetta kardynał, dziennikarka polonijna Toronto

( 11 ) Jerzy Siedlecki Warszawa Pokój i wolność dla Gruzji!

10 Elżbieta Szmidt Izabelin dzisiaj Gruzja, jutro kto? Kazachstan, Azerbejdżan? Czeczenia została zamordowana na oczach swiata, teraz kolej na Gruzje?

9 Marek Krzemiński

( 8 ) Czesław Lipka Sydney - Australia Popieram całym sercem dzielny Naród Gruzji.

( 7 ) Witold Gałązka Knurów/Śląskie

6 Sławomir Karpiński Warszawa

( 5 ) Grzegorz Bałuka Wrocław Moralnym obowiązkiem człowieka jest obrona napadniętego, słabszego, choć może to czasem nawet kosztować (jak w Łk.10, 30-37).

( 4 ) Jerzy Pietraszko Wrocław Ponieważ chodzi o naród - popieram zdecydowanie. Jest tu jednak też sporo niejednoznaczności. Może i gruzińskie "elity" coś chcą ugrać kosztem swoich?

( 3 ) Elżbieta Smaga Sulejówek Z całej mocy popieram petycję!

( 2 ) Mariusz Sieraczkiewicz SFMW Włocławek / Kujawsko-pomorskie powtórka z rozrywki, znowu olimpiada i znów sowiecka agresja

( 1 ) Anita Czerwińska Warszawa

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"


Ostatnio zmieniony przez Jadwiga Chmielowska dnia Czw Paź 09, 2008 10:36 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Robert Majka
Weteran Forum


Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 2649

PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 3:58 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Popieram

Robert Majka, Solidarność Walcząca ,Przemyśl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Robert Majka
Weteran Forum


Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 2649

PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 7:53 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Czerwona historia ... Czym jest BOLSZEWIZM polecam

1. Ленин большевики Россия Октябрь 1917 года http://pl.youtube.com/watch?v=HKK8bqGGi_4&feature=related ,

2. хроника говорит Ленин 002

http://pl.youtube.com/watch?v=WyeEbym97ks&feature=related

3. Ленин, Lenin

http://pl.youtube.com/watch?v=a8xax1f6Zs4&feature=related

4. Lenin.The past Voice.Ленин.Голос из прошлого.

http://pl.youtube.com/watch?v=mGPp3Z9t0wQ&feature=related

5. Lenin speaks!

http://pl.youtube.com/watch?v=oUV2QTXIW1U&feature=related

6. Soviet National Anthem. Red Square (1984)
http://pl.youtube.com/watch?v=6aPYFWwvUvU&watch_response

7. Russian Anthem, Гимн России, Military Parade 2007 http://pl.youtube.com/watch?v=EbjQeW8KRn0&feature=related9. день победы, victory day Moscow red square 9.may 2008 http://pl.youtube.com/watch?v=nl0Cg_3qoZw&feature=related

Kampania Wrześniowa http://pl.youtube.com/watch?v=KPR8xYQ7-Zo&feature=related

Atak na Polskę w serialu dokumentalnym ''The world at war''
http://pl.youtube.com/watch?v=6I-7oERSrik&feature=related

Wojna Polsko - Jaruzelska - Film Dokumentalny (2005)
http://pl.youtube.com/watch?v=eUxYdKud2Q8&feature=related
Robert Majka , polityk , Przemyśl , 10 sierpnia 2008r
www.sw.org.pl ,
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=2988
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=5131
http://home.comcast.net/~bakierowski/
adres mailowy : robm13@interia.pl ,
tel.+ 48 506084013
tel. + 48 016.6784910


Ostatnio zmieniony przez Robert Majka dnia Sro Sie 20, 2008 4:47 pm, w całości zmieniany 6 razy
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Katarzyna Makowska
Weteran Forum


Dołączył: 15 Cze 2007
Posty: 194

PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 8:01 pm    Temat postu: Re: Apel do narodów Odpowiedz z cytatem

Podpisalam petycje wczoraj, kiedy tylko ja poznalam, ale podpis zostal zablokowany. Dopiero dzis udalo mi sie zrealizowac podpis. Poniewaz nie widze w podpisach co najmniej kilku osob, ktorym wyslalam petycje, a ktore z pewnoscia podpisalby sie pod nia, sadze,ze takie problemy mialam nie tylko ja.

Kaska
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Jadwiga Chmielowska
Site Admin


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 3642

PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 9:02 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mam nadzieje ze to przejsciowe klopoty. Na naszym Forum pojawiaja sie podpisy z opoznieniem Trzeba sprawdzać na stronie petycji.
Mozna takze ewentualnie wyjatkowo wyslac na adres
wojnagruzinska@wp.pl Tam nie sa wprawdzie zbierane podpisy ale mozna wyslac to moze dobra dusza przeniesie na Forum.
Najważniejsze jest jednak aby ludzie wysylali do swoich parlamentow, rządow listy wspierajace, organizowali demonstracje itp. Czyli wszystko to co w tym apelu napisane. Teraz potrzebna pomoc psychologow i lekarzy tam w Gruzji. Moze "lekarze bez granic" by sie ruszyli

_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicz?ca Oddzia?u Katowice i Komitetu Wykonawczego "Solidarnosci Walcz?cej"
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Paweł Korobczak
Moderator


Dołączył: 23 Lip 2007
Posty: 354

PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 10:53 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Już podpisałem,
Paweł Korobczak

_________________
"Ta jedna pociecha w ha?bie prze?ycia ojczyzny, ?e bogom nale?y si? pos?usze?stwo." Kasper Siemek XVII wiek
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Administrator
Weteran Forum


Dołączył: 02 Wrz 2006
Posty: 904

PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 4:25 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Kasiu, jestes pod nr. 133
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Marek-R
Weteran Forum


Dołączył: 15 Wrz 2007
Posty: 1476

PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 9:05 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mam tylko jedno pytanie a mianowicie:Gdzie są ci wszyscy popieprzeni orędownicy wszechogarniającej miłości - dlaczego milczą?!!!.Marek Radomski - Rada Oddziałowa SW - Jelenia Góra.

_________________
"Platforma jest przede wszystkim wielk?
mistyfikacj?. Mamy do czynienia z elegancko
opakowan? recydyw? tymi?szczyzny lub nowym
wydaniem Polskiej Partii Przyjació? Piwa....." - Stefan Niesio?owski - "Gazeta Wyborcza" nr 168 - 20 lipca 2001.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Robert Majka
Weteran Forum


Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 2649

PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 9:56 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Powiem dosadniej !

Dlaczego posłowie i senatorowie PIS milczą , o innych nie wspominam!
Szkoda nawet zastanawiać się dlaczego milczą, bo wiadomo dlaczego! Rolling Eyes

Najbardziej ciekawe jest takie oto wydarzenie Dlaczego milczą w sprawie wydarzeń w GRUZJI posłowie ( PiS ).?!
Dlaczego milczy w sprawie wojny na Kaukazie ( Wojna w Gruzji) Marek Kuchciński z Przemyśla ???


Jest to dowód na jakie " wartości " od dwudziestu lat stawia poseł Marek Kuchciński , a mianowicie liczy się wyłącznie ( ja Marek Kuchciński ) inni są nieważni , inni to szara ciemna masa, która ma mi służyć ! ! !

Jeśli chodzi o mnie, ja nie milczę, taki mam dziadoski charakter. Dlatego nie mam możliwości zasiadać w parlamencie, w parlamencie także bym nie milczał , starałbym się zrobić cokolwiek sensownego aby zwrócic uwagę na problem niszczenia Gruzji przez administrację Kremla. Moim zdaniem dopóki w polskiej polityce krajowej obowiązywać będą kryteria cynizmu i hipokryzji, takie "kryteria dajace - mandat " do bycia począwszy od radnego po posła i senatora , nie mamy co się łudzić na większe zmiany ,o których wspominamy na forum SW.

Robert Majka , polityk , Przemyśl , 11 sierpnia 2008r
www.sw.org.pl ,
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=2988
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=5131
http://home.comcast.net/~bakierowski/
adres mailowy : robm13@interia.pl ,
tel.+ 48 506084013
tel. + 48 016.6784910


Ostatnio zmieniony przez Robert Majka dnia Sro Sie 20, 2008 4:47 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Robert Majka
Weteran Forum


Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 2649

PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 11:46 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Rosyjskie samoloty zbombardowały gruzińskie miasto Gori

Gruzińscy żołnierze przy leju po bombie, zrzuconej z rosyjskiego samolotu/PAP/EPA http://fakty.interia.pl/raport/gruzja-osetia/galerie/wojna-na-kaukazie/zbombardowane-gori/zdjecie/duze,827944,13,656


TO SA ZDJECIA z 1939r ale z 2008

1. Gruzinka na gruzach budynków po rosyjskim nalocie na miasto Gori /PAP/EPA http://fakty.interia.pl/raport/gruzja-osetia/galerie/wojna-na-kaukazie/zbombardowane-gori/zdjecie/duze,827948,14,656

2. Budynek mieszkalny płonie po rosyjskim nalocie na miasto Gori /PAP/EPA http://fakty.interia.pl/raport/gruzja-osetia/galerie/wojna-na-kaukazie/zbombardowane-gori/zdjecie/duze,827950,15,656

3. Osetia Płd. w ogniu http://fakty.interia.pl/raport/gruzja-osetia/galerie/wojna-na-kaukazie/osetia-pld-w-ogniu/zdjecie/duze,827608,6,656


Wojna na Kaukazie ZDJECIA Galerie Polacy w Gruzji http://fakty.interia.pl/raport/gruzja-osetia/galerie/wojna-na-kaukazie/zbombardowane-gori/zdjecie/duze,827856,1,656


Załóżmy hipotetycznie , że zamiast Gruzji , to Polska zostaje zaatakowana w roku 2008 przez ( załóżmy ,że przez Rosje ), choć nie tylko o Rosję bym się obawiał. W tym stanie rzeczy powstaje pytanie , jak zareagowałby świat na podobne wydarzenia , co zrobiłaby administracja ONZ oraz kraje G-7 wobec Rosji ???

Wydarzenia w Gruzji AD. 2008 na jaką reakcję moglibyśmy liczyć ze strony państw miedzynarodowych , fakty z Gruzji pokazują to dobitnie jak, jak !

Nigdy nie trzeba mówić nigdy ! Wszystko się może zdarzyć. I co wówczas ??? Popatrzmy na reakcję świata , tak jakby reagowano gdyby napadnieto Polskę w analogicznej sytuacji. Jest jedno ale , ale my nie mamy ropy , a przed Rosją jest jeszcze Ukraina. Przy wszystkich minusach naszego geopolitycznego położenia , czujemy sie dzisiaj bezpieczniejsi , co nie oznacza ,że bezpieczni.To inna kwestia. Rolling Eyes


Robert Majka , polityk , Przemyśl , 11 sierpnia 2008r
www.sw.org.pl ,
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=2988
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=5131
http://home.comcast.net/~bakierowski/
adres mailowy : robm13@interia.pl ,
tel.+ 48 506084013
tel. + 48 016.6784910


Ostatnio zmieniony przez Robert Majka dnia Sro Sie 20, 2008 4:48 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Robert Majka
Weteran Forum


Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 2649

PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 9:32 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

To jest atak na Amerykę?
Richard Pipes: Tak.

Grozi nam nowa zimna wojna
http://www.rp.pl/artykul/175401.html


Jacek Przybylski 11-08-2008, ostatnia aktualizacja 12-08-2008 09:29

Jeśli Rosjanom uda się zawładnąć Gruzją, to następną ofiarą może być Ukraina – ostrzega profesor Richard Pipes.

Chaos w mieście Gori

Rosjanie coraz bliżej Tbilisi

Rz: Rosyjskie oddziały posuwają się w głąb Gruzji. Jak daleko mogą dojść?

Richard Pipes: Trudno powiedzieć, bo całą akcją kieruje Putin, który właściwie w duszy jest stalinistą i chce pokazać światu, a zwłaszcza Ameryce, że Rosja jest wielką potęgą. Rosjanie uważają bowiem, że ta inwazja jest nie tyle atakiem na Gruzję, ile na Amerykę. W mediach wciąż podkreślają, że w Gruzji są amerykańskie wojska, że Gruzini używają amerykańskiej broni i że akcję gruzińską koordynuje 200 osób z Pentagonu. Dla Putina to bardzo ważne, jeśli chodzi o rosyjską opinię publiczną. Nie sądzę, by ofensywa skończyła się aneksją Gruzji. Ale Rosjanie mogą zaanektować Osetię i Abchazję, a na miejscu Micheila Saakaszwilego osadzić marionetkę.

To jest atak na Amerykę?

Tak.

To dlaczego Amerykanie i świat tak niewiele w tej sprawie robią?

Ludzie chyba nie zdają sobie sprawy, co tam się dzieje. Nie widzę protestów z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji. Słabo reagują Amerykanie. Wcześniej USA bardzo popierały władze w Tbilisi, propagowały wejście Gruzji do NATO, co Rosjan strasznie wścieka i czemu byłem przeciwny. Teraz nie wiedzą, co zrobić. A powinni protestować bardzo głośno i jak najszybciej przystąpić do działania. Mogliby na przykład wyrzucić Rosję z G8 i przeprowadzić inne symboliczne akcje. Można wprowadzić sankcje.

John McCain, kandydat republikanów na prezydenta, ostrzegł, że Rosja poniesie długofalowe konsekwencje swych działań. Jakie?

Niedawno korespondent „The Economist” Edward Lucas napisał książkę „Nowa zimna wojna”. Myślałem, że przesadza. Ale teraz wygląda na to, że miał rację. Nowa zimna wojna między Ameryką, Europą i Rosją jest bardzo prawdopodobna, bo Rosjanie w ogóle nie liczą się ze światową opinią publiczną.

Politolog Georges Mink mówi, że grozi nam światowy konflikt.

Nie sądzę, by do tego doszło. Ale sytuacja jest bardzo poważna, a świat milczy. Może jest zbyt zajęty olimpiadą?

Polska i kraje bałtyckie wydały oświadczenie krytykujące działania Rosji w Gruzji. Ambasador Rosji na Łotwie ostrzegł, że zapłacą za ostrą krytykę Moskwy.

Jak? Będzie inwazja na Polskę? Przecież to by oznaczało trzecią wojnę światową. Nie bałbym się takiego gadania. Oświadczenie było dobre i uważam, że każdy kraj powinien takie wydać. Moskwa powinna zobaczyć, że ludzie się jej nie boją. Rosjanie czują się coraz bardziej pewni siebie, bo świat nie reaguje. A powinien reagować natychmiast. Micheil Saakaszwili postąpił może pochopnie, może nie było to mądre, ale Osetia Południowa to terytorium Gruzji i jej prezydent miał prawo zrobić to, co zrobił.

Ale Ukraińcy mogą już chyba czuć się zagrożeni?

Tak. Jeśli Rosjanom uda się zawładnąć Gruzją, następną ofiarą może być Ukraina.

źródło: Rzeczpospolita


Komentarz:

Wszystkim ,którzy uważają ,że w 1989r upadł komunizm , dedykuje analizę Anatoly Golitsyna z 1985r , o polityce jaką prowadzi od lat ZSRS już ponad 30 lat temu informował Golitsyn wysokich dostojników wladz zachodnich. Na zachodzie myślano,że to nie może być możliwe, aby sowieci oszukiwali zachód! Dziś na przykładzie Wojny Czeczeni oraz w Gruzji w AD 2008 widać koto wówczas się mylił, a kto miał rację ostrzegając przed polityką sowiecką wobec zachodu. Rację miał Anatoly Golitsyn. Popatrzmy dzisiaj jak reagują gremia międzynarodowe na wojne w Gruzji. Putin chce obalić Prezydenta Gruzji, to jest cel jego szerokiego planu .Powród do strefy wpływów jaką mial ZSRS ,to cel główny Putina. Czy wladza narzucona przez najeźdzcę sowieckiego , a uznana przez gremium międzynarodowe , to włądza legalna...??? To taka dygresja .

Robert Majka , polityk , Przemyśl , 12 sierpnia 2008r
www.sw.org.pl ,
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=2988
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=5131
http://home.comcast.net/~bakierowski/
adres mailowy : robm13@interia.pl ,
tel.+ 48 506084013
tel. + 48 016.6784910


Ostatnio zmieniony przez Robert Majka dnia Sro Sie 20, 2008 4:49 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Robert Majka
Weteran Forum


Dołączył: 03 Sty 2007
Posty: 2649

PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 9:51 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

09:31, 12.08.2008 /SkyNews http://www.tvn24.pl/-1,1560897,0,1,saakaszwili-nie-poddamy-sie,wiadomosc.html

Saakaszwili: Nie poddamy się
"NIE MAMY CZOŁGÓW, ALE MAMY WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ"


Fot. PAP/EPASaakaszwili: Gruzja nie odda swojej wolności
- Ten naród się nie podda. Ten naród nie odda swojej wolności, swojego systemu opartego na rządach prawa - powiedział prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili o konflikcie na Kaukazie. W wywiadzie dla telewizji SkyNews podkreślił, że jego kraj podjął wszelkie dyplomatyczne kroki zmierzające do zakończenia kryzysu.
- Nie mamy tak wielu czołgów, jak Rosja. Nie mamy tylu samolotów. Nie mamy w ogóle myśliwców, a Rosja ma ich wiele - powiedział Saakaszwili o sytuacji w Gruzji. - Ale mamy naszą jedność, naszą demokrację i wolność. Gruzini jasno pokazali, że staną w obronie tych ideałów - dodał.

Prezydent podkreślał, że to Moskwa jest agresorem w konflikcie i że nie chciał żadnych "starć" z Rosjanami, gdy wprowadzał wojska do Osetii Południowej by "przywrócić konstytucyjny porządek" w tej samozwańczej republice.

- Użyjemy wszelkich środków dyplomatycznych, wszystkich prawnych środków, każdej międzynarodowej organizacji, każdego wpływu, jaki mały kraj może mieć na kraj duży, by przede wszystkim przywrócić sprawiedliwość i pozwolić cywilom na powrót do ich miejsc zamieszkania - powiedział Saakaszwili.

(CZYTAJ WIĘCEJ O OFENSYWIE ROSYJSKIEJ)

(CZYTAJ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH ONZ I OFENSYWIE ABCHAZÓW)

(CZYTAJ WIĘCEJ O REAKCJI USA)

jak/mlas

NACISK NA PUTINA byl POTRZEBNY !!!

Swiatowe Agencje prasowe! Rosja kończy operację militarną w Gruzji !

DECYZJA PREZYDENTA ROSJI ! godz.10.55

Robert Majka , polityk , Przemyśl , 12 sierpnia 2008r godzina 10.49
www.sw.org.pl ,
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=2988
http://swkatowice.mojeforum.net/viewtopic.php?t=5131
http://home.comcast.net/~bakierowski/
adres mailowy : robm13@interia.pl ,
tel.+ 48 506084013
tel. + 48 016.6784910


Ostatnio zmieniony przez Robert Majka dnia Sro Sie 20, 2008 4:50 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Paweł Korobczak
Moderator


Dołączył: 23 Lip 2007
Posty: 354

PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 8:07 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ciekawy rosyjski głos w sprawie Osetii:

http://wyborcza.pl/1,88975,5579082,Osetia___spolka_z_o_o_.html

Osetia - spółka z o.o.
Julia Łatynina*2008-08-12, ostatnia aktualizacja 2008-08-11 23:19

Południowa Osetia nie jest prowincją, nie jest krajem, nie jest reżimem. To przedsiębiorstwo czekistowskich generałów i osetyjskich bandytów, którego celem jest przejęcie jak największej ilości pieniędzy idących z Moskwy na walkę z Gruzją

Nie przechodzi mi przez gardło, żeby nazwać władze Płd. Osetii separatystycznymi. Kto jest tam separatystą? Szef miejscowego KGB Anatolij Baranow, który wcześniej kierował rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa w Mordowii? A może szef południowo-osetyjskiego MSW Michaił Mindzajew, który wcześniej był szefem MSW w należącej do Rosji Północnej Osetii?

A może separatystą jest południowoosetyjski minister obrony Wasilij Łuniew, do niedawna komisarz wojskowy obwodu permskiego w Rosji? Albo szef południowoosetyjskiej Rady Bezpieczeństwa Anatolij Barankiewicz, były zastępca komisarza wojskowego wchodzącego w skład Rosji Kraju Stawropolskiego? Nazwisko premiera Jurija Morozowa też nie brzmi zbyt osetyjsko.

Władze południowoosetyjskie nie mają żadnych celów strategicznych. Ich działania w Osetii mają sens tylko z punktu widzenia zarabiania pieniędzy. A nie są one małe. Nowy gazociąg przeciągnięty przez góry, który ma zaopatrywać Osetię w razie odcięcia dostaw z Gruzji, kosztuje 570 mln dol.

Jest jeszcze tajny budżet Płd. Osetii na prowadzenie walk, który wynosi ponoć 800 mln dol. rocznie. Są także emerytury i pensje dla pracowników sfery budżetowej. Stale w Płd. Osetii mieszka ok. 30 tys. ludzi. Dziwnym trafem świadczenia otrzymuje jednak 80 tys. osób. [...]
(całość pod linkiem)

_________________
"Ta jedna pociecha w ha?bie prze?ycia ojczyzny, ?e bogom nale?y si? pos?usze?stwo." Kasper Siemek XVII wiek
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Strona 1 z 3
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum


Załóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group