" /> Dyskusje ogólne :: Czy 200zł dodatku zrekompensuje poświęcenie walki o...?
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Czy 200zł dodatku zrekompensuje poświęcenie walki o...?

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Darek
Bywalec Forum


Dołączył: 03 Lut 2008
Posty: 45

PostWysłany: Pon Gru 22, 2008 4:39 pm    Temat postu: Czy 200zł dodatku zrekompensuje poświęcenie walki o...? Odpowiedz z cytatem

P r o j e k t


USTAWA
z dnia 2008 r.
o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Rzeczpospolita Polska winna jest Weteranom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej uznanie i szacunek. Wszystkie organy władzy publicznej są zobowiązane do opieki i okazywania szacunku Weteranom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dając wyraz woli Narodu zawartej w art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej postanawia się otoczyć te osoby szczególną opieką i wyróżnić należytym uhonorowaniem.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1
1. Ustanawia się Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Korpusem Weteranów”.
2. Patronat nad Korpusem Weteranów sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2
1. W skład Korpusu Weteranów wchodzą osoby, które:
1) brały udział w walkach o niepodległość lub o ustalenie granic Państwa Polskiego do dnia 8 maja 1945 r. lub
2) po dniu 8 maja 1945 r. brały udział w walce zbrojnej z reżimem komunistycznym na terytorium Państwa Polskiego w jego granicach sprzed dnia 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych lub
3) zostały odznaczone Krzyżem Wojskowym.
2. Za udział w walkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się:
1) uczestniczenie w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie światowej, w powstaniach narodowych i walkach o odzyskanie lub utrzymanie terytoriów Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pełnienie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez Rzeczpospolitą Polską;
3) pełnienie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych przy siłach zbrojnych państw koalicji antyhitlerowskiej podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach II wojny światowej;
4) pełnienie służby w formacjach podziemnych lub organizacjach, w tym działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich, jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3
1. Uprawnienia określone w ustawie przysługują osobie, która uzyska decyzję Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego o nadaniu statusu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzającą udział w walkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 2, albo fakt, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2, zwanej dalej „Weteranem”.
2. Statusu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „statusem Weterana”, nie nadaje się osobie, która:
1) kolaborowała przeciwko niepodległości lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej z władzami państw okupujących jej terytorium;
2) dobrowolnie zadeklarowała odstępstwo od narodowości polskiej lub obywatelstwa polskiego, jeżeli później nie brała udziału w walkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub 2;
3) wstąpiła ochotniczo do sił zbrojnych państw okupujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w formacjach policyjnych lub służbach ochrony państwa lub służbach wywiadowczych państw okupujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) nie uznając zwierzchnictwa Naczelnego Wodza i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie organizowała lub nadzorowała organizację na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich formacji wojskowych złożonych z obywateli polskich;
6) bez względu na posiadany stopień wojskowy pełniła funkcję oficera polityczno-wychowawczego w (ludowym) Wojsku Polskim;
7) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, II Zarządu Sztabu Generalnego (ludowego) Wojska Polskiego, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Głównego Zarządu Informacyjnego (ludowego) Wojska Polskiego, Głównego Zarządu Politycznego (ludowego) Wojska Polskiego a także nadzorujących je komórkach jednostek zwierzchnich związanych ze stosowaniem represji wobec osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
Cool była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, II Zarządu Sztabu Generalnego (ludowego) Wojska Polskiego, Wojskowej Służby Wewnętrznej, jeżeli podczas i w związku z tą działalnością wykonywała zadania związane ze zwalczaniem organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
9) była zatrudniona, pełniła służbę lub funkcję w jednostkach organizacyjnych lub na stanowiskach związanych ze stosowaniem represji wobec osób podejrzanych lub skazanych za działalność podjętą na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:
a) w organach prokuratury i prokuraturze wojskowej, lub
b) w sądownictwie powszechnym lub wojskowym, lub
c) w służbie więziennej;
10) pełniła służbę w formacjach podziemnych lub organizacjach podległych Polskiej Partii Robotniczej, w tym działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich;
11) była funkcjonariuszem organów bądź jednostek organizacyjnych Polskiej Partii Robotniczej lub Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, do których właściwości rzeczowej - terenowej i centralnej - należał nadzór nad instytucjami, o których mowa w pkt 7 lub 9, lub nad zadaniami, o których mowa w pkt 8;
12) donosiła władzom komunistycznym o organizacjach lub osobach, działających na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, jej integralności terytorialnej lub ochrony ludności polskiej przed represjami lub eksterminacją;
13) wykorzystując władzę otrzymaną od instytucji stosujących represje wykorzystała ją do ciemiężenia współwięźniów;
14) dopuściła się zbrodni, za którą została skazana prawomocnym wyrokiem sądu.
3. Przepisu ust. 2, z wyjątkiem pkt 12 – 14, nie stosuje się do osób, które przedłożą dowody, że dopuściły się wymienionych czynów lub pełniły służbę lub funkcję lub były zatrudnione w wymienionych organizacjach na polecenie formacji lub organizacji, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2 i 4.

Art. 4
1. Postępowanie w sprawie nadania statusu Weterana Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wszczyna na wniosek lub z urzędu.
2. Wniosek o nadanie statusu Weterana może złożyć do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Wniosek składa się za pośrednictwem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
3. W stosunku do osób, które nabyły uprawnienia kombatanta na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm. )) wniosek o nadanie statusu Weterana składa Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, po uzyskaniu zgody osoby uprawnionej.
4. Do wniosku o nadanie statusu Weterana dołącza się dokumenty poświadczające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1.
5. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych niezwłocznie przekazuje udokumentowany wniosek o nadanie statusu Weterana Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego wraz z opinią odnośnie istnienia przesłanek, o których mowa w art. 2 ust. 1.
6. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, może zwrócić się do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz organów władzy publicznej, a w razie potrzeby do innych organów o przekazanie informacji dotyczących osoby objętej postępowaniem.
7. Osoba zainteresowana może zwrócić się do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Art. 5
W sprawach, o których mowa w art. 4, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. )).

Art. 6
Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariusze innych umundurowanych formacji są obowiązani oddawać honory Weteranom, noszącym w widocznym miejscu odznakę, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Art. 7
1. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień wynikających ze statusu Weterana jest legitymacja Weterana, wystawiona przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
2. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nadaje Weteranom odznakę Weterana.
3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia,:
1) wzór wniosku o nadanie statusu Weterana,
2) tryb wydawania legitymacji Weterana oraz wzór legitymacji Weterana,
3) opis, materiał, wymiary i wzór rysunkowy odznaki, o której mowa w ust. 2, oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki,
- kierując się koniecznością zapewnienia sprawności postępowania.


Art. 8
1. W ramach Korpusu Weteranów działa Rada Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Radą”.
2. Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących Weteranów.
3. Obsługę Rady zapewnia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Art. 9
1. W skład Rady wchodzi od 7 do 15 członków.
2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego spośród Weteranów.
3. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.
4. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w drodze zarządzenia, określi organizację
i tryb pracy Rady.

Art. 10
Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2
Uprawnienia Weteranów i sposób ich finansowania

Art. 11
1. Weteranom przysługuje dodatek Weterana w wysokości 200 zł miesięcznie.
2. Kwota dodatku Weterana, ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzona waloryzacja.
3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę dodatku weterana.
4. Dodatek Weterana jest wypłacany przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze środków będących w dyspozycji tego organu i finansowany z budżetu państwa. Świadczenie to wraz z odsetkami za opóźnienie w ustaleniu prawa do niego lub jego wypłaty oraz koszty obsługi podlegają refundacji na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dotacji budżetu państwa.
5. Dodatek Weterana przysługujący osobom otrzymującym uposażenie w stanie spoczynku albo uposażenie rodzinne wypłacają ze środków budżetu państwa jednostki wypłacające te uposażenia. Jeżeli jednak osoby te są uprawnione także do pobierania świadczenia o charakterze rentowym, dodatek Weterana wypłaca właściwy organ rentowy.
6. Weteranom, nie mającym ustalonego prawa do emerytury lub renty, dodatek Weterana jest wypłacany przez oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Art. 12
1. W przypadku śmierci Weterana przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1) 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;
2) kosztów rzeczywiście poniesionych, nie więcej jednak niż w wysokości, o której mowa w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego.
2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się miesięcznie, począwszy od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
3. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.
4. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5. Zasiłek pogrzebowy oraz koszty obsługi podlegają refundacji na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dotacji budżetu państwa.
6. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w przypadku niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci Weterana.
7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki pokrywania kosztów pogrzebu Weterana, uwzględniając rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość oraz dokumenty wymagane do ich wypłaty.
8. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku pogrzebowego, o którym mowa w ust. 1, z uprawnieniami do zasiłku pogrzebowego na podstawie przepisów odrębnych, przysługuje wyższy zasiłek, a jeżeli został pobrany niższy zasiłek – odpowiednie wyrównanie.
9. Pochówkowi Weterana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarzyszy wojskowa asysta honorowa.

Art. 13
1. Weteranom przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Weteranom przysługuje prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz", dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Weteranom przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych.
4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-3, są realizowane za zasadach określonych dla inwalidów wojennych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027).
5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje do wysokości dwukrotności limitu ceny określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 4.
6. Koszty świadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, są pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i podlegają refundacji na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia z dotacji budżetu państwa.


Art. 14
1. Zadania w zakresie opieki nad Weteranami są realizowane przez powiat oraz wojewodę.
2. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:
1) udzielanie pomocy Weteranom w realizacji przysługujących im uprawnień z zakresu opieki zdrowotnej;
2) organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci Weteranów;
3) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie, w drodze wyjątku, emerytur i rent;
4) analiza sytuacji życiowej Weteranów oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.
3. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 2, zapewnia budżet państwa.
4. Do zadań wojewody należy w szczególności:
1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty;
2) realizacja działań zmierzających do integracji środowisk Weteranów i koordynacji ich działań;
3) udzielanie pomocy Weteranom w realizacji przysługujących im uprawnień.
5. Samorząd powiatowy oraz wojewoda współdziałają przy realizacji swoich zadań
z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami Weteranów.
6. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 4, wojewoda w porozumieniu z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, po zasięgnięciu opinii Rady, powołuje Pełnomocnika do Spraw Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.


Rozdział 3
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 15
W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm. )) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„61. Dzień 1 września ustanawia się Dniem Kombatanta.”.

Art. 16
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm. )) w art. 21 w ust.1 pkt 98 otrzymuje brzmienie:
„9Cool dodatek weterana, dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,”.

Art. 17
W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym (Dz. U. Nr 72, poz. 804) w art. 3 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) władz naczelnych związków i stowarzyszeń kombatanckich lub skupiających Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – w odniesieniu do własnych członków,
2) wojskowych komendantów uzupełnień właściwych ze względu na miejsce stałego pobytu żołnierza lub jego czasowego pobytu trwającego ponad trzy miesiące – w odniesieniu do żołnierzy nie należących do żadnej organizacji kombatanckiej lub skupiającej Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej ,”.

Art. 18
W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238) w art. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i kombatantów,”.

Art. 19
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. )) w art. 4 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„1a) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym, Weteranom Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz kombatantom;”.


Art. 20
W ustawie z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 225, poz. 2230) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ministrowie, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawiają wnioski z własnej inicjatywy lub z inicjatywy związków i stowarzyszeń kombatanckich lub skupiających Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 21
W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm. )) w art. 3 w pkt 1 w lit. c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„ - dodatek Weterana określony w przepisach o Weteranach Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,”.

Art. 22
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 po pkt 7dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Weteran Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – osobę, posiadającą status Weterana nadany na podstawie ustawy
z dnia …..… o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr…., poz. ….);”;
2) w art. 57 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów oraz Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;”
3) w art. 66 w ust. 1 pkt 31 otrzymuje brzmienie:
„31) kombatanci, osoby represjonowane oraz Weterani Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej niepodlegający ubezpiecze-niom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;”.

Art. 23
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143 poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192) w art. 9 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia …… o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr …, poz. …..);”.

Art. 24
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. )) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych, osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i kombatantów,”.

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 25
W stosunku do osób, które w dniu wejścia w życie ustawy, posiadają uprawnienia kombatanckie nadane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wnioski, o których mowa w art. 4 ust. 3, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych składa do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 26
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


UZASADNIENIE
Celem projektowanej ustawy jest szczególne uhonorowanie i otoczenie szczególną opieką osób najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, które narażając własne życie i zdrowie walczyły zbrojnie o jej niepodległość
i suwerenność. Powszechne są bowiem przypadki pozostawania tych osób
w zapomnieniu, w niedostatku, a często w nędzy. Moralnym obowiązkiem władz państwowych wobec weteranów walk o niepodległość jest sprawiedliwa ocena działalności tych osób, promowanie ich patriotycznej postawy oraz materialne wspieranie i pomoc nakierowana na zapewnienie im godnej egzystencji. Niezależnie od powyższego nakazu moralnego istnieje również prawny obowiązek w tym zakresie, wynikający z art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk
o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”. Wspomniana norma konstytucyjna obecnie znajduje częściowe odzwierciedlenie w kilku aktach prawnych, w tym przede wszystkim w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.
Obowiązujące aktualnie przepisy prawne w niewystarczający sposób realizują ten konstytucyjny obowiązek, a ponadto nie uwzględniają specyfiki zasług weteranów walk o niepodległość, ich wieku i szczególnych potrzeb.
Beneficjentami obecnie obowiązującego ustawodawstwa są bowiem zarówno osoby, które brały udział w wojnach, działaniach wojennych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez osoby pełniące określone funkcje cywilne lub uczestniczące w działaniach o charakterze niezbrojnym oraz przebywające w niewoli (więzieniach, obozach koncentracyjnych, obozach internowania, obozach zagłady), aż do osób w żaden sposób nie zaangażowanych w proces odzyskiwania przez Polskę suwerenności
i niepodległości (wdowy i wdowcy po kombatantach i innych osobach uprawnionych).
Wobec powyższego istnieje potrzeba dokonania wyodrębnienia i należytego uhonorowania osób, które walczyły zbrojnie o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i jej granice, a także przyznania osobom najbardziej zasłużonym szczególnych uprawnień.
Niniejszy projekt zmierza do zaspokojenia potrzeb w powyższym zakresie,
a ogólne cele i założenia projektowanej ustawy zostały zawarte w preambule.
Projekt przewiduje utworzenie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, nad którym patronat będzie sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl projektu w skład Korpus wchodzić będą osoby, które brały udział w walkach zbrojnych o niepodległość lub ustalenie granic Państwa Polskiego, przy czym udział w tych walkach dotyczy okresu do 8 maja 1945 r., a także – po zakończeniu II wojny światowej – w walkach przeciw reżimowi komunistycznemu na terytorium Polski w granicach z dnia 31 sierpnia 1939 r., jak i w granicach powojennych, a także osoby odznaczone orderem Krzyża Wojskowego.
Zatem podstawowym wyróżnikiem weteranów (w stosunku np. do niektórych kombatantów) jest czynny zbrojny udział w walkach mających na celu odzyskanie lub obronę niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W myśl projektu, udział w walkach o niepodległość nie przesądza jeszcze o możliwości uzyskania statusu weterana i uprawnień wynikających z projektowanej ustawy. Wymienia on bowiem zarówno pozytywne, jak i negatywne przesłanki uzyskania tego statusu. Pozytywną przesłanką jest wykazanie udziału w walkach o niepodległość osoby zainteresowanej uzyskaniem statusu weterana poprzez, m.in., przedłożenie dokumentów poświadczających udział w takich walkach.
Z kolei do negatywnych przesłanek, eliminujących możliwość uzyskania statusu weterana przez osoby, które swoimi działaniami zaprzeczyły swej patriotycznej postawie, należą:
1) kolaboracja przeciwko niepodległości lub integralności terytorialnej RP z władzami państw okupujących jej terytorium;
2) dobrowolne odstępstwo od narodowości polskiej lub obywatelstwa polskiego (nie dotyczy to osób, które później brały udział w walkach o niepodległość);
3) ochotnicze wstąpienie do struktur zbrojnych państw okupujących terytorium RP (nie dotyczy to osób, które później brały udział w walkach o niepodległość);
4) organizowanie lub nadzorowanie organizacji formacji wojskowy złożonych z obywateli polskich na terytorium ZSRR;
5) pełnienie funkcji oficera polityczno-wychowawczego w (ludowym) Wojsku Polskim;
6) zatrudnienie, pełnienie służby lub funkcji w instytucjach stosujących represje wobec osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości RP, tj. struktury Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, II Zarządu Sztabu Generalnego (ludowego) WP, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Głównego Zarządu Informacyjnego (ludowego) Wojska Polskiego, Głównego Zarządu Politycznego (ludowego) Wojska Polskiego;
7) zatrudnienie, pełnienie służby lub funkcji w aparacie bezpieczeństwa publicznego poza strukturami Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, II Zarządu Sztabu Generalnego (ludowego) WP, Wojskowej Służby Wewnętrznej, jeżeli podczas i w związku z tą działalnością były wykonywane zadania związane ze zwalczaniem organizacji oraz osób działających na rzecz suwerenności i niepodległości RP
Cool zatrudnienie, pełnienie służby lub funkcji w jednostkach organizacyjnych lub na stanowiskach związanych ze stosowaniem represji wobec osób podejrzanych lub skazanych za działalność na rzecz suwerenności i niepodległości RP w organach prokuratury i prokuraturze wojskowej, w sądownictwie powszechnym lub wojskowym w służbie więziennej;
9) pełnienie służby w formacjach podziemnych lub organizacjach podległych PPR, w tym działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich
10) nadzorowanie, jako funkcjonariusz PZPR lub PPR, instytucji wymienionymi w pkt 7 lub 9 bądź nad wykonywaniem zadań wymienionych w pkt 8;
11) donoszenie władzom komunistycznym o organizacjach lub osobach działających na rzecz niepodległości RP, jej integralności terytorialnej lub ochrony ludności polskiej przed represjami lub eksterminacją;
12) ciemiężenie współwięźniów;
13) zabójstwo lub inna zbrodnia popełniona przez osobę zainteresowaną.
Wskazane przesłanki negatywne nie będą brane pod uwagę, z wyłączeniem pkt 11, 12 i 13, wobec osób, które udowodnią, że dopuściły się określonego czynu lub pełniły służbę lub funkcję albo były zatrudnione w ww. organizacjach na polecenie legalnych władz Rzeczypospolitej Polskiej bądź formacji lub organizacji stawiających sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęto, że donoszenie komunistycznym organom, ciemiężenie współwięźniów oraz popełnienie zbrodni pospolitej zaprzeczają patriotycznej i honorowej postawie weterana, a popełnienie któregokolwiek z tych czynów dyskwalifikuje zainteresowaną osobę z honorowego kręgu weteranów walk o niepodległość.
Wychodząc naprzeciw potrzebie szczególnego uhonorowania weteranów, w projekcie zawarty został przepis zawierający obowiązek oddawania honorów weteranom przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP i funkcjonariuszy innych umundurowanych formacji.
W myśl projektu, status weterana będzie nadawał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w drodze decyzji administracyjnej. Podstawę do przyjęcia takiej regulacji stanowi art. 1 pkt 2 k.p.a., zgodnie z którym – rozstrzyganie spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych – należy m.in. do innych podmiotów, gdy są one powołane z mocy prawa do załatwiania tych spraw.
Projekt przewiduje, że wniosek o nadanie statusu weterana będzie mogła złożyć osoba zainteresowana (lub jej pełnomocnik) do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR). Natomiast w stosunku do osób posiadających w dniu wejścia w życie projektowanej regulacji uprawnienia kombatanckie nadane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, postępowanie o nadanie statusu weterana będzie wszczynane na wniosek Kierownika UdsKiOR. Ponadto przyjęto możliwość wszczęcia postępowania o nadanie statusu weterana z urzędu.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przed wydaniem decyzji będzie miał możliwość zwrócenia się do IPN oraz wszystkich organów władzy publicznej o przekazanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących osoby objętej postępowaniem. W sytuacji, gdyby osoba zainteresowana nie była usatysfakcjonowana rozstrzygnięciem podjętym przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, będzie ona mogła zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Przyjęte rozwiązanie, by finalne rozstrzygnięcie w sprawie nadania statusu weterana podejmował organ podległy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej znajduje uzasadnienie w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie bowiem z art. 126 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Z kolei ust. 3 wspomnianego artykułu stanowi, że Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. W ocenie projektodawcy problematyka dotycząca weteranów walk o niepodległość wiąże się ściśle z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności terytorium RP. Niewątpliwie bowiem promowanie postaw patriotycznych, otaczanie szczególną opieką osób, które z narażaniem życia, zdrowia lub wolności dowiedli szczególnych zasług dla niepodległości Polski oraz wyrażenie szacunku tym osobom przez instytucje publiczne ma bezpośredni, pozytywny wpływ na postawy obywatelskie całego społeczeństwa w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa.
Zgodnie z projektem, dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień wynikających ze statusu weterana będzie legitymacja weterana wystawiana przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który ponadto będzie nadawał weteranom odznakę weterana. Szczegółowe kwestie dotyczące wzoru wniosku o nadanie statusu weterana, legitymacji i odznaki weterana będą uregulowane w stosownym rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Proponuje się utworzenie w ramach Korpusu Weteranów organu o charakterze opiniodawczo-doradczym, którym zgodnie z projektem ma być Rada Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Liczebność tego organu określona została od 7 do 15 członków. Szczegółową organizację i tryb pracy Rady określi zarządzenie Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obsługę Rady zapewni Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Przewiduje się, że udzielanie pomocy weteranom w realizacji przysługujących im uprawnień z zakresu opieki zdrowotnej, organizacja obchodu rocznic, świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent, analiza sytuacji życiowej weteranów oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw należeć będzie do zadań administracji rządowej realizowanych przez powiaty, a do zadań wojewody realizowanych w tym zakresie należały będą: ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty, realizacja działań zmierzających do integracji środowisk weteranów walk o niepodległość i koordynacji ich działań oraz udzielanie pomocy weteranom walk o niepodległość w realizacji przysługujących im uprawnień. W celu właściwej realizacji ustawy przewiduje się aby wojewodowie w porozumieniu z Szefem BBN, po zasięgnięciu opinii Rada Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, powołali odrębnie dla każdego województwa Pełnomocnika do Spraw Weteranów Walk o Niepodległość.
Zważywszy na zakres podmiotowy i przedmiotowy projektowanej ustawy zawiera ona przepis ustanawiający dzień 1 września Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Konsekwencją takiej regulacji jest odpowiednia zmiana art. 61 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, polegająca na ustanowieniu dnia 1 września Dniem Kombatanta.
W myśl projektu podstawowym uprawnieniem przysługującym weteranom będzie dodatek weterana w wysokości 200 zł miesięcznie, która to kwota będzie waloryzowana przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Dodatek weterana ma być wypłacany przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze środków będących w dyspozycji tego organu i finansowany z budżetu państwa. Proponuje się aby dodatek weterana był wypłacany niezależnie od innych świadczeń przysługujących weteranom na mocy odrębnych przepisów, tj. dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie, itp. Rozwiązanie takie stanowi wyraz dążenia do godnego uhonorowania weteranów walk o niepodległość i ma na celu szczególne wyróżnienie weteranów. W przypadku przyjęcia przeciwnego rozwiązania, analogicznego do aktualnie obowiązujących rozwiązań prawnych w odniesieniu do dodatku kombatanckiego i podobnych świadczeń, świadczenie to przysługiwałoby zamiast tych dodatków, co zaprzeczałoby leżącemu u podstaw projektowanej regulacji dążeniu do godnego wyróżnienia weteranów walk o niepodległość.
Proponuje się, aby w przypadku śmierci weterana przysługiwał zasiłek pogrzebowy w wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci weterana, jeżeli koszty pogrzebu ponoszą osoby najbliższe zmarłemu weteranowi (małżonek, dzieci, wnuki i rodzeństwo lub rodzice). W przypadku, jeżeli koszty pogrzebu będą ponosiły inne osoby lub instytucje, będzie przysługiwał zasiłek pogrzebowy w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych, jednakże nie przekraczających kwoty 400% przeciętnego wynagrodzenia. Intencją projektodawcy w tym zakresie jest umożliwienie godnego pochówku weteranów, na który nie wystarcza kwota zasiłku pogrzebowego, wynikająca z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wyrazem szczególnego szacunku dla patriotycznej postawy weteranów jest propozycja obligatoryjnej wojskowej asysty honorowej podczas pochówku weterana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowelizacja przewiduje również, że weterani będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także będą mieli prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki recepturowe oraz wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, na zasadach określonych dla inwalidów wojennych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zakłada dwukrotne zwiększenie limitu ceny wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych. Podyktowane jest to chęcią zapewnienia weteranom jak najlepszych warunków zdrowotnych, co wynika generalnie ze słabego stanu zdrowia weteranów oraz ich wieku, a także słabej kondycji finansowej. Uprawnienie to ma jednocześnie stanowić formę wyrażenia podziękowania za podejmowane przez weteranów działania niepodległościowe oraz zadośćuczynienia za krzywdy i straty zdrowia, jakich doznali oni podczas albo w wyniku udziału w tych działaniach.
Projekt przewiduje również zmiany w szeregu ustaw, które wynikają z konieczności uwzględnienia w obowiązującym ustawodawstwie postanowień projektowanej ustawy. W szczególności proponuje się zmianę ustawy:
1) kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, mającą na celu zmianę brzmienia art. 61 ustawy poprzez ustanowienie dnia 1 września Dniem Kombatanta;
2) o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmierzającą do zwolnienia z podatku od osób fizycznych dodatku weterana przewidzianego w projekcie ustawy;
3) o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Propozycja dokonania niniejszej zmiany wynika z konieczności uwzględnienia wniosków władz naczelnych związków i stowarzyszeń skupiających weteranów walk o niepodległość przy mianowaniu na wyższy stopień wojskowy żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym;
4) o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmierzającą do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych czynności w sprawach uprawnień dla osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla weteranów walk o niepodległość;
5) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiana ta pozwoli na traktowanie zadań w zakresie zapewnienia zorganizowanej opieki m.in. weteranom walk o niepodległość, jako sfery działań publicznych w rozumieniu tej ustawy;
6) o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru. Propozycja dokonania niniejszej zmiany wynika z konieczności uwzględnienia wniosków władz naczelnych związków i stowarzyszeń skupiających weteranów walk o niepodległość przy nadawaniu tegoż odznaczenia;
7) o świadczeniach rodzinnych, której celem jest uwzględnienie – na potrzeby tej ustawy - dodatku weterana jako dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
Cool o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana zmierza do zdefiniowania terminu „weteran”, przewiduje się także, że weterani nie posiadający innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego będą mieli prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a ich zgłoszenia dokona Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;.
9) o dokumentach paszportowych, która umożliwi zastosowanie zwolnienie z opłaty za wydanie paszportu w odniesieniu do weteranów walk o niepodległość;
10) o opłacie skarbowej. Zmiana ta ma na celu wyłączenie z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej przy dokonywaniu czynności w sprawach objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla weteranów walk o niepodległość;
Wejście w życie przedmiotowego projektu pociągnie za sobą skutki dla budżetu państwa, będącego źródłem finansowania proponowanych rozwiązań, których dokładne oszacowanie na obecnym etapie nie jest w pełni możliwe.
Przyjmuje się, że beneficjentami projektowanej regulacji może być ok. 70-90 tys. osób. Z tytułu kosztów dodatku weterana należy przyjąć, że roczne maksymalne obciążenie budżetu państwa wyniesie 216 000 tys. złotych. Należy zauważyć, że przyszli beneficjenci projektu niniejszej ustawy są osobami starszymi, którzy często na skutek swojej chwalebnej działalności odnieśli uszczerbek na zdrowiu wskutek samych walk o niepodległość, jak też prześladowań ze strony aparatu represji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a ich liczba będzie w latach następnych maleć.
Łączne skutki finansowe wynikające dla budżetu państwa z tytułu dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie zwiększenia kwoty zasiłku pogrzebowego wynikającego z tytułu śmierci weterana należy oszacować na maksymalnie 486 614 tys. złotych, przy czym w pierwszym roku obowiązywania ustawy nie powinny być one wyższe niż ok. 50 000 tys. złotych.
Brak jest możliwości precyzyjnego oszacowania skutków finansowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i w środki pomocnicze przeznaczone dla rozszerzonego kręgu osób będących weteranami ze względu na brak informacji o liczbie osób, które spełniałyby warunki przyznania takiej pomocy. Należy jednakże zaznaczyć, że przyszli beneficjenci projektowanej regulacji w znacznej swej liczbie korzystają obecnie z istniejących przywilejów w tym zakresie z uwagi na posiadanie uprawnień z innych tytułów (osoby represjonowane, inwalidzi wojenni, chorzy na choroby przewlekłe). Tym samym skutki finansowe wejścia projektowanych przepisów w tym zakresie należy ocenić jako nieznaczne. W ocenie projektodawcy koszty nie powinny przekroczyć kwoty 1 000 tys. złotych w skali roku.
Ponadto w związku z nałożeniem nowych zadań na Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie wydawania decyzji o nadaniu statusu weterana oraz obsługi Rady Weteranów Walk o Niepodległość oraz na Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie składania wniosków o nadanie statusu weterana oraz ich opiniowania, przewiduje się niewielkie zwiększenie zatrudnienia w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego o ok. 10 osób, a także w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o ok. 20 osób co pociągnie za sobą wzrost kosztów zatrudnienia i wydatki majątkowe BBN i UdsKiOR w kwocie ok. 2 000 tys. złotych w skali roku. Ponadto konieczność obligatoryjnego powołania przy wojewodzie pełnomocnika ds. weteranów spowoduje wzrost zatrudnienia w urzędach wojewódzkich, który nie powinien być wyższy niż ok. 35 etatów, co skutkować będzie wzrostem kosztów zatrudnienia i wydatków majątkowych w urzędach wojewódzkich w kwocie ok. 1 500 tys. złotych w skali roku. Koszt realizacji zadań przez powiaty należy oszacować na kwotę ok. 1 000 tys. złotych w skali roku.
Projekt w art. 7 ust. 3 zawiera upoważnienie do wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia określającego wzór wniosku o nadanie statusu Weterana, tryb wydawania i wzór legitymacji Weterana, opis, materiał, wymiary i wzór rysunkowy odznaki Weterana oraz tryb postępowania w sprawach o jej nadanie. Nadto w art. 12 ust. 7 projektu zawarte jest upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego warunki pokrywania kosztów pogrzebu Weterana, uwzględniającego rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów pogrzebu i ich wysokość oraz dokumenty wymagane do ich wypłaty.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje skutków gospodarczych, przewidywane są natomiast korzystne skutki społeczne dotyczące beneficjentów proponowanych regulacji, jak też wśród ogółu obywateli, poprzez wyraźne podkreślenie opieki państwa nad osobami, które dla jego niepodległości poświęcały swoje życie i zdrowie, co sprzyjać będzie budowaniu wśród obywateli postawy patriotycznej.
Projekt był przedmiotem konsultacji w ramach Rady do Spraw Kombatantów przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, a także został przekazany do konsultacji następującym organizacjom kombatanckim: Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kraju, Światowemu Związkowi Żołnierzy AK, Związkowi Inwalidów Wojennych RP, Związkowi Powstańców Warszawskich.
Proponuje się aby niniejsza ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia
2009 r.
Przedmiot regulacji niniejszej ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

[color=blue]Czy Niepodległe Państwo Polskie spłaci powyższym projektem ustawy dług wobec weteranów?
Czy Prezydent Lech Kaczyński pw/w projektem spełnił oczekiwania Kombatantów ?[/color]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum


Załóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group