" /> Dyskusje ogólne :: Coś NOWEGO POWSTAŁO -Ruch Przełomu Narodowego
Forum  Strona Główna

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Coś NOWEGO POWSTAŁO -Ruch Przełomu Narodowego

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
slako
Weteran Forum


Dołączył: 06 Maj 2008
Posty: 269

PostWysłany: Sro Gru 24, 2008 2:35 pm    Temat postu: Coś NOWEGO POWSTAŁO -Ruch Przełomu Narodowego Odpowiedz z cytatem

Statut RPN
Wpisał Administrator
Czwartek, 24. Lipiec 2008 13:33
RUCH PRZEŁOMU NARODOWEGO
jest stowarzyszeniem zarejestrowanym pod numerem
KRS : 0000307583
w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego m.st. Warszawy
data rejestracji : 09 czerwca 2008 r.
REGON : 141464983
NIP : 113-27-24-936
siedziba : Warszawa, 03-735 , ul. Ząbkowska 38 A
nr rachunku bankowego : 67 1020 1042 0000 8902 0185 8620 PKO BP


ZARZĄD GŁÓWNY

1 - JERZY ROBERT NOWAK - Prezes Zarządu Głównego
2 - KRZYSZTOF KAWĘCKI - Wiceprezes Zarządu Głównego
3 - WŁADYSŁAW KUCIA - Wiceprezes Zarządu Głównego
4 - WANDA REGINA MIECZNIKOWSKA - Członek Zarządu Głównego
5 - RYSZARD STRZAŁKOWSKI - Członek Zarządu Głównego
6 - STEFAN WŁADYSŁAW STĘPKOWSKI -Sekretarz Zarządu Głównego

KOMISJA REWIZYJNA

1 - ANTONI FELIKS KONOPKA
2 - JÓZEF KRASINKIEWICZ
3 - ANDRZEJ FRANCISZEK LGOCKISTATUT stowarzyszenia Ruch Przełomu Narodowego
§ 1. Postanowienia ogólne.
Stowarzyszenie nosi nazwę : Ruch Przełomu Narodowego , zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy : RPN.
Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieokreślony i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem ich prawa.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
Stowarzyszenie może zrzeszać się w organizacjach krajowych i międzynarodowych.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Stowarzyszenie używa pieczęci oraz znaków identyfikacji graficznej. O ich formie, wzorze i sposobie użycia decyduje Zarząd.
Stowarzyszenie może, z inicjatywy Zarządu, ustanawiać i przyznawać osobom fizycznym i prawnym : nagrody, wyróżnienia, odznaki i medale .
Stowarzyszenie może powoływać pełnomocników oraz, na zasadach określonych w niniejszym Statucie, tworzyć i rozwiązywać terenowe jednostki organizacyjne jako oddziały wojewódzkie, oddziały powiatowe, oddziały gminne, koła lub kluby.


§ 2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.


1. Cele Stowarzyszenia:

inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie aktywności społecznej na rzecz trwania i rozwoju Narodu Polskiego, Jego tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej, realizowanej w ramach niepodległego bytu oraz nienaruszalnej integralności terytorium Państwa Polskiego, a także poszanowania w wymiarze indywidualnym i społecznym godności, wolności i praw, dóbr narodowych, środowiska naturalnego, zdrowia i moralności publicznej;
działanie na rzecz rozwoju gospodarki narodowej, przedsiębiorczości, konkurencyjności oraz rynku pracy i aktywizacji zawodowej jako materialnych podwalin bytu narodowego;
działanie na rzecz budowania ładu międzynarodowego opartego na przyjaźni i współpracy suwerennych narodów i państw w duchu cywilizacji łacińskiej oraz najlepszych tradycji wywodzących się z chrześcijańskich korzeni Europy;
działania na rzecz przezwyciężania barier rozwoju Narodu Polskiego oraz społeczeństwa obywatelskiego;
działania na rzecz ładu informacyjnego wspierającego rozwój i aspiracje Narodu Polskiego, szanującego Jego dziedzictwo narodowe, kulturowe i religijne, służącego rzetelnej debacie publicznej oraz przedstawiającego prawdziwy obraz Polski i Polaków;
działanie na rzecz przestrzegania praw narodu, rodziny, człowieka i obywatela oraz obowiązków organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i organów ścigania, zawartych w prawie obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w przepisach Konstytucji RP oraz prawa międzynarodowego;
przeciwdziałanie naruszaniu norm prawa stanowionego oraz stanowieniu prawa naruszającego wolności i prawa narodu, rodziny, człowieka i obywatela;
przeciwdziałanie patologiom życia publicznego i społecznego,
upowszechnianie i rozwijanie świadomości narodowej i obywatelskiej , wspieranie rozwoju demokracji.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, badawczej i wydawniczej;
organizowanie opinii publicznej, konferencji, zgromadzeń, zjazdów, imprez publicznych, odczytów, sympozjów, seminariów, dyskusji publicznych i naukowych;
inicjowanie, wspieranie i prowadzenie inicjatyw uchwałodawczych, ustawodawczych i referendalnych;
monitorowanie oraz współpracę z instytucjami życia publicznego, władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, samorządu terytorialnego, lokalnego, gospodarczego i zawodowego, administracji rządowej i samorządowej;
współpracę z polskimi oraz zagranicznymi organizacjami, w szczególności polonijnymi,
monitorowanie i współpracę ze środkami społecznego przekazu oraz ośrodkami badania i kształtowania opinii publicznej;
udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych i innych prowadzonych przez organy władzy publicznej na prawach organizacji społecznej, w szczególności przez podejmowanie interwencji na rzecz obywateli, innych podmiotów oraz interesu społecznego i publicznego w przypadkach możliwości zagrożenia lub naruszenia porządku demokratycznego państwa prawnego;
doradztwo i pomoc organizacyjno-prawną, finansową i rzeczową.


§ 3. Członkostwo.
1. Sposób nabywania i utraty członkostwa.

1.1. Udział w Stowarzyszeniu jest dobrowolny.

1.2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne - obywatele polscy, a także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby prawne

1.3. Osoba fizyczna może być:

członkiem zwyczajnym,
członkiem wspierającym,
członkiem honorowym.
1.4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

1.5. Nabycie członkostwa zwyczajnego lub wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu o nadaniu członkostwa oraz wpisaniu na listę członków zwyczajnych lub wspierających. Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania członkostwa jest ostateczna.

1.6. Zarząd podejmuje uchwałę o nadaniu członkostwa na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez osobę ubiegającą się o przystąpienie do Stowarzyszenia , zawierającej dane osobowe, krótką charakterystykę, oświadczenie o niepopełnieniu w przeszłości czynów przeciw Narodowi Polskiemu lub innych, równie hańbiących, oraz rekomendację co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Dodatkowo, w przypadku członkostwa wspierającego, deklaracja winna zawierać oświadczenie o rodzaju, zakresie i wielkości świadczeń wspierających realizację celów Stowarzyszenia. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd.

1.7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna o wybitnych zasługach dla Narodu Polskiego lub szczególnie zasłużona dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

1.8. Utrata członkostwa następuje wskutek:

ustania członkostwa,
wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia.
1.9. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:

dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z członkostwa, skierowanej do wiadomości Zarządu,
utraty zdolności do czynności prawnych, utraty praw obywatelskich lub śmierci,
utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
W tych przypadkach Zarząd stwierdza uchwałą ustanie członkostwa oraz dokonuje skreślenia z listy członków.

1.10. Wykluczenie następuje w drodze uchwały Zarządu w przypadku:

działania na szkodę Stowarzyszenia
popełnienia czynu hańbiącego,
poważnego naruszania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń,
uporczywego uchylania się od pracy na rzecz Stowarzyszenia,
niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.
W tych przypadkach Zarząd może, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia, podjąć uchwałę o utracie członkostwa przez wykluczenie, którą doręcza wraz z uzasadnieniem członkowi Stowarzyszenia. Uchwała o wykluczeniu może być w terminie 7 dni od jej doręczenia zaskarżona do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Skarga winna zawierać uzasadnienie pod rygorem odrzucenia. Niezłożenie skargi w przepisanym terminie lub odrzucenie skargi z przyczyny, o której mowa wyżej, skutkuje wykonaniem uchwały i wykreśleniem z listy członków Stowarzyszenia. W przeciwnym razie następuje zawieszenie członkostwa do czasu rozstrzygnięcia skargi na Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.

1.11. Zawieszenie członkostwa może też nastąpić z ważnych przyczyn na uzasadniony wniosek własny członka Stowarzyszenia. Cofnięcie zawieszenia następuje na wniosek zainteresowanego.


2. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.

2.1. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

2.1.1. Prawa członków zwyczajnych :

czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
prawo bycia członkiem każdej z władz Stowarzyszenia oraz pełnienia w nich każdej funkcji,
prawo wystąpienia ze Stowarzyszenia,
prawo zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i skarg , a także inicjatyw
uchwałodawczych oraz prawo do zaskarżania uchwał w trybie procedury wewnętrznej,
prawo oceny działalności władz Stowarzyszenia na forum wewnątrzorganizacyjnym,
prawo udziału w postępowaniach organów Stowarzyszenia dotyczących ich osobiście ,
prawo korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2.1.2. Obowiązki członków zwyczajnych.

przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
regularne opłacanie składek członkowskich,
aktywny, oparty na pracy społecznej udział w pracach Stowarzyszenia,
czynne popieranie celów Stowarzyszenia,
przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących członków Stowarzyszenia.
2.2. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ponadto mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

2.3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku czynnej, bieżącej realizacji celów Stowarzyszenia oraz z opłacania składek członkowskich.

2.4. Członkowie wspierający ponadto mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

2.5. Przepisy o prawach i obowiązkach członków Stowarzyszenia nie dotyczą członków zawieszonych.


§ 4. Władze Stowarzyszenia.
1. Władzami Stowarzyszenia

a. Walne Zebranie Członków (Delegatów),
b. Zarząd Główny, zwany w statucie Zarządem,
c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.

4. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba, że statut stanowi inaczej.

5. Zmniejszenie liczby członków obieralnych władz Stowarzyszenia z powodu utraty członkostwa lub rezygnacji nie powoduje utraty zdolności tych władz do skutecznej, prawomocnej realizacji celów statutowych, pod warunkiem, że liczba pozostałych członków nie jest mniejsza niż połowa ogólnej, statutowej liczebności organu. W przeciwnym razie organ traci zdolność do podejmowania prawomocnych działań, z wyjątkiem realizacji zobowiązań wymagalnych, do czasu uzupełnienia liczby członków w sposób przewidziany statutem.

6. W sprawach nie przekraczających zakresu zarządu zwykłego, Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków Zarządu w dowolnej konfiguracji. Do prowadzenia tych spraw oraz jednoosobowej reprezentacji Stowarzyszenia w tym zakresie Zarząd może również upoważnić sekretarza Zarządu Głównego.

7. W sprawach przekraczających zakres zarządu zwykłego oraz w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków Zarządu wskazanych w uchwale Zarządu o dokonaniu danej czynności.

8. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przekroczy 100, wówczas Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów. Delegaci wybierani są na okres kadencji w głosowaniu tajnym przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia w stosunku : 1 delegat na 10 członków zwyczajnych. Ponadto delegatami są zawsze członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. Wybory delegatów, ich tryb i termin, zarządza Zarząd po stwierdzeniu przekroczenia wskazanej wyżej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zebraniu Członków.

§ 5. Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Głos stanowiący posiadają tylko członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków RPN (delegatów).
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w następujących przypadkach:
obowiązkowo raz do roku w terminie od 1 marca do 30 czerwca;
z inicjatywy Zarządu w każdym terminie;
na wniosek Komisji Rewizyjnej;
na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków.
Zwołanie Walnego Zebrania Członków następuje najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad przez listownie, faksem lub pocztą elektroniczną zawiadomienie członków zwyczajnych (delegatów) z podaniem miejsca, porządku oraz dnia i godziny pierwszego i drugiego terminu obrad. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może skrócić termin zwołania do 3 dni, pod warunkiem skutecznego zawiadomienia przynajmniej członków zwyczajnych (delegatów), także drogą telefoniczną. W takich przypadkach nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące zmian w statucie, odwołania oraz wyboru członków władz oraz w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. wybór i uzupełnianie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem pkt.6a,
c. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. uchwalanie budżetu,
f. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
g. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań od uchwał Zarządu,
i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu.

Ponadto następujące kompetencje wymagają podejmowania uchwał bezwzględną większością głosów :
a. wybór prezesa i wiceprezesów Stowarzyszenia - z zachowaniem tajności,
b. podjęcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium oraz odwołaniu Zarządu,
c. odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
d. uchwalenie zmiany statutu,
e. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz cel , na jaki przeznacza się majątek Stowarzyszenia w wyniku likwidacji.


§. 6. Zarząd Główny.
Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z siedmiu osób.
Zarząd wybiera ze swojego grona sekretarza do prowadzenia spraw ogólno-organizacyjnych oraz skarbnika.
Zarząd opracowuje, uchwala i działa na podstawie regulaminu pracy Zarządu Głównego.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi prezes Zarządu lub, z jego upoważnienia , jeden z wiceprezesów.
Do szczegółowych zadań i kompetencji Zarządu należy m.in.:
realizacja celów statutowych oraz uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków;
sporządzanie planów działalności merytorycznej i finansowej;
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu tego majątku;
prowadzenie spraw członkowskich : przyjmowanie i wykluczanie członków, prowadzenie list członkowskich, zbieranie składek;
podejmowanie decyzji w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej;
podejmowanie decyzji w sprawie ustanawiania i przyznawania nagród, wyróżnień, odznak i medali;
decydowanie w sprawie znaków identyfikacji graficznej;
zwoływanie i organizowanie obrad Walnego Zebrania Członków;
przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;
zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń;
powoływanie i odwoływanie pełnomocników , przy czym pełnomocnik nie musi być członkiem Stowarzyszenia; pełnomocnictwa udziela się w szczególności na określony czas, na określony teren działania i na określony zakres działania; pełnomocnictwo może być w każdym momencie cofnięte decyzją Zarządu; decyzja ta nie wymaga uzasadnienia;
inne kompetencje zawarte w tym statucie.
Zarząd dla lepszej realizacji celów Stowarzyszenia powołuje Radę Programową wraz z jej przewodniczącym, zapraszając do udziału w jej obradach osoby o wysokim autorytecie osobistym, naukowym, społecznym i środowiskowym. Do Rady Programowej mogą należeć osoby spoza Stowarzyszenia.
Zarząd organizuje pracę Rady oraz pomaga w prowadzeniu obrad.
Prezes Zarządu lub jeden z wyznaczonych przez niego wiceprezesów współprzewodniczy obradom Rady.


§ 7. Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, którego wybierają ze swojego grona członkowie Komisji.
Do kompetencji Komisji należy:
uchwalanie regulaminu pracy Komisji,
kontrolowanie działalności Zarządu oraz przedstawianie Zarządowi protokołów z kontroli
oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rocznej oceny pracy Zarządu wraz
z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium,
nicjatywa w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków,
inne kompetencje zawarte w tym statucie.


§ 8. Skład i sposób powoływania władz Oddziałów Stowarzyszenia.

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Oddziału;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna.
W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób Walne Zebranie zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów, wybranych w liczbie 1 delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do następnych wyborów.
Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału.


§ 9. Kadencja i uzupełnienia władz Oddziału Stowarzyszenia
Kadencja wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów, w tym Zarząd o maksymalnie trzy osoby, Komisja Rewizyjna o maksymalnie trzy osoby.


§ 10. Walne Zebranie Członków Oddziału
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia należy:
uchwalanie programu działalności;
wybór lub odwołanie Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
ocena działalności Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków;
rozstrzygnięcie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub usunięcia z Oddziału Stowarzyszenia;
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd raz w roku nie później niż do 31 marca każdego roku. O terminie Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane:
na podstawie uchwały Zarządu;
na wniosek Komisji Rewizyjnej;
na żądanie ¼ ogólnej liczby członków oddziału
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie lub ich delegaci.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności co najmniej 50% + 1 uprawnionych do głosowania członków.
Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.
Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.


§ 11. Zarząd Oddziału

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. Kieruje całokształtem działalności Oddziału Stowarzyszenia, a za swą pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem.
W skład Zarządu wchodzi Prezes i czterech członków.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, trzech zastępców i sekretarza.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. Kworum stanowi trzech członków.
Do zakresu działania Zarządu należą;
kierowanie działalnością Oddziału Stowarzyszenia reprezentowanie go na zewnątrz;
opracowanie programu działania oraz sprawozdań z ich wykonania;
realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
przyjmowanie członków Oddziału Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy lub usunięcia członka;
zwoływanie Walnego Zebrania Członków zwyczajnego i nadzwyczajnego;
pozyskiwanie dotacji na prowadzenie działalności: zbieranie składek, pozyskiwanie osób fizycznych i prawnych wspierających nasz program, ubieganie się o wsparcie administracji publicznej i organizacji powołanych do wspierania działalności stowarzyszeń;
powoływanie komisji problemów.
§ 12. Komisja Rewizyjna Oddziału
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola całokształtu działania;
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi;
przedstawienie Zarządowi na Walnym Zebraniu uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału;
zwoływanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. Kworum stanowi trzech członków.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.


§ 13. Majątek i gospodarka finansowa.
Majątek Stowarzyszenia tworzą : składki członkowskie, dochody z ofiarności publicznej, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku Stowarzyszenia, środki z dotacji.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 14. Rozwiązanie Stowarzyszenia i postanowienia końcowe.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym na wniosek : Zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
Uchwała w sprawie rozwiązania wskazuje cel, na jaki w wyniku likwidacji przeznacza się majątek Stowarzyszenia. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
Uchwały w sprawie zmiany niniejszego statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym na wniosek : Zarządu lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
Korespondencję wysłaną na adres do doręczeń podany przez członka Stowarzyszenia na piśmie do wiadomości Zarządowi (również w deklaracji członkowskiej) uważa się za skutecznie doręczoną, także w przypadku jego nieaktualności, o czym Zarząd nie był pisemnie powiadomiony, lub zwrotu korespondencji po dwukrotnym awizowaniu.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
slako
Weteran Forum


Dołączył: 06 Maj 2008
Posty: 269

PostWysłany: Sro Gru 24, 2008 2:37 pm    Temat postu: CELE Odpowiedz z cytatem

Zasady programowe Ruchu Przełomu Narodowego
Artykuły
Wpisał Administrator
Piątek, 27. Czerwiec 2008 14:15
Sprzeciwiamy się:

narzuceniu Polsce „Eurokonstytucji”
biurokracji UE
grabieży polskiej własności

Wspieramy następujące cele:
nowa konstytucja RP
Dekalog oraz ideały „Solidarności”
rodzina filarem narodu
ochrona życia

rozwój rolnictwa, zdrowa żywność
reforma sądownictwa
współpraca z Polonią
pokojowa współpraca z sąsiadami
obrona prawdy historycznej
reforma oświaty
szacunek dla tradycji

bezpieczeństwo energetyczne
polskie media informacyjne

Cele RPN to:
Przeciwstawienie się uchwaleniu traktatu lizbońskiego, który jest ukrytą formą konstytucji europejskiej odrzuconej już przez Francję i Holandię; traktat lizboński stwarza superpaństwo europejskie pozbawiając suwerenności państwa narodowe.
Obrona przed absurdalnymi zarządzeniami UE (zakaz połowów na Bałtyku, niszczenie stoczni, zakaz budowy obwodnicy w Augustowie, likwidacje polskich cukrowni, wymuszanie dopuszczenia żywności genetycznie modyfikowanej, itd.).
Zatrzymanie sprzedaży polskiego majątku narodowego (określenie strategicznych dziedzin gospodarczych państwa, tj. energetyka, przemysł zbrojeniowy, naturalne bogactwa ziemi, itp.), oraz sprzedaży polskiej ziemi (możliwa ograniczona dzierżawa dla cudzoziemców).
Dążenie do uchwalenia nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż konstytucja z roku 1997 uniemożliwia sprawne kierowanie państwem.
Powrót do ideałów pierwszej „Solidarności", powrót do korzeni chrześcijańskich - Dekalog jako podstawowa forma współdziałania społeczeństwa.
Szczególna opieka nad rodziną - naturalnym związkiem kobiety i mężczyzny, będącą podstawowym filarem narodu poprzez zapewnienie jej harmonijnego rozwoju i dbałość o wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym i katolickim.
Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Dążenie do ochrony polskiego rolnictwa przed nieuczciwą konkurencją wysokodotowanych gospodarstw zachodnich, wspieranie rolnictwa opartego na gospodarstwie rodzinnym i produkcji zdrowej żywności.
Działania na rzecz gruntownej reformy sądownictwa, lustracji majątkowej i pełnego rozliczenia afer po 1980 roku.
Zacieśnienie współpracy Polonii z Macierzą poprzez stworzenie lepszych warunków do inwestowania w Polsce, likwidację ograniczeń wyborów do Sejmu i Senatu, przyznanie określonej ilości miejsc w parlamencie i stworzenie lepszych warunków do powrotu Polaków z byłych terenów Związku Sowieckiego.
Umocnienie współpracy z patriotycznymi środowiskami w Czechach, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, na Węgrzech, w krajach bałtyckich i międzymorza oraz krajami Europy Zachodniej, popierającymi ideę „Europy Ojczyzn".
Działanie na rzecz odkłamywania polskiej historii, przywrócenie prawd o martyrologii i heroizmie Polaków - opracowanie nowych podręczników do historii.
Powrót do chlubnych tradycji historycznych Państwa Polskiego; kultywowanie patriotycznych tradycji i obyczajów.
Działanie na rzecz wybudowania Centrum Polskiego Dziedzictwa Narodowego i rozbudowy IPN.
Dążenie do głębokiej reformy oświaty, radykalne przeciwstawienie się ideologii „luzu" i „róbta co chceta" i przywrócenie autorytetu nauczyciela.
Dążenie do zabezpieczenia samowystarczalności energetycznej państwa poprzez wykorzystywanie zasobów geotermalnych, zwiększenie nakładów na odnawialne źródła i nowe technologie w dziedzinie energetyki.
Wspieranie i tworzenie mediów służących prawdzie i społeczeństwu, zatrzymanie propagandowej manipulacji narodem polskim.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum


Załóż forum phpbb2 lub phpbb3 za darmo na Forumoteka.pl

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group